Olga, Slatinskaya

Link to this page

Authority KeyName Variants
080d685b-2eab-48c9-a4f9-08ac512567ed
 • Olga, Slatinskaya (1)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Study of the low intensity spectral bands within the infrared spectra of kernels of high-yielding maize hybrids

Radenović, Čedomir; Maksimov, Georgij V.; Olga, Slatinskaya; Protopopov, Fedor; Delić, Nenad; Pavlov, Jovan; Popović, Aleksandar; Sečanski, Mile

(Novi Sad : Matica srpska, 2019)

TY - JOUR
AU - Radenović, Čedomir
AU - Maksimov, Georgij V.
AU - Olga, Slatinskaya
AU - Protopopov, Fedor
AU - Delić, Nenad
AU - Pavlov, Jovan
AU - Popović, Aleksandar
AU - Sečanski, Mile
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/782
AB - The nature, role, and significance of low intensity spectral bands con-tained within the infrared spectra of kernels of high-yielding maize hybrids: ZP 341, ZP 434, and ZP 505 were observed in this study. The observations were performed to identify or-ganic molecules and their structural properties. The occurrence of unstable state of organic compounds and their functional groups are conditioned by such a process. The set hypoth-esis holds that there is a necessity to study the existence of many and low intensity spectral bands, not observed so far, occurring in different patterns (low intensity bands, single or grouped). They should be observed and the dynamics of their formation, caused by their different movements, including the possibility of their cancellation or amplification, should be explained. Such spectral bands most often appear in the wave number range of 400–950 cm-1. They occur in several wave numbers up to 3,000 cm-1 and are caused by different types of vibration movements (valence and deformation vibrations) of organic compounds and their functional groups: primary, secondary, and tertiary amides, proteins, free amino acids, alkanes, alkenes, aldehydes, ketones, aromatic compounds, cellulose, carbohydrates, car-boxylic acids, ethers, and alcohols. An unbiased analysis of low intensity spectral bands of maize hybrid kernels reveals that their occurrence is similar. Small differences, for some cases of the occurrence of low intensity spectral bands, can barely be ascertained. In this way, it is possible to establish not only the chemical composition of organic compounds of kernels of observed maize hybrids, but also it is possible to indicate their unstable, confor-mational, and functional properties.
AB - У овом раду чини се покушај изучавања природе, улоге и значаја слабо развијених спектралних трака, садржаних у инфрацрвеним спектрима зрна високоприносних хибрида кукуруза: ZP 341, ZP 434 и ZP 505. Ова проучавања вршена су ради идентификације органских молекула и утврђивања њихових структурних карактеристика. Оваквим процесом условљава се појава нестабилног стања органских једињења и њихових функционалних група. Износи се хипотеза да се постојање бројних и слабо развијених спектралних трака, које до сада нису изучаване, а које се појављују у различитој форми (слабог интензитета), појављују појединачно или груписано. Њих је неопходно посебно изучавати и објашња-вати динамику њиховог настајања условљавану различитим карактером њиховог кретања, што укључује и могућност њиховог потирања или увећавања. Овакве спек  тралне траке најчешће се појављују у опсегу таласног броја од 400 до 950 cm-1. Оне се успостављају, ту и тамо, на више места таласног броја све до 3.000 cm-1, а настају различитим карактером вибрационог кретања (валенционо осциловање и деформационо вибрирање) органских једињења и функционалних група и то: примарни, секундарни и терцијарни амиди, протеин, слободне аминокисeлине, алкани, алкени, алдехиди, кетони, ароматична једињења, целулоза, угљоводони ци, карбоксилне киселине, етри и алкохоли. Непристрасном анализом слабо разви је них спектралних трака зрна три проучавана хибрида кукуруза стиче се сазнање да је њихово појављивање слично. Мање разлике, за неке случајеве појављивања слабих спектралних трака, једва да се могу констатовати. На овај начин, могуће је утврди-ти не само структуру органских једињења у зрну проучаваних хибрида кукуруза, него и указати на њихова нестабилна, конформациона и функционална стања.
PB - Novi Sad : Matica srpska
T2 - Зборник Матице српске за природне науке
T1 - Study of the low intensity spectral bands within the infrared spectra of kernels of high-yielding maize hybrids
T1 - Прoучaвaњe слaбo рaзвиjeних спeктрaлних трaкa сaдржaних у инфрaцрвeним спeктримa зрнa висoкoпринoсних хибридa кукурузa
VL - 136
SP - 33
EP - 42
DO - 10.2298/ZMSPN1936033R
ER - 
@article{
author = "Radenović, Čedomir and Maksimov, Georgij V. and Olga, Slatinskaya and Protopopov, Fedor and Delić, Nenad and Pavlov, Jovan and Popović, Aleksandar and Sečanski, Mile",
year = "2019",
abstract = "The nature, role, and significance of low intensity spectral bands con-tained within the infrared spectra of kernels of high-yielding maize hybrids: ZP 341, ZP 434, and ZP 505 were observed in this study. The observations were performed to identify or-ganic molecules and their structural properties. The occurrence of unstable state of organic compounds and their functional groups are conditioned by such a process. The set hypoth-esis holds that there is a necessity to study the existence of many and low intensity spectral bands, not observed so far, occurring in different patterns (low intensity bands, single or grouped). They should be observed and the dynamics of their formation, caused by their different movements, including the possibility of their cancellation or amplification, should be explained. Such spectral bands most often appear in the wave number range of 400–950 cm-1. They occur in several wave numbers up to 3,000 cm-1 and are caused by different types of vibration movements (valence and deformation vibrations) of organic compounds and their functional groups: primary, secondary, and tertiary amides, proteins, free amino acids, alkanes, alkenes, aldehydes, ketones, aromatic compounds, cellulose, carbohydrates, car-boxylic acids, ethers, and alcohols. An unbiased analysis of low intensity spectral bands of maize hybrid kernels reveals that their occurrence is similar. Small differences, for some cases of the occurrence of low intensity spectral bands, can barely be ascertained. In this way, it is possible to establish not only the chemical composition of organic compounds of kernels of observed maize hybrids, but also it is possible to indicate their unstable, confor-mational, and functional properties., У овом раду чини се покушај изучавања природе, улоге и значаја слабо развијених спектралних трака, садржаних у инфрацрвеним спектрима зрна високоприносних хибрида кукуруза: ZP 341, ZP 434 и ZP 505. Ова проучавања вршена су ради идентификације органских молекула и утврђивања њихових структурних карактеристика. Оваквим процесом условљава се појава нестабилног стања органских једињења и њихових функционалних група. Износи се хипотеза да се постојање бројних и слабо развијених спектралних трака, које до сада нису изучаване, а које се појављују у различитој форми (слабог интензитета), појављују појединачно или груписано. Њих је неопходно посебно изучавати и објашња-вати динамику њиховог настајања условљавану различитим карактером њиховог кретања, што укључује и могућност њиховог потирања или увећавања. Овакве спек  тралне траке најчешће се појављују у опсегу таласног броја од 400 до 950 cm-1. Оне се успостављају, ту и тамо, на више места таласног броја све до 3.000 cm-1, а настају различитим карактером вибрационог кретања (валенционо осциловање и деформационо вибрирање) органских једињења и функционалних група и то: примарни, секундарни и терцијарни амиди, протеин, слободне аминокисeлине, алкани, алкени, алдехиди, кетони, ароматична једињења, целулоза, угљоводони ци, карбоксилне киселине, етри и алкохоли. Непристрасном анализом слабо разви је них спектралних трака зрна три проучавана хибрида кукуруза стиче се сазнање да је њихово појављивање слично. Мање разлике, за неке случајеве појављивања слабих спектралних трака, једва да се могу констатовати. На овај начин, могуће је утврди-ти не само структуру органских једињења у зрну проучаваних хибрида кукуруза, него и указати на њихова нестабилна, конформациона и функционална стања.",
publisher = "Novi Sad : Matica srpska",
journal = "Зборник Матице српске за природне науке",
title = "Study of the low intensity spectral bands within the infrared spectra of kernels of high-yielding maize hybrids, Прoучaвaњe слaбo рaзвиjeних спeктрaлних трaкa сaдржaних у инфрaцрвeним спeктримa зрнa висoкoпринoсних хибридa кукурузa",
volume = "136",
pages = "33-42",
doi = "10.2298/ZMSPN1936033R"
}
Radenović, Č., Maksimov, G. V., Olga, S., Protopopov, F., Delić, N., Pavlov, J., Popović, A.,& Sečanski, M.. (2019). Study of the low intensity spectral bands within the infrared spectra of kernels of high-yielding maize hybrids. in Зборник Матице српске за природне науке
Novi Sad : Matica srpska., 136, 33-42.
https://doi.org/10.2298/ZMSPN1936033R
Radenović Č, Maksimov GV, Olga S, Protopopov F, Delić N, Pavlov J, Popović A, Sečanski M. Study of the low intensity spectral bands within the infrared spectra of kernels of high-yielding maize hybrids. in Зборник Матице српске за природне науке. 2019;136:33-42.
doi:10.2298/ZMSPN1936033R .
Radenović, Čedomir, Maksimov, Georgij V., Olga, Slatinskaya, Protopopov, Fedor, Delić, Nenad, Pavlov, Jovan, Popović, Aleksandar, Sečanski, Mile, "Study of the low intensity spectral bands within the infrared spectra of kernels of high-yielding maize hybrids" in Зборник Матице српске за природне науке, 136 (2019):33-42,
https://doi.org/10.2298/ZMSPN1936033R . .