Now showing items 723-742 of 1688

   Titles
   Karakteristike zrna novih smooplodnih linija u poređenju sa hibridima kukuruza [1]
   Karakterizacija genotipova soje korišćenjem genetičkih markera [1]
   Karakterizacija samooplodnih linija kukuruza na osnovu molekularnih markera, heterozisa i porekla [1]
   Karakterizacija skroba ZP genotipova kukuruza [1]
   Kernel color and fertilization as factors of enhanced maize quality [1]
   Kernel modifications and tryptophan content in QPM segregating generations [1]
   Kolekcije banke gena kukuruza kao potencijalni selekcioni materijal [1]
   Kombinacione sposobnosti dužine klipa silaznog kukuruza [1]
   Kombinacione sposobnosti i komponente varijanse visine biljke do klipa silažnog kukuruza [1]
   Kombinacione sposobnosti inbridovanih linija za prinos suve materije hibrida kukuruza (Zea mays L.) [1]
   Kombinacione sposobnosti prinosa zrna silažnog kukuruza [1]
   Kombinacione sposobnosti za broj redova zrna silažnog kukuruza [1]
   Kombinacione sposobnosti za prinos zrna i agronomska svojstva ZP inbred linija kukuruza [1]
   Kombinovana primena plodoreda i herbicida za unapređenje suzbijanja korova u kukuruzu [1]
   Kombinovana S1-TC-RRS pri korišćenju CMS-a i dihaploida kod kukuruza [1]
   Komparacija metoda za utvrđivanje toksigenog potencijala Aspergillus parasiticus Speare i Aspergillus flavus Link izolovanih sa kukuruza [1]
   Kompeticija - najčešći oblik interakcija između useva i korova [1]
   Kompetitivne sposobnosti soje i prosa u različitim kombinacijama združenih useva [1]
   Kompetitivnost i produktivnost kukuruza u različitim gustinama gajenja [1]
   Komponente genetičke varijabilnosti dužine klipa silaznog kukuruza [1]