Pejić, Borivoj

Link to this page

Authority KeyName Variants
acc004f6-09a7-4a4f-ad59-161212aa0d29
 • Pejić, Borivoj (10)
Projects

Author's Bibliography

Neka fizička svojstva dugotrajno zalivanih livadskih zemljišta doline Belog Drima u području Kline

Gajić, Boško; Kresović, Branka; Pejić, Borivoj; Tapanarova, Angelina; Dugalić, Goran; Životić, Ljubomir; Sredojević, Zorica; Tolimir, Miodrag

(Beograd : Srpsko društvo za proučavanje zemljišta, 2020)

TY - JOUR
AU - Gajić, Boško
AU - Kresović, Branka
AU - Pejić, Borivoj
AU - Tapanarova, Angelina
AU - Dugalić, Goran
AU - Životić, Ljubomir
AU - Sredojević, Zorica
AU - Tolimir, Miodrag
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/775
AB - Fiziĉka svojstva igraju važnu ulogu u određivanju pogodnosti zemljišta za poljoprivredne, melioracione, ekološke i tehniĉke namene. Od njih zavisi kretanje, zadržavanje i dostupnost vode i hranljivih materija biljkama,lakoća prodiranja korena biljaka, te kretanje toplote i vazduha.Takođe, ona utiĉu na hemijska i biološka svojstva zemljišta. Iako su fluvisoli (aluvijalno-livadska zemljišta) jedno od najrasprostranjenijih zemljišta u Srbiji, oni su još uvek nedovoljno istraženi. Stoga je cilj ovog istraživanja bio proceniti glavna fiziĉka svojstva stolećima navodnjavanih fluvisola formiranih na karbonatnom nanosu reke Beli Drim na Kosovu i Metohiji (Srbija). Prouĉavano je osam profila, tj. 23 uzorka zemljišta u poremećenom stanju i 69 uzoraka u neporemećenom stanju. Dubina gornjeg dela zemljišnog profila, koji leži iznad sloja peska, kamenja i šljunka, u kom se razvija koren biljaka, je veoma neujednaĉena idući od profila do profila, odnosno varira od male (oko 30 cm) pa do veoma velike (>200 cm). Istraženi fluvisoli pripadaju teškim glinušama (>50% frakcije gline). Rezultati ukazuju na visoku varijabilnost fiziĉkih svojstava u površinskom sloju zemljišta. Većina istraženih fiziĉkih svojstva osam otvorenih profila fluvisolova, i pored priliĉno teškog mehaniĉkog sastava, dosta su povoljne i uz to priliĉno ujednaĉene u orniĉnom horizontu, dok su znatno manje povoljne, mada ne izrazito nepovoljne, u podorniĉnom horizontu dubljih profila.
AB - Physical properties play an important role in determining suitability of soil for agricultural, amelioration, ecological and technical purposes. They are influence on movement, storage and availability of water and nutrients for plants, ease of plant root penetration and movement of heat and air. Furthermore, they are also effect chemical and biological properties of soil. Although Fluvisols (alluvial-meadow soils) are one of the most widespread soils in Serbia, little research has been done on them. The aim of this study was therefore to evaluate the most important physical properties of long-term irrigated Fluvisols that were formed on the carbonate deposit of the White Drim River in Kosovo and Metohija (Serbia). Eight profiles, i.e. 23 undisturbed soil samplesand 69 disturbed soil sampleswere examined.The depth of the upperpart of the soil profile, which lies above the layer of sand, stones and gravel, in which the roots of the plants develop, is very uneven from profile to profile, i.e. it varies from small (approx. 30 cm) to very large (>200 cm). The investigated Fluvisols are heavy textured (>50% clay content). The results show a high variability of the physical properties in the surface layerof thesesoils. Most of the investigated physical properties of the eight open Fluvisol profiles, in addition to the heavy texture, are quitefavorable and fairly uniform in the plow layer, while they are much less favorable, though not particularly unfavorable, under the plow layer in deeper profiles.
PB - Beograd : Srpsko društvo za proučavanje zemljišta
T2 - Zemljište i biljka
T1 - Neka fizička svojstva dugotrajno zalivanih livadskih zemljišta doline Belog Drima u području Kline
VL - 69
IS - 1
SP - 21
EP - 35
DO - 10.5937/ZemBilj2001021G
ER - 
@article{
author = "Gajić, Boško and Kresović, Branka and Pejić, Borivoj and Tapanarova, Angelina and Dugalić, Goran and Životić, Ljubomir and Sredojević, Zorica and Tolimir, Miodrag",
year = "2020",
abstract = "Fiziĉka svojstva igraju važnu ulogu u određivanju pogodnosti zemljišta za poljoprivredne, melioracione, ekološke i tehniĉke namene. Od njih zavisi kretanje, zadržavanje i dostupnost vode i hranljivih materija biljkama,lakoća prodiranja korena biljaka, te kretanje toplote i vazduha.Takođe, ona utiĉu na hemijska i biološka svojstva zemljišta. Iako su fluvisoli (aluvijalno-livadska zemljišta) jedno od najrasprostranjenijih zemljišta u Srbiji, oni su još uvek nedovoljno istraženi. Stoga je cilj ovog istraživanja bio proceniti glavna fiziĉka svojstva stolećima navodnjavanih fluvisola formiranih na karbonatnom nanosu reke Beli Drim na Kosovu i Metohiji (Srbija). Prouĉavano je osam profila, tj. 23 uzorka zemljišta u poremećenom stanju i 69 uzoraka u neporemećenom stanju. Dubina gornjeg dela zemljišnog profila, koji leži iznad sloja peska, kamenja i šljunka, u kom se razvija koren biljaka, je veoma neujednaĉena idući od profila do profila, odnosno varira od male (oko 30 cm) pa do veoma velike (>200 cm). Istraženi fluvisoli pripadaju teškim glinušama (>50% frakcije gline). Rezultati ukazuju na visoku varijabilnost fiziĉkih svojstava u površinskom sloju zemljišta. Većina istraženih fiziĉkih svojstva osam otvorenih profila fluvisolova, i pored priliĉno teškog mehaniĉkog sastava, dosta su povoljne i uz to priliĉno ujednaĉene u orniĉnom horizontu, dok su znatno manje povoljne, mada ne izrazito nepovoljne, u podorniĉnom horizontu dubljih profila., Physical properties play an important role in determining suitability of soil for agricultural, amelioration, ecological and technical purposes. They are influence on movement, storage and availability of water and nutrients for plants, ease of plant root penetration and movement of heat and air. Furthermore, they are also effect chemical and biological properties of soil. Although Fluvisols (alluvial-meadow soils) are one of the most widespread soils in Serbia, little research has been done on them. The aim of this study was therefore to evaluate the most important physical properties of long-term irrigated Fluvisols that were formed on the carbonate deposit of the White Drim River in Kosovo and Metohija (Serbia). Eight profiles, i.e. 23 undisturbed soil samplesand 69 disturbed soil sampleswere examined.The depth of the upperpart of the soil profile, which lies above the layer of sand, stones and gravel, in which the roots of the plants develop, is very uneven from profile to profile, i.e. it varies from small (approx. 30 cm) to very large (>200 cm). The investigated Fluvisols are heavy textured (>50% clay content). The results show a high variability of the physical properties in the surface layerof thesesoils. Most of the investigated physical properties of the eight open Fluvisol profiles, in addition to the heavy texture, are quitefavorable and fairly uniform in the plow layer, while they are much less favorable, though not particularly unfavorable, under the plow layer in deeper profiles.",
publisher = "Beograd : Srpsko društvo za proučavanje zemljišta",
journal = "Zemljište i biljka",
title = "Neka fizička svojstva dugotrajno zalivanih livadskih zemljišta doline Belog Drima u području Kline",
volume = "69",
number = "1",
pages = "21-35",
doi = "10.5937/ZemBilj2001021G"
}
Gajić, B., Kresović, B., Pejić, B., Tapanarova, A., Dugalić, G., Životić, L., Sredojević, Z.,& Tolimir, M.. (2020). Neka fizička svojstva dugotrajno zalivanih livadskih zemljišta doline Belog Drima u području Kline. in Zemljište i biljka
Beograd : Srpsko društvo za proučavanje zemljišta., 69(1), 21-35.
https://doi.org/10.5937/ZemBilj2001021G
Gajić B, Kresović B, Pejić B, Tapanarova A, Dugalić G, Životić L, Sredojević Z, Tolimir M. Neka fizička svojstva dugotrajno zalivanih livadskih zemljišta doline Belog Drima u području Kline. in Zemljište i biljka. 2020;69(1):21-35.
doi:10.5937/ZemBilj2001021G .
Gajić, Boško, Kresović, Branka, Pejić, Borivoj, Tapanarova, Angelina, Dugalić, Goran, Životić, Ljubomir, Sredojević, Zorica, Tolimir, Miodrag, "Neka fizička svojstva dugotrajno zalivanih livadskih zemljišta doline Belog Drima u području Kline" in Zemljište i biljka, 69, no. 1 (2020):21-35,
https://doi.org/10.5937/ZemBilj2001021G . .
4

Impact of deficit irrigation on yield and chemical properties of soybean seeds in temperate climate

Kresović, Branka; Gajić, Boško; Tapanarova, Angelina; Pejić, Borivoj; Dugalić, Goran; Sredojević, Zorica

(Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet, Novi Sad i Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 2017)

TY - JOUR
AU - Kresović, Branka
AU - Gajić, Boško
AU - Tapanarova, Angelina
AU - Pejić, Borivoj
AU - Dugalić, Goran
AU - Sredojević, Zorica
PY - 2017
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/674
AB - The goal of this research is to determine the effects of different levels of water deficit (I100: full irrigation, I65: 35% deficit, I40: 60% deficit and I0: no irrigation) on yield and chemical composition of soybean [Glycine max (L.) Merr.] grown in Srem region of Serbia. Water deficit significantly affected the yield and chemical composition of soybean seeds. The lowest (1.63 t/ha) and the highest (3.21 t/ha) seed yields were obtained from I0 and I65 treatments, respectively. Furthermore, the highest protein (1092 kg/ha) and oil (563 kg/ha) yields were observed in I65 treatment. Lower and higher irrigation levels from I65 decreased the protein and oil yields. Our data indicated that irrigation generally increased K, P, Mg, Mn, Cu, Zn and B concentrations and decreased Ca and Fe concentrations in soybean seed. It was clearly observed that full-watered treatment (I100) provided no potential benefit in terms of soybean yield and chemical composition. For higher economic yield and good nutritional quality, water-saving treatment I65 could be suitable in soybean management in Srem region of Serbia as in other regions with similar soil and climate conditions.
AB - Cilj ovog istraživanja bio je da utvrdi uticaj različitih nivoa deficita vode (I100: puno navodnjavanje, I65: 35% deficita, I40: 60% deficita i I0: bez navodnjavanja) na prinos i hemijski sastav soje [Glycine max (L.) Merr.] gajene u Sremu, Srbija. Deficit vode značajno je uticao na prinos i hemijski sastav zrna soje. Najmanji (1,63 t/ha) prinos zrna ostvaren je u tretmanu bez navodnjavanja (I0), a najveći (3,21 t/ha) na tretmanu I65. Pored toga, najviši prinosi proteina (1092 kg/ha) i ulja (563 kg/ha) ostvareni su u tretmanu I65. Niži i viši nivoi navodnjavanja od I65 smanjili su prinose proteina i ulja. Naši podaci pokazuju da navodnjavanje uglavnom povećava sadržaj K, P, Mg, Mn, Cu, Zn i B, a smanjuje sadržaj Ca i Fe u zrnu soje. Utvrđeno je da tretman punog zalivanja (I100) ne predstavlja potencijalnu korist u smislu povećanja prinosa i poboljšanja hemijskog sastava zrna soje. Za postizanje visokih ekonomskih prinosa i dobrog hemijskog kvaliteta zrna, tretman I65 može biti pogodan za gajenje soje na području Srema kao i u drugim područjima sa sličnim zemljišnim i klimatskim uslovima.
PB - Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet, Novi Sad i Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
T2 - Savremena poljoprivreda
T1 - Impact of deficit irrigation on yield and chemical properties of soybean seeds in temperate climate
T1 - Uticaj redukovanog navodnjavanja na prinos i hemijska svojstva zrna soje u umerenim klimatskim uslovima
VL - 66
IS - 1-2
SP - 14
EP - 20
DO - 10.1515/contagri-2017-0003
UR - conv_14
ER - 
@article{
author = "Kresović, Branka and Gajić, Boško and Tapanarova, Angelina and Pejić, Borivoj and Dugalić, Goran and Sredojević, Zorica",
year = "2017",
abstract = "The goal of this research is to determine the effects of different levels of water deficit (I100: full irrigation, I65: 35% deficit, I40: 60% deficit and I0: no irrigation) on yield and chemical composition of soybean [Glycine max (L.) Merr.] grown in Srem region of Serbia. Water deficit significantly affected the yield and chemical composition of soybean seeds. The lowest (1.63 t/ha) and the highest (3.21 t/ha) seed yields were obtained from I0 and I65 treatments, respectively. Furthermore, the highest protein (1092 kg/ha) and oil (563 kg/ha) yields were observed in I65 treatment. Lower and higher irrigation levels from I65 decreased the protein and oil yields. Our data indicated that irrigation generally increased K, P, Mg, Mn, Cu, Zn and B concentrations and decreased Ca and Fe concentrations in soybean seed. It was clearly observed that full-watered treatment (I100) provided no potential benefit in terms of soybean yield and chemical composition. For higher economic yield and good nutritional quality, water-saving treatment I65 could be suitable in soybean management in Srem region of Serbia as in other regions with similar soil and climate conditions., Cilj ovog istraživanja bio je da utvrdi uticaj različitih nivoa deficita vode (I100: puno navodnjavanje, I65: 35% deficita, I40: 60% deficita i I0: bez navodnjavanja) na prinos i hemijski sastav soje [Glycine max (L.) Merr.] gajene u Sremu, Srbija. Deficit vode značajno je uticao na prinos i hemijski sastav zrna soje. Najmanji (1,63 t/ha) prinos zrna ostvaren je u tretmanu bez navodnjavanja (I0), a najveći (3,21 t/ha) na tretmanu I65. Pored toga, najviši prinosi proteina (1092 kg/ha) i ulja (563 kg/ha) ostvareni su u tretmanu I65. Niži i viši nivoi navodnjavanja od I65 smanjili su prinose proteina i ulja. Naši podaci pokazuju da navodnjavanje uglavnom povećava sadržaj K, P, Mg, Mn, Cu, Zn i B, a smanjuje sadržaj Ca i Fe u zrnu soje. Utvrđeno je da tretman punog zalivanja (I100) ne predstavlja potencijalnu korist u smislu povećanja prinosa i poboljšanja hemijskog sastava zrna soje. Za postizanje visokih ekonomskih prinosa i dobrog hemijskog kvaliteta zrna, tretman I65 može biti pogodan za gajenje soje na području Srema kao i u drugim područjima sa sličnim zemljišnim i klimatskim uslovima.",
publisher = "Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet, Novi Sad i Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad",
journal = "Savremena poljoprivreda",
title = "Impact of deficit irrigation on yield and chemical properties of soybean seeds in temperate climate, Uticaj redukovanog navodnjavanja na prinos i hemijska svojstva zrna soje u umerenim klimatskim uslovima",
volume = "66",
number = "1-2",
pages = "14-20",
doi = "10.1515/contagri-2017-0003",
url = "conv_14"
}
Kresović, B., Gajić, B., Tapanarova, A., Pejić, B., Dugalić, G.,& Sredojević, Z.. (2017). Impact of deficit irrigation on yield and chemical properties of soybean seeds in temperate climate. in Savremena poljoprivreda
Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet, Novi Sad i Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad., 66(1-2), 14-20.
https://doi.org/10.1515/contagri-2017-0003
conv_14
Kresović B, Gajić B, Tapanarova A, Pejić B, Dugalić G, Sredojević Z. Impact of deficit irrigation on yield and chemical properties of soybean seeds in temperate climate. in Savremena poljoprivreda. 2017;66(1-2):14-20.
doi:10.1515/contagri-2017-0003
conv_14 .
Kresović, Branka, Gajić, Boško, Tapanarova, Angelina, Pejić, Borivoj, Dugalić, Goran, Sredojević, Zorica, "Impact of deficit irrigation on yield and chemical properties of soybean seeds in temperate climate" in Savremena poljoprivreda, 66, no. 1-2 (2017):14-20,
https://doi.org/10.1515/contagri-2017-0003 .,
conv_14 .
3

Effect of irrigation regime on yield and yield components of soya bean

Kresović, Branka; Gajić, Boško; Tapanarova, Angelina; Pejić, Borivoj; Dragović, Snežana; Dragović, Ranko

(Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Beograd, 2016)

TY - JOUR
AU - Kresović, Branka
AU - Gajić, Boško
AU - Tapanarova, Angelina
AU - Pejić, Borivoj
AU - Dragović, Snežana
AU - Dragović, Ranko
PY - 2016
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/633
AB - This study examines the effects of different irrigation regimes on seed yield and yield components of sprinkler-irrigated soya bean [(Glycine max (L.) Merr.] under field conditions in 2006, 2007 and 2008 in Zemun Polje (Srem, Srbija). Four irrigation regimes: 80-85% (T1), 70-75% (T2), 60-65% (T3) of field capacity, and non-irrigated regime (T0) were evaluated each experimental year. The experimental design was a randomised complete block with four replications on a Calcaric Chernozem. Water stress (drought) during growing season in the non-irrigated treatment (T0) decreased plant physiological activity, vegetative growth, and productivity of soya bean. Irrigation treatments significantly (P lt 0.01) influenced soya bean seed yield and yield components. The treatment T2 produced higher seed yield than T1 and T3. Irrigation regimes had statistically significant different effects on yield components such as the plant height at harvest, number of pods per plant, number of seeds per plant, mass of pod with seeds per plant, 1,000 seed mass and hectoliter mass of soya bean seeds. Yield reduction was mainly due to a lower number of pods and seeds per plant and lower seed mass. The T1 treatment had the highest plant height of soya bean in all three growing years. The results have shown that under water scarcity, the treatment T3 is an acceptable irrigation strategy to stabilize and increase soya bean yield in Srem and neighboring countries in the region, provided that this practice is not prevented by economic constraints.
AB - U ovom radu ispituje se uticaj različitih režima navodnjavanja orošavanjem na prinos i komponente prinosa semena soje [(Glycine max (L.) Merr.] u poljskim uslovima u 2006, 2007. i 2008. godini u Zemun Polju (Srem, Srbija). Svake godine istraživana su po tri režima navodnjavanja, i to sa 80-85% (T1), 70-75% (T2), 60-65% (T3) poljskog vodnog kapaciteta i prirodni vodni režim bez navodnjavnja (T0). Ogled je izveden po metodi slučajnog blok sistema u četiri ponavljanja na karbonatnom černozemu. Deficit vode u toku vegetacionog perioda u nenavodnjavanom tretmanu (T0) smanjio je fiziološku aktivnost biljaka, vegetativni rast i produktivnost soje. Navodnjavani tretmani su vrlo značajno (P lt 0,01) uticali na prinos zrna soje i komponente prinosa. Na tretmanu T2 postignut je veći prinos semena nego na tretmanima T1 i T3. Iako je tretman T2 dobio oko 37% manje vode za navodnjavanje u poređenju sa T1, prinos soje povećan je u proseku za 11%. Navodnjavani režimi imali su statistički značajno različite uticaje na komponente prinosa kao što su visina biljaka u vreme žetve, broj mahuna i zrna po biljci, masa mahuna po biljci, masa zrna po biljci, masa 1.000 zrna i zapreminska masa zrna. Smanjenje prinosa je uglavnom posledica manjeg broja mahuna i zrna po biljci i manje mase 1.000 zrna. Tretman T1 imao je najveću visinu biljaka u sve tri godine ispitivanja. Rezultati su pokazali da je tretman T3 prihvatljiva strategija navodnjavanja za stabilizaciju i povećanje prinosa soje u Sremu i susednim zemljama regiona u uslovima ograničenih vodnih resursa, pod uslovom da ova praksa nije sprečena ekonomskim ograničenjima.
PB - Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Beograd
T2 - Journal of Agricultural Sciences
T1 - Effect of irrigation regime on yield and yield components of soya bean
T1 - Uticaj režima navodnjavanja na prinos i komponente prinosa soje
VL - 61
IS - 4
SP - 305
EP - 321
DO - 10.2298/JAS1604305K
UR - conv_572
ER - 
@article{
author = "Kresović, Branka and Gajić, Boško and Tapanarova, Angelina and Pejić, Borivoj and Dragović, Snežana and Dragović, Ranko",
year = "2016",
abstract = "This study examines the effects of different irrigation regimes on seed yield and yield components of sprinkler-irrigated soya bean [(Glycine max (L.) Merr.] under field conditions in 2006, 2007 and 2008 in Zemun Polje (Srem, Srbija). Four irrigation regimes: 80-85% (T1), 70-75% (T2), 60-65% (T3) of field capacity, and non-irrigated regime (T0) were evaluated each experimental year. The experimental design was a randomised complete block with four replications on a Calcaric Chernozem. Water stress (drought) during growing season in the non-irrigated treatment (T0) decreased plant physiological activity, vegetative growth, and productivity of soya bean. Irrigation treatments significantly (P lt 0.01) influenced soya bean seed yield and yield components. The treatment T2 produced higher seed yield than T1 and T3. Irrigation regimes had statistically significant different effects on yield components such as the plant height at harvest, number of pods per plant, number of seeds per plant, mass of pod with seeds per plant, 1,000 seed mass and hectoliter mass of soya bean seeds. Yield reduction was mainly due to a lower number of pods and seeds per plant and lower seed mass. The T1 treatment had the highest plant height of soya bean in all three growing years. The results have shown that under water scarcity, the treatment T3 is an acceptable irrigation strategy to stabilize and increase soya bean yield in Srem and neighboring countries in the region, provided that this practice is not prevented by economic constraints., U ovom radu ispituje se uticaj različitih režima navodnjavanja orošavanjem na prinos i komponente prinosa semena soje [(Glycine max (L.) Merr.] u poljskim uslovima u 2006, 2007. i 2008. godini u Zemun Polju (Srem, Srbija). Svake godine istraživana su po tri režima navodnjavanja, i to sa 80-85% (T1), 70-75% (T2), 60-65% (T3) poljskog vodnog kapaciteta i prirodni vodni režim bez navodnjavnja (T0). Ogled je izveden po metodi slučajnog blok sistema u četiri ponavljanja na karbonatnom černozemu. Deficit vode u toku vegetacionog perioda u nenavodnjavanom tretmanu (T0) smanjio je fiziološku aktivnost biljaka, vegetativni rast i produktivnost soje. Navodnjavani tretmani su vrlo značajno (P lt 0,01) uticali na prinos zrna soje i komponente prinosa. Na tretmanu T2 postignut je veći prinos semena nego na tretmanima T1 i T3. Iako je tretman T2 dobio oko 37% manje vode za navodnjavanje u poređenju sa T1, prinos soje povećan je u proseku za 11%. Navodnjavani režimi imali su statistički značajno različite uticaje na komponente prinosa kao što su visina biljaka u vreme žetve, broj mahuna i zrna po biljci, masa mahuna po biljci, masa zrna po biljci, masa 1.000 zrna i zapreminska masa zrna. Smanjenje prinosa je uglavnom posledica manjeg broja mahuna i zrna po biljci i manje mase 1.000 zrna. Tretman T1 imao je najveću visinu biljaka u sve tri godine ispitivanja. Rezultati su pokazali da je tretman T3 prihvatljiva strategija navodnjavanja za stabilizaciju i povećanje prinosa soje u Sremu i susednim zemljama regiona u uslovima ograničenih vodnih resursa, pod uslovom da ova praksa nije sprečena ekonomskim ograničenjima.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Beograd",
journal = "Journal of Agricultural Sciences",
title = "Effect of irrigation regime on yield and yield components of soya bean, Uticaj režima navodnjavanja na prinos i komponente prinosa soje",
volume = "61",
number = "4",
pages = "305-321",
doi = "10.2298/JAS1604305K",
url = "conv_572"
}
Kresović, B., Gajić, B., Tapanarova, A., Pejić, B., Dragović, S.,& Dragović, R.. (2016). Effect of irrigation regime on yield and yield components of soya bean. in Journal of Agricultural Sciences
Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Beograd., 61(4), 305-321.
https://doi.org/10.2298/JAS1604305K
conv_572
Kresović B, Gajić B, Tapanarova A, Pejić B, Dragović S, Dragović R. Effect of irrigation regime on yield and yield components of soya bean. in Journal of Agricultural Sciences. 2016;61(4):305-321.
doi:10.2298/JAS1604305K
conv_572 .
Kresović, Branka, Gajić, Boško, Tapanarova, Angelina, Pejić, Borivoj, Dragović, Snežana, Dragović, Ranko, "Effect of irrigation regime on yield and yield components of soya bean" in Journal of Agricultural Sciences, 61, no. 4 (2016):305-321,
https://doi.org/10.2298/JAS1604305K .,
conv_572 .

Effects of deficit irrigation on grain yield and ear characteristics of maize

Kresović, Branka; Gajić, Boško; Tapanarova, Angelina; Pejić, Borivoj; Tomić, Zorica P.; Vujović, Dragan; Životić, Ljubomir

(Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Beograd, 2015)

TY - JOUR
AU - Kresović, Branka
AU - Gajić, Boško
AU - Tapanarova, Angelina
AU - Pejić, Borivoj
AU - Tomić, Zorica P.
AU - Vujović, Dragan
AU - Životić, Ljubomir
PY - 2015
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/605
AB - In the Vojvodina region, drought is an important factor limiting grain yield in maize. The aims of this research were to compare irrigation scheduling in maize (cv. ZP SC 684), and to evaluate grain yield and ear characteristics. A 3-year field experiment was carried out in the Vojvodina region, a northern part of the Republic of Serbia (384 mm of rainfall in the maize-growing period). Maize was subjected to four irrigation levels (rainfed - I0 and supply at 80-85% - I1, 70-75% - I2 and 60-65% - I3 of field capacity). The results indicated a large yearly variability, mainly due to a rainfall event at the flowering, fertilization and grain filling stages. A significant irrigation effect was observed for all the variables under study, with significant differences between the three irrigation treatments. The grain yield ranged between 8.73 and 16.33 t ha-1. The highest grain yield of maize (average of 15.08 t ha-1) was in the I1 treatment, while the non-irrigated (I0) treatment had the lowest yield (average of 10.20 t ha-1), a 35% grain yield reduction. With the decrease of irrigation water, the grain yield of maize decreased. The most distinctive impact the irrigation had on maize yield was during the warm and very dry growth period of the year of 2008. Maize in the Vojvodina region can be cultivated with acceptable yields while saving irrigation water and maximizing resource-use efficiency.
AB - U Vojvodini, suša je važan faktor koji ograničava prinos kukuruza. Ciljevi ovog istraživanja bili su upoređivanje prirodnog i različitih irigacionih vodnih režima u kukuruzu (cv. ZP SC 684 - FAO 600), ocena prinosa i osobina klipa. Trogodišnja eksperimentalna istraživanja obavljena su u Zemun Polju (Vojvodini), odnosno u severnom delu Republike Srbije (dvadesetogodišnji prosek padavina u vegetacionom periodu kukuruza je 384 mm). Ispitivan je efekat četiri varijante vodnog režima kukuruza: I0 - bez navodnjavanja, I1 - sadržaj vode u zemljištu održavan je na nivou 80-85% poljskog vodnog kapaciteta (PVK) dopunskim navodnjavanjem kišenjem, I2 - 70-75% PVK i I3 - 60-65% PVK. Rezultati su pokazali veliku varijabilnost između godina, uglavnom zbog pojave padavina u fenofazi cvetanja, oplodnje i nalivanja zrna. Navodnjavanje je značajno uticalo na prinos zrna, karakteristike klipa i visinu biljaka kukuruza. Takođe, utvrđene su značajne razlike i između navodnjavanih varijanti. Prinos zrna varirao je između 8,73 i 16,33 t ha-1. Najveći prinos kukuruza (prosečno 15,08 t ha-1) ostvaren je u varijanti I1, a najmanji (10,20 t ha-1) u nenavodnjavanoj (I0) varijanti. Prinos se smanjivao i do 35% sa smanjenjem količine vode za navodnjavanje. Najizraženiji efekat dopunskog navodnjavanja na prinos zrna kukuruza ostvaren je u toplom i veoma sušnom vegetacionom periodu 2008. godine. Kukuruz u Vojvodini može da se gaji sa prihvatljivim prinosima uz uštedu vode za navodnjavanje, što će rezultirati efikasnijim korišćenjem vodnih resursa.
PB - Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Beograd
T2 - Journal of Agricultural Sciences
T1 - Effects of deficit irrigation on grain yield and ear characteristics of maize
T1 - Uticaj deficitarnog navodnjavanja na prinos zrna i karakteristike klipa kukuruza
VL - 60
IS - 4
SP - 419
EP - 433
DO - 10.2298/JAS1504419K
UR - conv_569
ER - 
@article{
author = "Kresović, Branka and Gajić, Boško and Tapanarova, Angelina and Pejić, Borivoj and Tomić, Zorica P. and Vujović, Dragan and Životić, Ljubomir",
year = "2015",
abstract = "In the Vojvodina region, drought is an important factor limiting grain yield in maize. The aims of this research were to compare irrigation scheduling in maize (cv. ZP SC 684), and to evaluate grain yield and ear characteristics. A 3-year field experiment was carried out in the Vojvodina region, a northern part of the Republic of Serbia (384 mm of rainfall in the maize-growing period). Maize was subjected to four irrigation levels (rainfed - I0 and supply at 80-85% - I1, 70-75% - I2 and 60-65% - I3 of field capacity). The results indicated a large yearly variability, mainly due to a rainfall event at the flowering, fertilization and grain filling stages. A significant irrigation effect was observed for all the variables under study, with significant differences between the three irrigation treatments. The grain yield ranged between 8.73 and 16.33 t ha-1. The highest grain yield of maize (average of 15.08 t ha-1) was in the I1 treatment, while the non-irrigated (I0) treatment had the lowest yield (average of 10.20 t ha-1), a 35% grain yield reduction. With the decrease of irrigation water, the grain yield of maize decreased. The most distinctive impact the irrigation had on maize yield was during the warm and very dry growth period of the year of 2008. Maize in the Vojvodina region can be cultivated with acceptable yields while saving irrigation water and maximizing resource-use efficiency., U Vojvodini, suša je važan faktor koji ograničava prinos kukuruza. Ciljevi ovog istraživanja bili su upoređivanje prirodnog i različitih irigacionih vodnih režima u kukuruzu (cv. ZP SC 684 - FAO 600), ocena prinosa i osobina klipa. Trogodišnja eksperimentalna istraživanja obavljena su u Zemun Polju (Vojvodini), odnosno u severnom delu Republike Srbije (dvadesetogodišnji prosek padavina u vegetacionom periodu kukuruza je 384 mm). Ispitivan je efekat četiri varijante vodnog režima kukuruza: I0 - bez navodnjavanja, I1 - sadržaj vode u zemljištu održavan je na nivou 80-85% poljskog vodnog kapaciteta (PVK) dopunskim navodnjavanjem kišenjem, I2 - 70-75% PVK i I3 - 60-65% PVK. Rezultati su pokazali veliku varijabilnost između godina, uglavnom zbog pojave padavina u fenofazi cvetanja, oplodnje i nalivanja zrna. Navodnjavanje je značajno uticalo na prinos zrna, karakteristike klipa i visinu biljaka kukuruza. Takođe, utvrđene su značajne razlike i između navodnjavanih varijanti. Prinos zrna varirao je između 8,73 i 16,33 t ha-1. Najveći prinos kukuruza (prosečno 15,08 t ha-1) ostvaren je u varijanti I1, a najmanji (10,20 t ha-1) u nenavodnjavanoj (I0) varijanti. Prinos se smanjivao i do 35% sa smanjenjem količine vode za navodnjavanje. Najizraženiji efekat dopunskog navodnjavanja na prinos zrna kukuruza ostvaren je u toplom i veoma sušnom vegetacionom periodu 2008. godine. Kukuruz u Vojvodini može da se gaji sa prihvatljivim prinosima uz uštedu vode za navodnjavanje, što će rezultirati efikasnijim korišćenjem vodnih resursa.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Beograd",
journal = "Journal of Agricultural Sciences",
title = "Effects of deficit irrigation on grain yield and ear characteristics of maize, Uticaj deficitarnog navodnjavanja na prinos zrna i karakteristike klipa kukuruza",
volume = "60",
number = "4",
pages = "419-433",
doi = "10.2298/JAS1504419K",
url = "conv_569"
}
Kresović, B., Gajić, B., Tapanarova, A., Pejić, B., Tomić, Z. P., Vujović, D.,& Životić, L.. (2015). Effects of deficit irrigation on grain yield and ear characteristics of maize. in Journal of Agricultural Sciences
Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Beograd., 60(4), 419-433.
https://doi.org/10.2298/JAS1504419K
conv_569
Kresović B, Gajić B, Tapanarova A, Pejić B, Tomić ZP, Vujović D, Životić L. Effects of deficit irrigation on grain yield and ear characteristics of maize. in Journal of Agricultural Sciences. 2015;60(4):419-433.
doi:10.2298/JAS1504419K
conv_569 .
Kresović, Branka, Gajić, Boško, Tapanarova, Angelina, Pejić, Borivoj, Tomić, Zorica P., Vujović, Dragan, Životić, Ljubomir, "Effects of deficit irrigation on grain yield and ear characteristics of maize" in Journal of Agricultural Sciences, 60, no. 4 (2015):419-433,
https://doi.org/10.2298/JAS1504419K .,
conv_569 .
1

Effects of water stress on water use and yield of onion

Pejić, Borivoj; Gajić, Boško; Bosnjak, D.; Stricević, R.; Mačkić, Ksenija; Kresović, Branka

(2014)

TY - JOUR
AU - Pejić, Borivoj
AU - Gajić, Boško
AU - Bosnjak, D.
AU - Stricević, R.
AU - Mačkić, Ksenija
AU - Kresović, Branka
PY - 2014
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/527
AB - The study of effects of water stress on yield and water use by onion plants was carried out at the experimental field of the Institute of Field and Vegetable Crops in Novi Sad in the period 2005-2007. Onion sensitivity to water stress was determined using a yield response factor (Ky). The values of Ky were derived from the linear relationship between relative evapotranspiration deficits (1-ETa/ETm) and relative yield decrease (1-Ya/Ym). To assess the irrigation effect on onion yield, irrigation water use efficiency (Iwue) and evapotranspiration water use efficiency (ETwue) were determined. Values of Ky in the growing season (Ky 1.78) indicate that onion is highly sensitive to water stress under the climate conditions of the Vojvodina region. The amounts of water used on evapotranspiration under irrigation and non-irrigation conditions ranged from 448.4 to511.9 mm, and 290.2 to 393.9 mm, respectively. The values of Iwue and ETwue varied from 4.35 to 28.05 kg ha-1/m-3 and 7.87 to 19.51 kg ha-1/m-3, respectively, mostly depending on the favorableness of the year for the onion production and irrigation water applied. Ky, Iwue and ETwue can be used as a good basis for onion growers in the region in terms of optimum irrigation water use, for the planning, design and operation of irrigation projects in the region, and also for the improvement the production technology of the crop.
T2 - Bulgarian Journal of Agricultural Science
T1 - Effects of water stress on water use and yield of onion
VL - 20
IS - 2
SP - 297
EP - 302
UR - conv_1025
ER - 
@article{
author = "Pejić, Borivoj and Gajić, Boško and Bosnjak, D. and Stricević, R. and Mačkić, Ksenija and Kresović, Branka",
year = "2014",
abstract = "The study of effects of water stress on yield and water use by onion plants was carried out at the experimental field of the Institute of Field and Vegetable Crops in Novi Sad in the period 2005-2007. Onion sensitivity to water stress was determined using a yield response factor (Ky). The values of Ky were derived from the linear relationship between relative evapotranspiration deficits (1-ETa/ETm) and relative yield decrease (1-Ya/Ym). To assess the irrigation effect on onion yield, irrigation water use efficiency (Iwue) and evapotranspiration water use efficiency (ETwue) were determined. Values of Ky in the growing season (Ky 1.78) indicate that onion is highly sensitive to water stress under the climate conditions of the Vojvodina region. The amounts of water used on evapotranspiration under irrigation and non-irrigation conditions ranged from 448.4 to511.9 mm, and 290.2 to 393.9 mm, respectively. The values of Iwue and ETwue varied from 4.35 to 28.05 kg ha-1/m-3 and 7.87 to 19.51 kg ha-1/m-3, respectively, mostly depending on the favorableness of the year for the onion production and irrigation water applied. Ky, Iwue and ETwue can be used as a good basis for onion growers in the region in terms of optimum irrigation water use, for the planning, design and operation of irrigation projects in the region, and also for the improvement the production technology of the crop.",
journal = "Bulgarian Journal of Agricultural Science",
title = "Effects of water stress on water use and yield of onion",
volume = "20",
number = "2",
pages = "297-302",
url = "conv_1025"
}
Pejić, B., Gajić, B., Bosnjak, D., Stricević, R., Mačkić, K.,& Kresović, B.. (2014). Effects of water stress on water use and yield of onion. in Bulgarian Journal of Agricultural Science, 20(2), 297-302.
conv_1025
Pejić B, Gajić B, Bosnjak D, Stricević R, Mačkić K, Kresović B. Effects of water stress on water use and yield of onion. in Bulgarian Journal of Agricultural Science. 2014;20(2):297-302.
conv_1025 .
Pejić, Borivoj, Gajić, Boško, Bosnjak, D., Stricević, R., Mačkić, Ksenija, Kresović, Branka, "Effects of water stress on water use and yield of onion" in Bulgarian Journal of Agricultural Science, 20, no. 2 (2014):297-302,
conv_1025 .
11

Land use effects on aggregation and erodibility of luvisols on undulating slopes

Gajić, Boško; Tapanarova, Angelina; Tomić, Z.; Kresović, Branka; Vujović, Dragan; Pejić, Borivoj

(2013)

TY - JOUR
AU - Gajić, Boško
AU - Tapanarova, Angelina
AU - Tomić, Z.
AU - Kresović, Branka
AU - Vujović, Dragan
AU - Pejić, Borivoj
PY - 2013
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/480
AB - The aim of this study was to investigate the effects of land use changes on the aggregate size distribution, soil structural stability, and soil erodibility in Luvisols on Central Serbia's rainfed farms at a depth of 0.00-0.30 m. Six sites, selected for the study, contained adjacent land uses of natural grassland and arable land that have undergone conversion from grassland for more than 10 years. The inherent problems of Luvisols include weak structured surface horizons susceptible to structure deterioration, where tilled when wet or when heavy machinery is used. Aggregate size distribution and soil structural stability in the topsoil was tested by soil dry and wet sieving. Soil erodibility was assessed with the USLE-K factor. The natural grassland served as a control against which to assess changes in soil properties resulting from the removal of natural vegetation or cultivation of soil. The results showed that conversion of natural grassland to dry land farming led to a significant degradation of the soil structure. Aggregate separation by dry-sieving indicated that the natural grassland had significantly fewer unfavorable cloddy aggregates (>10 mm) and more agronomically most valuable aggregates (0.25-10 mm) than the arable soils. The mean weight diameter of dry aggregates (MWDdry) was greater in the grassland (7.0 mm) compared to the arable soils (9.7 mm). The arable soil had significantly lower (1.03) structure coefficient (Ks) than grassland soils (2.77). Higher percentages of water stable aggregates (WSA) >0.25 mm were found under natural grassland (50 %) than in arable fields (41 %). In addition, grassland soil had significantly higher mean weight diameter (0.92 mm) of wet stable aggregates (MWDwet) than arable soils (0.81 mm). Tillage of the unaltered grassland significantly increased the soil erodibility measured by the USLE-K factor. The USLE-K factor was approximately by 17% greater in the arable soil than in the grassland, indicating the vulnerability of the arable soil to water erosion. In summary, the results showed that the tillage of the grassland degraded the soil structure, leaving soils more susceptible to the erosion in the temperate climate zone. This suggests that land disturbances should be avoided in the grasslands in the study region of the Central Serbia.
T2 - Australian Journal of Crop Science
T1 - Land use effects on aggregation and erodibility of luvisols on undulating slopes
VL - 7
IS - 8
SP - 1198
EP - 1204
UR - conv_1029
ER - 
@article{
author = "Gajić, Boško and Tapanarova, Angelina and Tomić, Z. and Kresović, Branka and Vujović, Dragan and Pejić, Borivoj",
year = "2013",
abstract = "The aim of this study was to investigate the effects of land use changes on the aggregate size distribution, soil structural stability, and soil erodibility in Luvisols on Central Serbia's rainfed farms at a depth of 0.00-0.30 m. Six sites, selected for the study, contained adjacent land uses of natural grassland and arable land that have undergone conversion from grassland for more than 10 years. The inherent problems of Luvisols include weak structured surface horizons susceptible to structure deterioration, where tilled when wet or when heavy machinery is used. Aggregate size distribution and soil structural stability in the topsoil was tested by soil dry and wet sieving. Soil erodibility was assessed with the USLE-K factor. The natural grassland served as a control against which to assess changes in soil properties resulting from the removal of natural vegetation or cultivation of soil. The results showed that conversion of natural grassland to dry land farming led to a significant degradation of the soil structure. Aggregate separation by dry-sieving indicated that the natural grassland had significantly fewer unfavorable cloddy aggregates (>10 mm) and more agronomically most valuable aggregates (0.25-10 mm) than the arable soils. The mean weight diameter of dry aggregates (MWDdry) was greater in the grassland (7.0 mm) compared to the arable soils (9.7 mm). The arable soil had significantly lower (1.03) structure coefficient (Ks) than grassland soils (2.77). Higher percentages of water stable aggregates (WSA) >0.25 mm were found under natural grassland (50 %) than in arable fields (41 %). In addition, grassland soil had significantly higher mean weight diameter (0.92 mm) of wet stable aggregates (MWDwet) than arable soils (0.81 mm). Tillage of the unaltered grassland significantly increased the soil erodibility measured by the USLE-K factor. The USLE-K factor was approximately by 17% greater in the arable soil than in the grassland, indicating the vulnerability of the arable soil to water erosion. In summary, the results showed that the tillage of the grassland degraded the soil structure, leaving soils more susceptible to the erosion in the temperate climate zone. This suggests that land disturbances should be avoided in the grasslands in the study region of the Central Serbia.",
journal = "Australian Journal of Crop Science",
title = "Land use effects on aggregation and erodibility of luvisols on undulating slopes",
volume = "7",
number = "8",
pages = "1198-1204",
url = "conv_1029"
}
Gajić, B., Tapanarova, A., Tomić, Z., Kresović, B., Vujović, D.,& Pejić, B.. (2013). Land use effects on aggregation and erodibility of luvisols on undulating slopes. in Australian Journal of Crop Science, 7(8), 1198-1204.
conv_1029
Gajić B, Tapanarova A, Tomić Z, Kresović B, Vujović D, Pejić B. Land use effects on aggregation and erodibility of luvisols on undulating slopes. in Australian Journal of Crop Science. 2013;7(8):1198-1204.
conv_1029 .
Gajić, Boško, Tapanarova, Angelina, Tomić, Z., Kresović, Branka, Vujović, Dragan, Pejić, Borivoj, "Land use effects on aggregation and erodibility of luvisols on undulating slopes" in Australian Journal of Crop Science, 7, no. 8 (2013):1198-1204,
conv_1029 .
12

The dependence of maize (Zea mays) hybrids yielding potential on the water amounts reaching the soil surface

Kresović, Branka; Dragičević, Vesna; Gajić, Boško; Tapanarova, Angelina; Pejić, Borivoj

(Društvo genetičara Srbije, Beograd, 2013)

TY - JOUR
AU - Kresović, Branka
AU - Dragičević, Vesna
AU - Gajić, Boško
AU - Tapanarova, Angelina
AU - Pejić, Borivoj
PY - 2013
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/521
AB - The aim of the present study was to observe the response of maize hybrids under rainfed and irrigation conditions of the soil in order to establish the dependence of yielding potential on the water amounts reaching the soil surface during the growing season. The four-replicate trail was set up according to the randomised complete-block design on chernozem. Pre-watering soil moisture was approximately 70% of field water capacity, and soil moisture was established thermogravimetrically. During the five-year studies, the following differences in yields could be as follows: 12.68 t ha-1 (ZP 341); 12.76 t ha-1 (ZP 434); 13.17 t ha-1 (ZP 578); 14.03 t ha-1 (ZP 684) and 13.75 t ha-1 (ZP 704) under conditions of 440 mm, 440 mm, 424 mm, 457 mm and 466 mm of water, respectively. The hybrid ZP 341, i.e. ZP 578 expressed the highest, i.e. the lowest tolerance in dry relative seasons, respectively. The reduction of the water amount for every 10 mm decreased the yield by 119.4 kg ha-1 (ZP 341), 156.7 kg ha-1 (ZP 434), 172.3 kg ha-1 (ZP 578), 148.9 kg ha-1 (ZP 684) and 151.1 kg ha-1 (ZP 704).
AB - Cilj rada je bio proučavanje genotipova kukuruza u prirodnom i irigacionom vodnom režimu zemljišta, kako bi se utvrdila zavisnost korišćenja potencijala rodnosti od količine vode koja dospeva na površinu zemljišta u toku vegetacionog perioda. Ogled je izveden na černozemu, po metodi blok sistema u četiri ponavljanja. Predzalivna vlažnost zemljišta iznosila je oko 70% od poljskog vodnog kapacitete, a sadržaj vlage u zemljištu određivan je termogravimetrijskom metodom. Za petogodišnji period proučavanja, različite količine vode uticale su da se između varijanti sa i bez navodnjavanja, u proseku ostvare sledeće razlike prinosa po hibridima: 1,33 t ha-1(ZP 341); 1,53 t ha-1 (ZP 434); 1,77 t ha-1 (ZP 578); 1,66 t ha-1 (ZP 684) i 1,54 t ha-1 (ZP 704). Analiza pokazuje da se maksimalni prinosi mogu očekivati na nivou sledećih vrednosti: 12,68 t ha-1 (ZP 341); 12,76 t ha-1(ZP 434); 13,17 t ha-1 (ZP 578); 14,03 t ha-1(ZP 684) i 13,75 t ha-1(ZP 704) u uslovima, redom 440 mm, 440 mm, 424 mm, 457 mm, 466 mm vode. Najveću tolerantnost prema suši ispoljio je hibrid ZP 341, a najmanju ZP 578. Smanjenje količine vode za svakih 10 mm, umanjuje prinos za 119,4 kg ha-1 (ZP 341), 156,7 kg ha-1 (ZP 434), 172,3 kg ha-1 (ZP 578), 148,9 kg ha-1 (ZP 684) i 151,1 kg ha-1 (ZP 704).
PB - Društvo genetičara Srbije, Beograd
T2 - Genetika
T1 - The dependence of maize (Zea mays) hybrids yielding potential on the water amounts reaching the soil surface
T1 - Zavisnost prinosa hibrida kukuruza (Zea mays) od količine vode koja dospeva na površinu zemljišta
VL - 45
IS - 1
SP - 261
EP - 272
DO - 10.2298/GENSR1301261K
UR - conv_477
ER - 
@article{
author = "Kresović, Branka and Dragičević, Vesna and Gajić, Boško and Tapanarova, Angelina and Pejić, Borivoj",
year = "2013",
abstract = "The aim of the present study was to observe the response of maize hybrids under rainfed and irrigation conditions of the soil in order to establish the dependence of yielding potential on the water amounts reaching the soil surface during the growing season. The four-replicate trail was set up according to the randomised complete-block design on chernozem. Pre-watering soil moisture was approximately 70% of field water capacity, and soil moisture was established thermogravimetrically. During the five-year studies, the following differences in yields could be as follows: 12.68 t ha-1 (ZP 341); 12.76 t ha-1 (ZP 434); 13.17 t ha-1 (ZP 578); 14.03 t ha-1 (ZP 684) and 13.75 t ha-1 (ZP 704) under conditions of 440 mm, 440 mm, 424 mm, 457 mm and 466 mm of water, respectively. The hybrid ZP 341, i.e. ZP 578 expressed the highest, i.e. the lowest tolerance in dry relative seasons, respectively. The reduction of the water amount for every 10 mm decreased the yield by 119.4 kg ha-1 (ZP 341), 156.7 kg ha-1 (ZP 434), 172.3 kg ha-1 (ZP 578), 148.9 kg ha-1 (ZP 684) and 151.1 kg ha-1 (ZP 704)., Cilj rada je bio proučavanje genotipova kukuruza u prirodnom i irigacionom vodnom režimu zemljišta, kako bi se utvrdila zavisnost korišćenja potencijala rodnosti od količine vode koja dospeva na površinu zemljišta u toku vegetacionog perioda. Ogled je izveden na černozemu, po metodi blok sistema u četiri ponavljanja. Predzalivna vlažnost zemljišta iznosila je oko 70% od poljskog vodnog kapacitete, a sadržaj vlage u zemljištu određivan je termogravimetrijskom metodom. Za petogodišnji period proučavanja, različite količine vode uticale su da se između varijanti sa i bez navodnjavanja, u proseku ostvare sledeće razlike prinosa po hibridima: 1,33 t ha-1(ZP 341); 1,53 t ha-1 (ZP 434); 1,77 t ha-1 (ZP 578); 1,66 t ha-1 (ZP 684) i 1,54 t ha-1 (ZP 704). Analiza pokazuje da se maksimalni prinosi mogu očekivati na nivou sledećih vrednosti: 12,68 t ha-1 (ZP 341); 12,76 t ha-1(ZP 434); 13,17 t ha-1 (ZP 578); 14,03 t ha-1(ZP 684) i 13,75 t ha-1(ZP 704) u uslovima, redom 440 mm, 440 mm, 424 mm, 457 mm, 466 mm vode. Najveću tolerantnost prema suši ispoljio je hibrid ZP 341, a najmanju ZP 578. Smanjenje količine vode za svakih 10 mm, umanjuje prinos za 119,4 kg ha-1 (ZP 341), 156,7 kg ha-1 (ZP 434), 172,3 kg ha-1 (ZP 578), 148,9 kg ha-1 (ZP 684) i 151,1 kg ha-1 (ZP 704).",
publisher = "Društvo genetičara Srbije, Beograd",
journal = "Genetika",
title = "The dependence of maize (Zea mays) hybrids yielding potential on the water amounts reaching the soil surface, Zavisnost prinosa hibrida kukuruza (Zea mays) od količine vode koja dospeva na površinu zemljišta",
volume = "45",
number = "1",
pages = "261-272",
doi = "10.2298/GENSR1301261K",
url = "conv_477"
}
Kresović, B., Dragičević, V., Gajić, B., Tapanarova, A.,& Pejić, B.. (2013). The dependence of maize (Zea mays) hybrids yielding potential on the water amounts reaching the soil surface. in Genetika
Društvo genetičara Srbije, Beograd., 45(1), 261-272.
https://doi.org/10.2298/GENSR1301261K
conv_477
Kresović B, Dragičević V, Gajić B, Tapanarova A, Pejić B. The dependence of maize (Zea mays) hybrids yielding potential on the water amounts reaching the soil surface. in Genetika. 2013;45(1):261-272.
doi:10.2298/GENSR1301261K
conv_477 .
Kresović, Branka, Dragičević, Vesna, Gajić, Boško, Tapanarova, Angelina, Pejić, Borivoj, "The dependence of maize (Zea mays) hybrids yielding potential on the water amounts reaching the soil surface" in Genetika, 45, no. 1 (2013):261-272,
https://doi.org/10.2298/GENSR1301261K .,
conv_477 .
2
2
2

Effects of water stress on water use and yield of maize

Pejić, Borivoj; Kresović, Branka; Tapanarova, Angelina; Gajić, Boško; Mačkić, Ksenija

(Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet, Novi Sad i Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 2013)

TY - JOUR
AU - Pejić, Borivoj
AU - Kresović, Branka
AU - Tapanarova, Angelina
AU - Gajić, Boško
AU - Mačkić, Ksenija
PY - 2013
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/511
AB - The study of effects ofwater stress on yield and water use by maize plants was carried out in the experimental field of the Maize Research Institute at Zemun Polje in the period 2006-2008. Maize sensitivity to water stress was determined using a yield response factor (Ky). The values of Ky were derived from the linear relationship between relative evapotranspiration deficits (1-ETa/ETm) and relative yield decrease (1-Ya/Ym). To assess the irrigation effect on maize yield, irrigation water use efficiency (Iwue) and evapotranspiration water use efficiency (ETwue) were determined. Values of Ky in the growing season (Ky 0.94) indicate that maize is moderately sensitive to water stress under the climate conditions of Serbia. The amounts of water used on evapotranspiration under irrigation (ETm) and non-irrigation (ETa) conditions ranged from 453 to 501 mm, and 257 to 363 mm, respectively. The values of Iwue and ETwue varied from 0.020 to 0.0361 ha-1/mm and 0.024 to 0.0381 ha-1/ mm, respectively, mostly depending on the favourableness of the year for the maize production and irrigation water applied. Ky, Iwue and ETwue can be used as a good basis for maize growers in the region in terms of optimum irrigation water use, for the planning, design and operation of irrigation projects in the region, and also for the improvement the production technology of the crop.
AB - Eksperimentalna istraživanja uticaja vodnog stresa na potrošnju vode i prinos kukuruza su obavljena na oglednom polju Instituta za kukuruz Zemun Polje iz Zemuna u periodu od 2006-2008 godine. Osetljivost kukuruza na vodni stres u periodu vegetacije utvrđena je na osnovu vrednosti koeficijenta opadanja prinosa - Ky. Vrednosti Ky su obračunate iz odnosa relativnog opadanja prinosa (1-Ya/Ym) i relativnog deficita evapotranspiracije (1-ETa/ETm). Za ocenu efikasnosti navodnjavanja, odnosno realizovanog zalivnog režima utvrđen je koeficijent iskorišćenosti vode dodate navodnjavanjem (Iwue) i koeficijent iskorišćenosti vode u odnosu na evapotranspiraciju (ETwue). Vrednosti Ky u vegetacionom periodu (Ky 0,94) ukazuju da je kukuruz umereno osetljiv na vodni stres u klimatskim uslovima Srbije. Utrošak vode na evapotranspiraciju u uslovima navodnjavanja (ETm) kretao se u intervalu od 453-501 mm, a u uslovima bez navodnjavanja (ETa) u intevalu od 257-363 mm. Vrednosti koeficijenta iskorišćenosti vode dodate navodnjavanjem (Iwue) su bile u intervalu 0,020 do 0,036 t ha-1/mm, a koeficijenta iskorišćenosti vode u odnosu na evapotranspiraciju (ETwue) u intervalu 0,024 do 0,038 t ha-1/mm u zavisnosti od povoljnosti godine za proizvodnju kukuruza, odnosno količine vode dodate navodnjavanjem. Utvrđene vrednosti Ky, Iwue i ETwue mogu biti dobra y osnova za proizvođače kukuruza u regionu u pogledu optimalnog korišćenja vode za navodnjavanje, za planiranje, projektovanje i korišćenje zalivnih sistema, a takodje i za unapređenje tehnologije proizvodnje kukuruza.
PB - Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet, Novi Sad i Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
T2 - Savremena poljoprivreda
T1 - Effects of water stress on water use and yield of maize
T1 - Uticaj vodnog stresa na potrošnju vode i prinos kukuruza
VL - 62
IS - 1-2
SP - 35
EP - 45
UR - conv_12
ER - 
@article{
author = "Pejić, Borivoj and Kresović, Branka and Tapanarova, Angelina and Gajić, Boško and Mačkić, Ksenija",
year = "2013",
abstract = "The study of effects ofwater stress on yield and water use by maize plants was carried out in the experimental field of the Maize Research Institute at Zemun Polje in the period 2006-2008. Maize sensitivity to water stress was determined using a yield response factor (Ky). The values of Ky were derived from the linear relationship between relative evapotranspiration deficits (1-ETa/ETm) and relative yield decrease (1-Ya/Ym). To assess the irrigation effect on maize yield, irrigation water use efficiency (Iwue) and evapotranspiration water use efficiency (ETwue) were determined. Values of Ky in the growing season (Ky 0.94) indicate that maize is moderately sensitive to water stress under the climate conditions of Serbia. The amounts of water used on evapotranspiration under irrigation (ETm) and non-irrigation (ETa) conditions ranged from 453 to 501 mm, and 257 to 363 mm, respectively. The values of Iwue and ETwue varied from 0.020 to 0.0361 ha-1/mm and 0.024 to 0.0381 ha-1/ mm, respectively, mostly depending on the favourableness of the year for the maize production and irrigation water applied. Ky, Iwue and ETwue can be used as a good basis for maize growers in the region in terms of optimum irrigation water use, for the planning, design and operation of irrigation projects in the region, and also for the improvement the production technology of the crop., Eksperimentalna istraživanja uticaja vodnog stresa na potrošnju vode i prinos kukuruza su obavljena na oglednom polju Instituta za kukuruz Zemun Polje iz Zemuna u periodu od 2006-2008 godine. Osetljivost kukuruza na vodni stres u periodu vegetacije utvrđena je na osnovu vrednosti koeficijenta opadanja prinosa - Ky. Vrednosti Ky su obračunate iz odnosa relativnog opadanja prinosa (1-Ya/Ym) i relativnog deficita evapotranspiracije (1-ETa/ETm). Za ocenu efikasnosti navodnjavanja, odnosno realizovanog zalivnog režima utvrđen je koeficijent iskorišćenosti vode dodate navodnjavanjem (Iwue) i koeficijent iskorišćenosti vode u odnosu na evapotranspiraciju (ETwue). Vrednosti Ky u vegetacionom periodu (Ky 0,94) ukazuju da je kukuruz umereno osetljiv na vodni stres u klimatskim uslovima Srbije. Utrošak vode na evapotranspiraciju u uslovima navodnjavanja (ETm) kretao se u intervalu od 453-501 mm, a u uslovima bez navodnjavanja (ETa) u intevalu od 257-363 mm. Vrednosti koeficijenta iskorišćenosti vode dodate navodnjavanjem (Iwue) su bile u intervalu 0,020 do 0,036 t ha-1/mm, a koeficijenta iskorišćenosti vode u odnosu na evapotranspiraciju (ETwue) u intervalu 0,024 do 0,038 t ha-1/mm u zavisnosti od povoljnosti godine za proizvodnju kukuruza, odnosno količine vode dodate navodnjavanjem. Utvrđene vrednosti Ky, Iwue i ETwue mogu biti dobra y osnova za proizvođače kukuruza u regionu u pogledu optimalnog korišćenja vode za navodnjavanje, za planiranje, projektovanje i korišćenje zalivnih sistema, a takodje i za unapređenje tehnologije proizvodnje kukuruza.",
publisher = "Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet, Novi Sad i Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad",
journal = "Savremena poljoprivreda",
title = "Effects of water stress on water use and yield of maize, Uticaj vodnog stresa na potrošnju vode i prinos kukuruza",
volume = "62",
number = "1-2",
pages = "35-45",
url = "conv_12"
}
Pejić, B., Kresović, B., Tapanarova, A., Gajić, B.,& Mačkić, K.. (2013). Effects of water stress on water use and yield of maize. in Savremena poljoprivreda
Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet, Novi Sad i Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad., 62(1-2), 35-45.
conv_12
Pejić B, Kresović B, Tapanarova A, Gajić B, Mačkić K. Effects of water stress on water use and yield of maize. in Savremena poljoprivreda. 2013;62(1-2):35-45.
conv_12 .
Pejić, Borivoj, Kresović, Branka, Tapanarova, Angelina, Gajić, Boško, Mačkić, Ksenija, "Effects of water stress on water use and yield of maize" in Savremena poljoprivreda, 62, no. 1-2 (2013):35-45,
conv_12 .

Effects of irrigation on yield and composition of principal elements of nutrients in maize-growing soil

Kresović, Branka; Tapanarova, Angelina; Gajić, Boško; Dragičević, Vesna; Pejić, Borivoj; Glamočlija, Đorđe

(Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Beograd, 2012)

TY - JOUR
AU - Kresović, Branka
AU - Tapanarova, Angelina
AU - Gajić, Boško
AU - Dragičević, Vesna
AU - Pejić, Borivoj
AU - Glamočlija, Đorđe
PY - 2012
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/455
AB - Extensive organic production under irrigation conditions requires greater amounts of NPK fertilisers. Furthermore, the mobility of fertilisers, especially of nitrogen, is greater under the increased soil moisture content, hence the incorporation of unnecessary amounts leads to nitrogen leaching into deeper layers causing pollution of the agro ecosystem. The objective of the present study was to determine maize yields and the content of NPK in soil under irrigation conditions after three years of the application of the same fertiliser amounts. There were four variants of water regime in the trail and the following amounts of fertilisers were incorporated: 136 kg N ha-1, 68 kg P2O5 ha-1 and 68 kg K2O ha-1. The obtained results show that the greatest differences in the content of the available soil nitrogen were established in relation to the rainfed regime. Moreover, under rainfed conditions, the highest nitrogen content (9.84 mg kg-1) and the lowest yield (10.2 t ha-1) were recorded at the end of the performed experiment. The lowest nitrogen content in the soil (7.84 mg kg-1) was established in the variant in which soil moisture had been maintained at the level 70-75% of filed water capacity (FWC). At the same time the average yield in this variant amounted to 13.55 t ha-1. The higher moisture was (80-85% FWC) the higher maize yield was (15.08 t ha-1), but also the nitrogen mobility over a profile depth was, and a greater holding capacity of nitrite in the humus horizon was. In comparison with rainfed conditions, irrigation variants had lower contents of P2O5 and K2O in the soil, which is, among other things, a consequence of higher yields obtained under irrigation conditions.
AB - Cilj rada bio je da se u irigacionom vodnom režimu utvrde prinosi kukuruza i sadržaj NPK hraniva u zemljištu nakon tri godine primene iste količine đubriva. Rezultati pokazuju da su najveće razlike u sadržaju pristupačnog azota u zemljištu utvrđene u odnosu na prirodni vodni režim, koji je na kraju izvođenja ogleda bio sa najvećim sadržajem azota (9,84 mg·kg-1) i sa najmanjim prosečnim prinosom (10,2 t·ha-1). Najmanji sadržaj azota u zemljištu bio je u varijanti održavanja zemljišne vlage na nivou 70-75% PVK (7,84 mg·kg-1) na kojoj je dobijen prosek prinosa 13,55 t·ha-1. U uslovima prisustva veće količine vode (80-85% PVK) bila je najveća rodnost kukuruza (15,08 t·ha-1), ali i veća pokretljivost azota po dubini profila, kao i zadržavanje nitrata u humusnom horizontu. U poređenju sa prirodnim vodnim režimom, varijante sa navodnjavanjem su imale manji sadržaj P2O5 i K2O u zemljištu što je, između ostalog, zbog ostvarenih većih prinosa u navodnjavanju.
PB - Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Beograd
T2 - Poljoprivredna tehnika
T1 - Effects of irrigation on yield and composition of principal elements of nutrients in maize-growing soil
T1 - Uticaj navodnjavanja na prinos i sadržaj glavnih elemenata ishrane u zemljištu pod kukuruzom
VL - 37
IS - 2
SP - 31
EP - 40
UR - conv_504
ER - 
@article{
author = "Kresović, Branka and Tapanarova, Angelina and Gajić, Boško and Dragičević, Vesna and Pejić, Borivoj and Glamočlija, Đorđe",
year = "2012",
abstract = "Extensive organic production under irrigation conditions requires greater amounts of NPK fertilisers. Furthermore, the mobility of fertilisers, especially of nitrogen, is greater under the increased soil moisture content, hence the incorporation of unnecessary amounts leads to nitrogen leaching into deeper layers causing pollution of the agro ecosystem. The objective of the present study was to determine maize yields and the content of NPK in soil under irrigation conditions after three years of the application of the same fertiliser amounts. There were four variants of water regime in the trail and the following amounts of fertilisers were incorporated: 136 kg N ha-1, 68 kg P2O5 ha-1 and 68 kg K2O ha-1. The obtained results show that the greatest differences in the content of the available soil nitrogen were established in relation to the rainfed regime. Moreover, under rainfed conditions, the highest nitrogen content (9.84 mg kg-1) and the lowest yield (10.2 t ha-1) were recorded at the end of the performed experiment. The lowest nitrogen content in the soil (7.84 mg kg-1) was established in the variant in which soil moisture had been maintained at the level 70-75% of filed water capacity (FWC). At the same time the average yield in this variant amounted to 13.55 t ha-1. The higher moisture was (80-85% FWC) the higher maize yield was (15.08 t ha-1), but also the nitrogen mobility over a profile depth was, and a greater holding capacity of nitrite in the humus horizon was. In comparison with rainfed conditions, irrigation variants had lower contents of P2O5 and K2O in the soil, which is, among other things, a consequence of higher yields obtained under irrigation conditions., Cilj rada bio je da se u irigacionom vodnom režimu utvrde prinosi kukuruza i sadržaj NPK hraniva u zemljištu nakon tri godine primene iste količine đubriva. Rezultati pokazuju da su najveće razlike u sadržaju pristupačnog azota u zemljištu utvrđene u odnosu na prirodni vodni režim, koji je na kraju izvođenja ogleda bio sa najvećim sadržajem azota (9,84 mg·kg-1) i sa najmanjim prosečnim prinosom (10,2 t·ha-1). Najmanji sadržaj azota u zemljištu bio je u varijanti održavanja zemljišne vlage na nivou 70-75% PVK (7,84 mg·kg-1) na kojoj je dobijen prosek prinosa 13,55 t·ha-1. U uslovima prisustva veće količine vode (80-85% PVK) bila je najveća rodnost kukuruza (15,08 t·ha-1), ali i veća pokretljivost azota po dubini profila, kao i zadržavanje nitrata u humusnom horizontu. U poređenju sa prirodnim vodnim režimom, varijante sa navodnjavanjem su imale manji sadržaj P2O5 i K2O u zemljištu što je, između ostalog, zbog ostvarenih većih prinosa u navodnjavanju.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Beograd",
journal = "Poljoprivredna tehnika",
title = "Effects of irrigation on yield and composition of principal elements of nutrients in maize-growing soil, Uticaj navodnjavanja na prinos i sadržaj glavnih elemenata ishrane u zemljištu pod kukuruzom",
volume = "37",
number = "2",
pages = "31-40",
url = "conv_504"
}
Kresović, B., Tapanarova, A., Gajić, B., Dragičević, V., Pejić, B.,& Glamočlija, Đ.. (2012). Effects of irrigation on yield and composition of principal elements of nutrients in maize-growing soil. in Poljoprivredna tehnika
Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Beograd., 37(2), 31-40.
conv_504
Kresović B, Tapanarova A, Gajić B, Dragičević V, Pejić B, Glamočlija Đ. Effects of irrigation on yield and composition of principal elements of nutrients in maize-growing soil. in Poljoprivredna tehnika. 2012;37(2):31-40.
conv_504 .
Kresović, Branka, Tapanarova, Angelina, Gajić, Boško, Dragičević, Vesna, Pejić, Borivoj, Glamočlija, Đorđe, "Effects of irrigation on yield and composition of principal elements of nutrients in maize-growing soil" in Poljoprivredna tehnika, 37, no. 2 (2012):31-40,
conv_504 .

The effects of use self-propelled rain guns (typhone) in irrigation of corn (Zea mays L.)

Kresović, Branka; Dragičević, Vesna; Gajić, Boško; Tapanarova, Angelina; Pejić, Borivoj

(Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Beograd, 2012)

TY - JOUR
AU - Kresović, Branka
AU - Dragičević, Vesna
AU - Gajić, Boško
AU - Tapanarova, Angelina
AU - Pejić, Borivoj
PY - 2012
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/450
AB - The aim of this study was to use results of experimental work to analyse effects of maize irrigation and to quantify basic parameters that are included into exploitation costs of a long-ranged self-propelled sprayer, so called typhoon sprinkler. The four-replicate trial was carried out according to a randomised block design in the experimental fields of the Maize Research Institute, Zemun Polje, during the 2002-2008 period. The irrigation was applied in all years but 2004 in which the precipitation sum was sufficient to maintain soil moisture above the predetermined pre-watering soil moisture. According to obtained results, effects of irrigation on grain yields over years varied from to 0.315 t ha-1 to 4.459 t ha-1. Furthermore, the input to output ratio varied over years. The long-term average shows that each tone of a yield obtained by irrigation was loaded by consumed energy of 328 kWh used for the operation of a submersible pump that supplied the typhoon sprinkler with a necessary water amount (555 m3) from a deep well, then with approximately 2 l of fuel necessary for the tractor operation and with 17 hours of labour.
AB - Cilj rada je bio da se na osnovu rezultata eksperimentalnog rada izvrši analiza efekata primene navodnjavanja kukuruza i kvantifikuju osnovni parametri koji učestvuju u strukturi troškova eksploatacije samohodnog rasprskivača velikog dometa tzv. tifon uređaji. Ogled je izveden u periodu 2002-2008, po metodi slučajnog blok sistema u četiri ponavljanja, na eksperimentalnom polju za navodnjavanje Instituta za kukuruz 'Zemun Polje'. U svim godinama je navodnjavano osim u 2004. godini, kada su padavine bile zadovoljavajuće za održavnje vlage iznad nivoa predviđene predzalivne vlažnosti zemljišta. Rezultati pokazuju da je po godinama proučavanja ostvaren različiti efekat navodnjavanja, od 0,315 t ha-1 do 4,459 t ha-1. Takođe, zavisno od godine bio je različit odnos input-a i output-a. U višegodišnjem proseku, svaka tona prinosa dobijena dejstvom faktora navodnjavanja bila opterećena utrošenom energijom od 328 kWh za rad podvodne pumpe, koja je snabdevala tifon uređaj potrebnom količinom vode (500 m3) iz dubinskog bunara, zatim sa oko 2 litre goriva za angažovanje traktora i sa približno 17 časova ljudskog rada.
PB - Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Beograd
T2 - Poljoprivredna tehnika
T1 - The effects of use self-propelled rain guns (typhone) in irrigation of corn (Zea mays L.)
T1 - Efekti primene tifon uređaja u navodnjavanju kukuruza (Zea mays L.)
VL - 37
IS - 4
SP - 31
EP - 39
UR - conv_506
ER - 
@article{
author = "Kresović, Branka and Dragičević, Vesna and Gajić, Boško and Tapanarova, Angelina and Pejić, Borivoj",
year = "2012",
abstract = "The aim of this study was to use results of experimental work to analyse effects of maize irrigation and to quantify basic parameters that are included into exploitation costs of a long-ranged self-propelled sprayer, so called typhoon sprinkler. The four-replicate trial was carried out according to a randomised block design in the experimental fields of the Maize Research Institute, Zemun Polje, during the 2002-2008 period. The irrigation was applied in all years but 2004 in which the precipitation sum was sufficient to maintain soil moisture above the predetermined pre-watering soil moisture. According to obtained results, effects of irrigation on grain yields over years varied from to 0.315 t ha-1 to 4.459 t ha-1. Furthermore, the input to output ratio varied over years. The long-term average shows that each tone of a yield obtained by irrigation was loaded by consumed energy of 328 kWh used for the operation of a submersible pump that supplied the typhoon sprinkler with a necessary water amount (555 m3) from a deep well, then with approximately 2 l of fuel necessary for the tractor operation and with 17 hours of labour., Cilj rada je bio da se na osnovu rezultata eksperimentalnog rada izvrši analiza efekata primene navodnjavanja kukuruza i kvantifikuju osnovni parametri koji učestvuju u strukturi troškova eksploatacije samohodnog rasprskivača velikog dometa tzv. tifon uređaji. Ogled je izveden u periodu 2002-2008, po metodi slučajnog blok sistema u četiri ponavljanja, na eksperimentalnom polju za navodnjavanje Instituta za kukuruz 'Zemun Polje'. U svim godinama je navodnjavano osim u 2004. godini, kada su padavine bile zadovoljavajuće za održavnje vlage iznad nivoa predviđene predzalivne vlažnosti zemljišta. Rezultati pokazuju da je po godinama proučavanja ostvaren različiti efekat navodnjavanja, od 0,315 t ha-1 do 4,459 t ha-1. Takođe, zavisno od godine bio je različit odnos input-a i output-a. U višegodišnjem proseku, svaka tona prinosa dobijena dejstvom faktora navodnjavanja bila opterećena utrošenom energijom od 328 kWh za rad podvodne pumpe, koja je snabdevala tifon uređaj potrebnom količinom vode (500 m3) iz dubinskog bunara, zatim sa oko 2 litre goriva za angažovanje traktora i sa približno 17 časova ljudskog rada.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Beograd",
journal = "Poljoprivredna tehnika",
title = "The effects of use self-propelled rain guns (typhone) in irrigation of corn (Zea mays L.), Efekti primene tifon uređaja u navodnjavanju kukuruza (Zea mays L.)",
volume = "37",
number = "4",
pages = "31-39",
url = "conv_506"
}
Kresović, B., Dragičević, V., Gajić, B., Tapanarova, A.,& Pejić, B.. (2012). The effects of use self-propelled rain guns (typhone) in irrigation of corn (Zea mays L.). in Poljoprivredna tehnika
Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Beograd., 37(4), 31-39.
conv_506
Kresović B, Dragičević V, Gajić B, Tapanarova A, Pejić B. The effects of use self-propelled rain guns (typhone) in irrigation of corn (Zea mays L.). in Poljoprivredna tehnika. 2012;37(4):31-39.
conv_506 .
Kresović, Branka, Dragičević, Vesna, Gajić, Boško, Tapanarova, Angelina, Pejić, Borivoj, "The effects of use self-propelled rain guns (typhone) in irrigation of corn (Zea mays L.)" in Poljoprivredna tehnika, 37, no. 4 (2012):31-39,
conv_506 .