Now showing items 1770-1789 of 1982

   Titles
   Zakorovljenost i prinos kukuruza specifičnih svojstava gajenih uz primenu ekoloških đubriva [1]
   Zakorovljenost i produktivnost postrnog useva soje u zavisnosti od sistema gajenja [1]
   Zapremina kokičavosti i prinos zrna u dialelnom setu linija kokičara [1]
   Zastupljenost korova u združenom usevu kukuruza i soje [1]
   Zavisnost mase klipa kukuruza od vodnog režima zemljišta [1]
   Zavisnost pokazatelja kvaliteta semena različitih populacija paprike od metoda ispitivanja [1]
   Zavisnost prinosa hibrida kukuruza (Zea mays) od količine vode koja dospeva na površinu zemljišta [1]
   Združeni usevi - alternativni put za održivu poljoprivredu [1]
   Združivanje useva prosa i soje za proizvodnju biomase [1]
   Značaj fizioloških svojstava u selekciji pšenice u uslovima navodnjavanja i stresa suše [1]
   Značaj genetičkih resursa iz različitih geografskih i klimatskih regiona u simultanom oplemenjivanju kukuruza na visok kvalitet proteina (VKP) i tolerantnost na stres [1]
   Značaj i uloga plodoreda u proizvodnji pšenice [1]
   Značaj kartiranja korovske flore [1]
   Značaj kombinacionih sposobnosti i heterozisa za prinos zrna kukuruza [1]
   Značaj kontinuiranog unapređenja proizvodnje i kontrole osnovnog semena ZP hibrida kukuruza [1]
   Značaj održivih sistema gajenja za kvalitet prinosa kukuruza i očuvanje biodiverziteta [1]
   Značaj preduseva za produktivnost kukuruza [1]
   Značaj procesa čišćenja podataka sortnog ogleda za donošenje kvalitetnih odluka u oplemenjivanju [1]
   Značaj provere i korekcije u procesu fenotipske karakterizacije genotipova kukuruza po principima UPOV-og deskriptora [1]
   Značaj sistema integrisanih mera za kontrolu korova u kukuruzu [1]