Brankov, Milan

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0002-5462-6477
 • Brankov, Milan (39)

Author's Bibliography

Здруживање соје и проса у комбинацији са био-ђубривом као еколошка метода за повећање продуктивности

Šenk, Milena; Simić, Milena; Brankov, Milan; Tabaković, Marijenka; Dragičević, Vesna

(Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет, 2021)

TY - CONF
AU - Šenk, Milena
AU - Simić, Milena
AU - Brankov, Milan
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Dragičević, Vesna
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/884
AB - Због интезивне примене минералних ђубрива и пестицида, који повољно утичу на
повећање продуктивности али штетно на животну средину, све већи изазов у свету
представља проналажење еколошки прихватљивог начина гајења усева, који ће
обезбедити одрживи и задовољавајући принос. Једна од алтернативних метода која се
успешно користи у ту сврху јесте гајење два или више усева истовремено на истом
пољу. Циљ овог истраживања био је да се процени агрономска вредност, тј. принос
соје и проса комбинованих на различите начине (наизменични редови и наизменичне
траке) и упореди са самостално гајеним усевима. Експеримент је постављен на
огледном пољу Института за кукуруз “Земун Поље”, током 2018. и 2020. године. Соја
(сорта Селена) и просо (сорта Бисерка) су посејани у три различите комбинације (С-П,
СС-ПП, СС-ПППП), као и контролни усеви, док је истовремено испитиван и утицај
био-ђубрива Coveron (садржи микоризне гљиве и ризосферне бактерије). Добијени
приноси су изражени преко односа еквивалента земљишта (ЛЕР), док је компетиција
између соје и проса описана помоћу компетитивне способности (ЦР) и агресивности
(А). Резултати су показали да све три испитиване комбинације здруживања повољно
утичу на продуктивност. Просечне ЛЕР вредности су у свим комбинацијама веће од 1,
указујући на већу продуктивност соје и проса у здруженим у односу на чисте усеве.
Највише ЛЕР вредности су постигнуте у СС-ММ комбинацијама (1.48 и 1.28 са и без
Coveron-а, респективно). Разматрајући компетицију, соја се истакла као
компетитивнија и доминантнија врста, посебно у комбинацијама наизменичних трака,
где је у СС-ММММ комбинацији са био-ђубривом забележена ЦР вредност од 3.19 и А
вредност од 1.34. На основу наведених резултата може се закључити да је изражена
компетитивност соје у односу на просо повољна за здруживање наведених врста и има
агрономску вредност у одрживој пољопривреди.
AB - Due to the intensive application of mineral fertilizers and pesticides, which have a favorable 
effect on increasing productivity but are harmful to the environment, finding an ecological 
way of growing crops, which will provide a sustainable and satisfactory yield, is a growing 
challenge in the world. One of alternative methods that is successfully used for this purpose is 
growing two or more crops simultaneously in the same field. The aim of this study was to 
assess the agronomic value, ie. yield of soybean and common millet intercropped in different 
ways (alternating rows and alternating strips) and compare with monocrops. The experiment 
was set up on the experimental field of the Maize Research Institute "Zemun Polje", during 
2018 and 2020. Soybean (var. Selena) and common millet (var. Biserka) were sown in three 
different combinations (SP, SS-PP, SS-PPPP), as well as control crops, while at the same 
time the influence of bio-fertilizer Coveron (containing mycorrhizal fungi and rhizosphere 
bacteria) was examined. The obtained yields are expressed through the land equivalent ratio 
(LER), while the competition between soybean and millet is described by competitive ratio 
(CR) and aggressivity (A). The results showed that all three examined combinations have 
favorable effect on productivity. The average LER values in all intercrops are greater than 1, 
indicating higher productivity of soybean and millet in intercropping compared to pure crops. 
The highest LER values were achieved in SS-MM combinations (1.48 and 1.28 with and 
without Coveron, respectively). Considering competition, the soybean stood out as more 
competitive and dominant specie, especially in the combinations of alternating strips, where 
CR value of 3.19 and A value of 1.34 were calculated for SS-MMMM combination treated 
with bio-fertilizer. Based on the above results, it can be concluded that expressed 
competitiveness of soybean in relation to millet is favorable for intercropping of these species 
and has agronomic value in sustainable agriculture.
PB - Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет
PB - Beograd : Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet
C3 - 10. Simpozijum sa međunarodnim učešćem "Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji", Beograd, 21-22.10.2021. - Zbornik izvoda
T1 - Здруживање соје и проса у комбинацији са био-ђубривом као еколошка метода за повећање продуктивности
T1 - Intercropping of soybean-common millet in combination with bio-fertilizer as an ecological method for increasing productivity
SP - 80
ER - 
@conference{
author = "Šenk, Milena and Simić, Milena and Brankov, Milan and Tabaković, Marijenka and Dragičević, Vesna",
year = "2021",
abstract = "Због интезивне примене минералних ђубрива и пестицида, који повољно утичу на
повећање продуктивности али штетно на животну средину, све већи изазов у свету
представља проналажење еколошки прихватљивог начина гајења усева, који ће
обезбедити одрживи и задовољавајући принос. Једна од алтернативних метода која се
успешно користи у ту сврху јесте гајење два или више усева истовремено на истом
пољу. Циљ овог истраживања био је да се процени агрономска вредност, тј. принос
соје и проса комбинованих на различите начине (наизменични редови и наизменичне
траке) и упореди са самостално гајеним усевима. Експеримент је постављен на
огледном пољу Института за кукуруз “Земун Поље”, током 2018. и 2020. године. Соја
(сорта Селена) и просо (сорта Бисерка) су посејани у три различите комбинације (С-П,
СС-ПП, СС-ПППП), као и контролни усеви, док је истовремено испитиван и утицај
био-ђубрива Coveron (садржи микоризне гљиве и ризосферне бактерије). Добијени
приноси су изражени преко односа еквивалента земљишта (ЛЕР), док је компетиција
између соје и проса описана помоћу компетитивне способности (ЦР) и агресивности
(А). Резултати су показали да све три испитиване комбинације здруживања повољно
утичу на продуктивност. Просечне ЛЕР вредности су у свим комбинацијама веће од 1,
указујући на већу продуктивност соје и проса у здруженим у односу на чисте усеве.
Највише ЛЕР вредности су постигнуте у СС-ММ комбинацијама (1.48 и 1.28 са и без
Coveron-а, респективно). Разматрајући компетицију, соја се истакла као
компетитивнија и доминантнија врста, посебно у комбинацијама наизменичних трака,
где је у СС-ММММ комбинацији са био-ђубривом забележена ЦР вредност од 3.19 и А
вредност од 1.34. На основу наведених резултата може се закључити да је изражена
компетитивност соје у односу на просо повољна за здруживање наведених врста и има
агрономску вредност у одрживој пољопривреди., Due to the intensive application of mineral fertilizers and pesticides, which have a favorable 
effect on increasing productivity but are harmful to the environment, finding an ecological 
way of growing crops, which will provide a sustainable and satisfactory yield, is a growing 
challenge in the world. One of alternative methods that is successfully used for this purpose is 
growing two or more crops simultaneously in the same field. The aim of this study was to 
assess the agronomic value, ie. yield of soybean and common millet intercropped in different 
ways (alternating rows and alternating strips) and compare with monocrops. The experiment 
was set up on the experimental field of the Maize Research Institute "Zemun Polje", during 
2018 and 2020. Soybean (var. Selena) and common millet (var. Biserka) were sown in three 
different combinations (SP, SS-PP, SS-PPPP), as well as control crops, while at the same 
time the influence of bio-fertilizer Coveron (containing mycorrhizal fungi and rhizosphere 
bacteria) was examined. The obtained yields are expressed through the land equivalent ratio 
(LER), while the competition between soybean and millet is described by competitive ratio 
(CR) and aggressivity (A). The results showed that all three examined combinations have 
favorable effect on productivity. The average LER values in all intercrops are greater than 1, 
indicating higher productivity of soybean and millet in intercropping compared to pure crops. 
The highest LER values were achieved in SS-MM combinations (1.48 and 1.28 with and 
without Coveron, respectively). Considering competition, the soybean stood out as more 
competitive and dominant specie, especially in the combinations of alternating strips, where 
CR value of 3.19 and A value of 1.34 were calculated for SS-MMMM combination treated 
with bio-fertilizer. Based on the above results, it can be concluded that expressed 
competitiveness of soybean in relation to millet is favorable for intercropping of these species 
and has agronomic value in sustainable agriculture.",
publisher = "Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет, Beograd : Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet",
journal = "10. Simpozijum sa međunarodnim učešćem "Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji", Beograd, 21-22.10.2021. - Zbornik izvoda",
title = "Здруживање соје и проса у комбинацији са био-ђубривом као еколошка метода за повећање продуктивности, Intercropping of soybean-common millet in combination with bio-fertilizer as an ecological method for increasing productivity",
pages = "80"
}
Šenk, M., Simić, M., Brankov, M., Tabaković, M.,& Dragičević, V.. (2021). Здруживање соје и проса у комбинацији са био-ђубривом као еколошка метода за повећање продуктивности. in 10. Simpozijum sa međunarodnim učešćem "Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji", Beograd, 21-22.10.2021. - Zbornik izvoda
Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет., 80.
Šenk M, Simić M, Brankov M, Tabaković M, Dragičević V. Здруживање соје и проса у комбинацији са био-ђубривом као еколошка метода за повећање продуктивности. in 10. Simpozijum sa međunarodnim učešćem "Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji", Beograd, 21-22.10.2021. - Zbornik izvoda. 2021;:80..
Šenk, Milena, Simić, Milena, Brankov, Milan, Tabaković, Marijenka, Dragičević, Vesna, "Здруживање соје и проса у комбинацији са био-ђубривом као еколошка метода за повећање продуктивности" in 10. Simpozijum sa međunarodnim učešćem "Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji", Beograd, 21-22.10.2021. - Zbornik izvoda (2021):80.

Effect of soybean/proso millet intercropping combined with bio-fertilizer on accumulation of essential elements in grain

Šenk, Milena V.; Simić, Milena; Milojković-Opsenica, Dušanka; Tešić, Živoslav Lj.; Brankov, Milan; Kodranov, Igor; Dragičević, Vesna

(Belgrade : University of Belgrade, 2021)

TY - CONF
AU - Šenk, Milena V.
AU - Simić, Milena
AU - Milojković-Opsenica, Dušanka
AU - Tešić, Živoslav Lj.
AU - Brankov, Milan
AU - Kodranov, Igor
AU - Dragičević, Vesna
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/885
AB - Intercropping, as sustainable agricultural practice effectively uses environmental resources,
affecting the nutritive quality of crops by modifying the concentration of macro- and microelements
in grain. In order to improve the availability of nutrients from the soil, bio-fertilizers could
also be used successfully in elements management. A field experiment was conducted with soybean (var. Selena) and proso millet (var. Biserka) to examine the integrated influence of intercropping and bio-fertilizer on Ca, Mg, S, Fe and Zn accumulation in grain. Mono-crops (T1 - soybean, T2 - millet), as well as tree planting patterns of intercrop, including alternating rows of soybean and proso millet (T3), alternating strips of two rows of soybean and two rows of millet (T4) and alternating strips of two rows of soybean and four rows of millet (T5), were set up in 2018 and
2020. The same combinations, as subplots, were treated with bio-fertilizer Coveron (C) (containing
mycorrhizal fungi, Trichoderma and plant growth-promoting rhizobacteria). After harvest, grains
were dried and milled and preparation of samples was performed using wet digestion procedure
with HClO4 + HNO3. The concentration of Ca, Mg and S were determined by ICP-OES, while Fe
and Zn concentration was measured on ICP-MS. Results showed that Coveron reduced S
concentration in soybean grain, while the status of other elements mainly remained unchanged. In
terms of intercropping, soybean from T5 combination had a significantly higher level of Fe in
comparison to T1 and T3, and higher but not significantly than T4, emphasizing alternating strips as
more effective for accumulation of this element in grain. Combination T3 + C provided the highest
accumulation of Ca, while T5 + C significantly raised Fe concentration. In terms of proso millet,
bio-fertilizer expressed a greater impact on Ca, Fe and Zn by increasing their concentration. On the
other side, all intercrop combinations expressed a positive impact on Fe concentration and
simultaneously reduced Zn concentration. When mutual influence is considered, T4 + C
significantly increased Ca and Fe values, while T2 + C increased Zn value, pointing positive effect
of integrated and sustainable agricultural practices on an accumulation of essential elements in a
grain of proso millet. In conclusion, different intercrop combinations combined with bio-fertilizer
could be successfully used to improve the nutritional quality of soybean and millet grains in terms
of sustainable food production, but further investigations are required to highlight other aspects of
potentially enhanced nutritional quality.
PB - Belgrade : University of Belgrade
C3 - Unifood conference, Belgrade, 24 - 25 September 2021 - Book of Abstracts
T1 - Effect of soybean/proso millet intercropping combined with bio-fertilizer on accumulation of essential elements in grain
SP - 169
ER - 
@conference{
author = "Šenk, Milena V. and Simić, Milena and Milojković-Opsenica, Dušanka and Tešić, Živoslav Lj. and Brankov, Milan and Kodranov, Igor and Dragičević, Vesna",
year = "2021",
abstract = "Intercropping, as sustainable agricultural practice effectively uses environmental resources,
affecting the nutritive quality of crops by modifying the concentration of macro- and microelements
in grain. In order to improve the availability of nutrients from the soil, bio-fertilizers could
also be used successfully in elements management. A field experiment was conducted with soybean (var. Selena) and proso millet (var. Biserka) to examine the integrated influence of intercropping and bio-fertilizer on Ca, Mg, S, Fe and Zn accumulation in grain. Mono-crops (T1 - soybean, T2 - millet), as well as tree planting patterns of intercrop, including alternating rows of soybean and proso millet (T3), alternating strips of two rows of soybean and two rows of millet (T4) and alternating strips of two rows of soybean and four rows of millet (T5), were set up in 2018 and
2020. The same combinations, as subplots, were treated with bio-fertilizer Coveron (C) (containing
mycorrhizal fungi, Trichoderma and plant growth-promoting rhizobacteria). After harvest, grains
were dried and milled and preparation of samples was performed using wet digestion procedure
with HClO4 + HNO3. The concentration of Ca, Mg and S were determined by ICP-OES, while Fe
and Zn concentration was measured on ICP-MS. Results showed that Coveron reduced S
concentration in soybean grain, while the status of other elements mainly remained unchanged. In
terms of intercropping, soybean from T5 combination had a significantly higher level of Fe in
comparison to T1 and T3, and higher but not significantly than T4, emphasizing alternating strips as
more effective for accumulation of this element in grain. Combination T3 + C provided the highest
accumulation of Ca, while T5 + C significantly raised Fe concentration. In terms of proso millet,
bio-fertilizer expressed a greater impact on Ca, Fe and Zn by increasing their concentration. On the
other side, all intercrop combinations expressed a positive impact on Fe concentration and
simultaneously reduced Zn concentration. When mutual influence is considered, T4 + C
significantly increased Ca and Fe values, while T2 + C increased Zn value, pointing positive effect
of integrated and sustainable agricultural practices on an accumulation of essential elements in a
grain of proso millet. In conclusion, different intercrop combinations combined with bio-fertilizer
could be successfully used to improve the nutritional quality of soybean and millet grains in terms
of sustainable food production, but further investigations are required to highlight other aspects of
potentially enhanced nutritional quality.",
publisher = "Belgrade : University of Belgrade",
journal = "Unifood conference, Belgrade, 24 - 25 September 2021 - Book of Abstracts",
title = "Effect of soybean/proso millet intercropping combined with bio-fertilizer on accumulation of essential elements in grain",
pages = "169"
}
Šenk, M. V., Simić, M., Milojković-Opsenica, D., Tešić, Ž. Lj., Brankov, M., Kodranov, I.,& Dragičević, V.. (2021). Effect of soybean/proso millet intercropping combined with bio-fertilizer on accumulation of essential elements in grain. in Unifood conference, Belgrade, 24 - 25 September 2021 - Book of Abstracts
Belgrade : University of Belgrade., 169.
Šenk MV, Simić M, Milojković-Opsenica D, Tešić ŽL, Brankov M, Kodranov I, Dragičević V. Effect of soybean/proso millet intercropping combined with bio-fertilizer on accumulation of essential elements in grain. in Unifood conference, Belgrade, 24 - 25 September 2021 - Book of Abstracts. 2021;:169..
Šenk, Milena V., Simić, Milena, Milojković-Opsenica, Dušanka, Tešić, Živoslav Lj., Brankov, Milan, Kodranov, Igor, Dragičević, Vesna, "Effect of soybean/proso millet intercropping combined with bio-fertilizer on accumulation of essential elements in grain" in Unifood conference, Belgrade, 24 - 25 September 2021 - Book of Abstracts (2021):169.

The influence of maize – winter wheat rotation and pre-emergence herbicides on weeds and maize productivity

Brankov, Milan; Simić, Milena; Dragičević, Vesna

(Elsevier, 2021)

TY - JOUR
AU - Brankov, Milan
AU - Simić, Milena
AU - Dragičević, Vesna
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/837
AB - Crop rotation is a simple and effective part of an Integrated Weed Management (IWM) system. This approach makes it possible to rotate herbicides with different modes of action (MOA), avoiding or postponing herbicide resistance. Besides all the known advantages and benefits, it is still not widely used in maize (Zea mays L.) production. In Serbia, about 20% of total maize production is a continuous cropping. The aim of this research was to test the benefits of growing maize in crop rotation with winter wheat (Triticum vulgare L.) compared with a continuous cropping, combined with pre-emergence herbicide application. Field trials started in 2009, and five maize-winter wheat rotations have been completed. Weeds were controlled with a herbicide mixture of isoxaflutole and S-metolachlor, applied at either the full label rate or half rate, while one plot was kept weed free (manually), and one was a control. Integrating crop rotation and PRE herbicides decreased the biomass of weeds and their density by 98% and 99%, respectively. In continuous maize, perennial weeds became dominant after the first rotation. Crop rotation significantly influenced maize productive parameters, decreasing the variation in leaf area index and grain yield, increasing values with the number of cycles. The biggest differences in the analyzed parameters were observed in 2015, 2017 and 2019, indicating many positive long-term benefits of crop rotation on maize leaf area index and grain yield.
PB - Elsevier
T2 - Crop protection
T1 - The influence of maize – winter wheat rotation and pre-emergence herbicides on weeds and maize productivity
VL - 143
SP - 105558
DO - 10.1016/j.cropro.2021.105558
ER - 
@article{
author = "Brankov, Milan and Simić, Milena and Dragičević, Vesna",
year = "2021",
abstract = "Crop rotation is a simple and effective part of an Integrated Weed Management (IWM) system. This approach makes it possible to rotate herbicides with different modes of action (MOA), avoiding or postponing herbicide resistance. Besides all the known advantages and benefits, it is still not widely used in maize (Zea mays L.) production. In Serbia, about 20% of total maize production is a continuous cropping. The aim of this research was to test the benefits of growing maize in crop rotation with winter wheat (Triticum vulgare L.) compared with a continuous cropping, combined with pre-emergence herbicide application. Field trials started in 2009, and five maize-winter wheat rotations have been completed. Weeds were controlled with a herbicide mixture of isoxaflutole and S-metolachlor, applied at either the full label rate or half rate, while one plot was kept weed free (manually), and one was a control. Integrating crop rotation and PRE herbicides decreased the biomass of weeds and their density by 98% and 99%, respectively. In continuous maize, perennial weeds became dominant after the first rotation. Crop rotation significantly influenced maize productive parameters, decreasing the variation in leaf area index and grain yield, increasing values with the number of cycles. The biggest differences in the analyzed parameters were observed in 2015, 2017 and 2019, indicating many positive long-term benefits of crop rotation on maize leaf area index and grain yield.",
publisher = "Elsevier",
journal = "Crop protection",
title = "The influence of maize – winter wheat rotation and pre-emergence herbicides on weeds and maize productivity",
volume = "143",
pages = "105558",
doi = "10.1016/j.cropro.2021.105558"
}
Brankov, M., Simić, M.,& Dragičević, V.. (2021). The influence of maize – winter wheat rotation and pre-emergence herbicides on weeds and maize productivity. in Crop protection
Elsevier., 143, 105558.
https://doi.org/10.1016/j.cropro.2021.105558
Brankov M, Simić M, Dragičević V. The influence of maize – winter wheat rotation and pre-emergence herbicides on weeds and maize productivity. in Crop protection. 2021;143:105558.
doi:10.1016/j.cropro.2021.105558 .
Brankov, Milan, Simić, Milena, Dragičević, Vesna, "The influence of maize – winter wheat rotation and pre-emergence herbicides on weeds and maize productivity" in Crop protection, 143 (2021):105558,
https://doi.org/10.1016/j.cropro.2021.105558 . .
2
9

Sowing date as a response to ecological conditions in maize seed production

Tabaković, Marijenka; Simić, Milena; Dragičević, Vesna; Oro, Violeta; Stanisavljević, Rade; Brankov, Milan; Živanović, Ljubiša

(Quilamapu : Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), 2021)

TY - JOUR
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Simić, Milena
AU - Dragičević, Vesna
AU - Oro, Violeta
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Brankov, Milan
AU - Živanović, Ljubiša
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/844
AB - The environment protection, energy, and resources preservation are especially pronounced under present climate changes. In agriculture, these changes are recognised as drought, high temperatures, occurrence of stormy winds and hail. The aim of this study was to determine variations in seed morphology that are a result of different sowing dates in relation with agro- ecological conditions of maize (Zea mays L.) cultivation. The material used for the study encompassed three inbred lines (G1, G2, G3) sown every 10 d on five sowing dates (T1, T2, T3, T4, T5) starting from 1 April to 10 May, during 2 yr (Y1: 2018, Y2: 2019). The following physical properties of seeds were estimated: width (W), length (L), thickness (Tk), ratio of small (SF) to large fraction (LF) and grain yield (GY). The width was the highest in all three inbreeds on T4 (1.00, 1.03, 0.99 cm, respectively); T5 was the least favourable date for L (1.09, 1.12, 1.09 cm, respectively) while Tk was the lowest in G1 (0.51 cm) and G2 (0.51 cm) sown on T1. The most significant differences in the formation of physical properties occurred in seeds sown on T5 (p ≤ 0.05). The highest differences were observed in width between T5-T4 (-0.223 cm), in length between T5-T2 (-0.309 cm) and in thickness between T5-T3 (-0.129 cm). Later sowing dates favoured LF (85.2%) in comparison to SF (14.7%). Seed size variability participated with 50% in yield formation (R2 ≥ 0.5).
PB - Quilamapu : Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)
T2 - Chilean Journal of Agricultural Research
T1 - Sowing date as a response to ecological conditions in maize seed production
VL - 81
IS - 4
SP - 481
EP - 490
DO - 10.4067/S0718-58392021000400481
ER - 
@article{
author = "Tabaković, Marijenka and Simić, Milena and Dragičević, Vesna and Oro, Violeta and Stanisavljević, Rade and Brankov, Milan and Živanović, Ljubiša",
year = "2021",
abstract = "The environment protection, energy, and resources preservation are especially pronounced under present climate changes. In agriculture, these changes are recognised as drought, high temperatures, occurrence of stormy winds and hail. The aim of this study was to determine variations in seed morphology that are a result of different sowing dates in relation with agro- ecological conditions of maize (Zea mays L.) cultivation. The material used for the study encompassed three inbred lines (G1, G2, G3) sown every 10 d on five sowing dates (T1, T2, T3, T4, T5) starting from 1 April to 10 May, during 2 yr (Y1: 2018, Y2: 2019). The following physical properties of seeds were estimated: width (W), length (L), thickness (Tk), ratio of small (SF) to large fraction (LF) and grain yield (GY). The width was the highest in all three inbreeds on T4 (1.00, 1.03, 0.99 cm, respectively); T5 was the least favourable date for L (1.09, 1.12, 1.09 cm, respectively) while Tk was the lowest in G1 (0.51 cm) and G2 (0.51 cm) sown on T1. The most significant differences in the formation of physical properties occurred in seeds sown on T5 (p ≤ 0.05). The highest differences were observed in width between T5-T4 (-0.223 cm), in length between T5-T2 (-0.309 cm) and in thickness between T5-T3 (-0.129 cm). Later sowing dates favoured LF (85.2%) in comparison to SF (14.7%). Seed size variability participated with 50% in yield formation (R2 ≥ 0.5).",
publisher = "Quilamapu : Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)",
journal = "Chilean Journal of Agricultural Research",
title = "Sowing date as a response to ecological conditions in maize seed production",
volume = "81",
number = "4",
pages = "481-490",
doi = "10.4067/S0718-58392021000400481"
}
Tabaković, M., Simić, M., Dragičević, V., Oro, V., Stanisavljević, R., Brankov, M.,& Živanović, L.. (2021). Sowing date as a response to ecological conditions in maize seed production. in Chilean Journal of Agricultural Research
Quilamapu : Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)., 81(4), 481-490.
https://doi.org/10.4067/S0718-58392021000400481
Tabaković M, Simić M, Dragičević V, Oro V, Stanisavljević R, Brankov M, Živanović L. Sowing date as a response to ecological conditions in maize seed production. in Chilean Journal of Agricultural Research. 2021;81(4):481-490.
doi:10.4067/S0718-58392021000400481 .
Tabaković, Marijenka, Simić, Milena, Dragičević, Vesna, Oro, Violeta, Stanisavljević, Rade, Brankov, Milan, Živanović, Ljubiša, "Sowing date as a response to ecological conditions in maize seed production" in Chilean Journal of Agricultural Research, 81, no. 4 (2021):481-490,
https://doi.org/10.4067/S0718-58392021000400481 . .

Harvest time effect on quantitative and qualitative parameters of forage maize

Mandić, Violeta; Bijelić, Zorica; Krnjaja, Vesna; Đorđević, Snežana; Brankov, Milan; Mićić, Nenad; Stanojković, Aleksandar

(Lahore : Pakistan Agricultural Scientists Forum, 2021)

TY - JOUR
AU - Mandić, Violeta
AU - Bijelić, Zorica
AU - Krnjaja, Vesna
AU - Đorđević, Snežana
AU - Brankov, Milan
AU - Mićić, Nenad
AU - Stanojković, Aleksandar
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/811
AB - Maize silage is source of palatable and high-energy forage for ruminants. Therefore, production of high quality forage maize represents an essential strategy for stable production of milk and meat on livestock farms. This study examined the effect of harvest date (early dent, at half milk line, at three quarters milk line and black layer) on the quantitative and qualitative parameters of whole maize plant under contrasting climatic conditions in the Srem - Serbia. A 2 × 4 factorial (two years and the four cutting times) randomized blocks design was used, with three replications. The plant height, stem diameter, number of leaves per plant, forage yield, dry matter yield and dry matter content were higher in 2014 probably due to favorable weather conditions. With the delay of the harvest the forage yield, crude protein content, acid detergent fiber (ADF) and neutral detergent fiber (NDF) decreased, and dry matter yield, dry matter content and ear percentage increased. Sufficiently high dry matter content and ear percentage were achieved at the third harvest. However, the delay of harvested time reduces the quality parameters of the biomass, but this loss in the entire plant is moderated by grain filling.
PB - Lahore : Pakistan Agricultural Scientists Forum
T2 - Journal of Animal and Plant Sciences
T1 - Harvest time effect on quantitative and qualitative parameters of forage maize
VL - 31
IS - 1
SP - 103
EP - 107
DO - 10.36899/JAPS.2021.1.0198
ER - 
@article{
author = "Mandić, Violeta and Bijelić, Zorica and Krnjaja, Vesna and Đorđević, Snežana and Brankov, Milan and Mićić, Nenad and Stanojković, Aleksandar",
year = "2021",
abstract = "Maize silage is source of palatable and high-energy forage for ruminants. Therefore, production of high quality forage maize represents an essential strategy for stable production of milk and meat on livestock farms. This study examined the effect of harvest date (early dent, at half milk line, at three quarters milk line and black layer) on the quantitative and qualitative parameters of whole maize plant under contrasting climatic conditions in the Srem - Serbia. A 2 × 4 factorial (two years and the four cutting times) randomized blocks design was used, with three replications. The plant height, stem diameter, number of leaves per plant, forage yield, dry matter yield and dry matter content were higher in 2014 probably due to favorable weather conditions. With the delay of the harvest the forage yield, crude protein content, acid detergent fiber (ADF) and neutral detergent fiber (NDF) decreased, and dry matter yield, dry matter content and ear percentage increased. Sufficiently high dry matter content and ear percentage were achieved at the third harvest. However, the delay of harvested time reduces the quality parameters of the biomass, but this loss in the entire plant is moderated by grain filling.",
publisher = "Lahore : Pakistan Agricultural Scientists Forum",
journal = "Journal of Animal and Plant Sciences",
title = "Harvest time effect on quantitative and qualitative parameters of forage maize",
volume = "31",
number = "1",
pages = "103-107",
doi = "10.36899/JAPS.2021.1.0198"
}
Mandić, V., Bijelić, Z., Krnjaja, V., Đorđević, S., Brankov, M., Mićić, N.,& Stanojković, A.. (2021). Harvest time effect on quantitative and qualitative parameters of forage maize. in Journal of Animal and Plant Sciences
Lahore : Pakistan Agricultural Scientists Forum., 31(1), 103-107.
https://doi.org/10.36899/JAPS.2021.1.0198
Mandić V, Bijelić Z, Krnjaja V, Đorđević S, Brankov M, Mićić N, Stanojković A. Harvest time effect on quantitative and qualitative parameters of forage maize. in Journal of Animal and Plant Sciences. 2021;31(1):103-107.
doi:10.36899/JAPS.2021.1.0198 .
Mandić, Violeta, Bijelić, Zorica, Krnjaja, Vesna, Đorđević, Snežana, Brankov, Milan, Mićić, Nenad, Stanojković, Aleksandar, "Harvest time effect on quantitative and qualitative parameters of forage maize" in Journal of Animal and Plant Sciences, 31, no. 1 (2021):103-107,
https://doi.org/10.36899/JAPS.2021.1.0198 . .
1

Effects of sowing date on emergence and yield of maize inbred lines

Tabaković, Marijenka; Simic, Milena; Dragičević, Vesna; Oro, Violeta; Brankov, Milan; Stanisavljević, Rade

(Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, 2020)

TY - JOUR
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Simic, Milena
AU - Dragičević, Vesna
AU - Oro, Violeta
AU - Brankov, Milan
AU - Stanisavljević, Rade
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/869
AB - The paper presents the seed production technologies of maize sown on three different sowing dates. Seeds of three maize inbred
lines (L1, L2, L3) were used as a seed material in the location of Zemun Polje in 2018. The objectives of the present study was to
determine the importance of different sowing dates as a method to overcome stressful conditions caused by unfavourable
environmental factors, as well as to point out to a significance of the seed size in sowing. Effects of the following factors were
observed in relation to emergence and the maize grain yield: sowing date (SD), seed fraction (LF, SF and PF) and genotype (L). The
gained results indicate that the lowest percentage of emergence was determined in the variant L2/SD2/SF (34%), while the highest
grain yield was determined in the variant L3/SD1/ PF 8.86 t/ha. The standard deviation of the yield is the largest for variants with the
highest yield
AB - U radu je prikazana tehnologija semenske proizvodnje kukuruza sa tri različita datuma setve. Kao semenski materijal koriščeno
je seme tri smooplodne linije L1, L2, L3 na lokaciji Zemun Polje u 2018 godini. Cilj rada je bio utvrđivanje značaja primene
različitih datuma setve kao način prevazilaženja stresnih uslova nastalih nepovoljnim ekološkim činiocima, kao i ukazati na značaj
krupnoće semena u setvi. Efekti faktora :datum setve (SD), frakcija(LF, SF, PF) i genotip(L) posmatrani su u odnosu na broj k lijalih
semena posle setve i prinos zrna kukuruza. Rezultati ukazuju da je najniži procenat niklih semena bio u primenjenoj varijanti
L2/SD2/SF (34%) i najveći prinos za varijantu L3/SD1/PF 8.86 t/ha. Standardna devijacija prinosa najveća je za varijante sa
najvećim prinosom dok je varijansa nicanja semena obrnoto proporcijonalna. Efekti faktora na nicanje u proizvodnim uslovima i
prinos zrna kukuruza su različitog značaja. Rok setve kao tehnološka mera u proizvodnji semenskog kukuruza ali i u merkantiln oj
proizvodnji zrna vrlo je značajna za procenat niklih semena, kao i njegova interakciji sa frakcijom i genotipom. Ukupan doprinos
faktora u varijansi nicanja semena je preko 50% R=0,678. Na varijansu prinosa efekat je slabijeg intenziteta i iznosi R=0,490.
Razlike dobijene primenom različitih varijanti u proizvodnji semenskog materija ukazuju na značaj delovanja faktora i njihovo
dalje istraživanje.
PB - Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
T2 - Journal on Processing and Energy in Agriculture
T1 - Effects of sowing date on emergence and yield of maize inbred lines
T1 - Uticaj vremena setve na nicanje i prinos samooplodnih linija kukuruza
VL - 24
IS - 3-4
SP - 105
EP - 107
DO - 10.5937/jpea24-29656
ER - 
@article{
author = "Tabaković, Marijenka and Simic, Milena and Dragičević, Vesna and Oro, Violeta and Brankov, Milan and Stanisavljević, Rade",
year = "2020",
abstract = "The paper presents the seed production technologies of maize sown on three different sowing dates. Seeds of three maize inbred
lines (L1, L2, L3) were used as a seed material in the location of Zemun Polje in 2018. The objectives of the present study was to
determine the importance of different sowing dates as a method to overcome stressful conditions caused by unfavourable
environmental factors, as well as to point out to a significance of the seed size in sowing. Effects of the following factors were
observed in relation to emergence and the maize grain yield: sowing date (SD), seed fraction (LF, SF and PF) and genotype (L). The
gained results indicate that the lowest percentage of emergence was determined in the variant L2/SD2/SF (34%), while the highest
grain yield was determined in the variant L3/SD1/ PF 8.86 t/ha. The standard deviation of the yield is the largest for variants with the
highest yield, U radu je prikazana tehnologija semenske proizvodnje kukuruza sa tri različita datuma setve. Kao semenski materijal koriščeno
je seme tri smooplodne linije L1, L2, L3 na lokaciji Zemun Polje u 2018 godini. Cilj rada je bio utvrđivanje značaja primene
različitih datuma setve kao način prevazilaženja stresnih uslova nastalih nepovoljnim ekološkim činiocima, kao i ukazati na značaj
krupnoće semena u setvi. Efekti faktora :datum setve (SD), frakcija(LF, SF, PF) i genotip(L) posmatrani su u odnosu na broj k lijalih
semena posle setve i prinos zrna kukuruza. Rezultati ukazuju da je najniži procenat niklih semena bio u primenjenoj varijanti
L2/SD2/SF (34%) i najveći prinos za varijantu L3/SD1/PF 8.86 t/ha. Standardna devijacija prinosa najveća je za varijante sa
najvećim prinosom dok je varijansa nicanja semena obrnoto proporcijonalna. Efekti faktora na nicanje u proizvodnim uslovima i
prinos zrna kukuruza su različitog značaja. Rok setve kao tehnološka mera u proizvodnji semenskog kukuruza ali i u merkantiln oj
proizvodnji zrna vrlo je značajna za procenat niklih semena, kao i njegova interakciji sa frakcijom i genotipom. Ukupan doprinos
faktora u varijansi nicanja semena je preko 50% R=0,678. Na varijansu prinosa efekat je slabijeg intenziteta i iznosi R=0,490.
Razlike dobijene primenom različitih varijanti u proizvodnji semenskog materija ukazuju na značaj delovanja faktora i njihovo
dalje istraživanje.",
publisher = "Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi",
journal = "Journal on Processing and Energy in Agriculture",
title = "Effects of sowing date on emergence and yield of maize inbred lines, Uticaj vremena setve na nicanje i prinos samooplodnih linija kukuruza",
volume = "24",
number = "3-4",
pages = "105-107",
doi = "10.5937/jpea24-29656"
}
Tabaković, M., Simic, M., Dragičević, V., Oro, V., Brankov, M.,& Stanisavljević, R.. (2020). Effects of sowing date on emergence and yield of maize inbred lines. in Journal on Processing and Energy in Agriculture
Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi., 24(3-4), 105-107.
https://doi.org/10.5937/jpea24-29656
Tabaković M, Simic M, Dragičević V, Oro V, Brankov M, Stanisavljević R. Effects of sowing date on emergence and yield of maize inbred lines. in Journal on Processing and Energy in Agriculture. 2020;24(3-4):105-107.
doi:10.5937/jpea24-29656 .
Tabaković, Marijenka, Simic, Milena, Dragičević, Vesna, Oro, Violeta, Brankov, Milan, Stanisavljević, Rade, "Effects of sowing date on emergence and yield of maize inbred lines" in Journal on Processing and Energy in Agriculture, 24, no. 3-4 (2020):105-107,
https://doi.org/10.5937/jpea24-29656 . .

Variability of maize inbred lines in nitrogen use effciency

Dragičević, Vesna; Mladenović-Drinić, Snežana; Simić, Milena; Brankov, Milan; Dumanović, Zoran; Sečanski, Mile; Milenković, Milena

(Beograd : Društavo genetičara Srbije, 2020)

TY - JOUR
AU - Dragičević, Vesna
AU - Mladenović-Drinić, Snežana
AU - Simić, Milena
AU - Brankov, Milan
AU - Dumanović, Zoran
AU - Sečanski, Mile
AU - Milenković, Milena
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/813
AB - Nitrogen (N) is an important element for many physiological processes in crops, and grain yield realisation. Nitrogen loss could be significant through leaching and evaporation, and from this reason lower quantities for fertilization are required. A genotype could be an important source for improved N management in crops. Breeding for high yield and nutrient-efficient genotypes is the most important strategy to enable food security, resolve resource scarcity and environmental pollution. Variability of 36 maize lines grown in optimal and low-N (without fertilization) conditions was assessed through grain yield, 1000 kernel weight, N utilization efficiency (NUtE) and N apparent recovery fraction (nitrogen use efficiency – NUE), during seasons 2017 and 2018. The
genotype and year are important sources for variation of grain yield, 1000 kernel weight and NUtE, as a factor which defines N utilization efficiency. The lines, such as L1, L6, L13, L16, L26, L27, L32 and L34 are able to achieve higher grain yield when grown on low-N. Furthermore, L16, L22, L24 and L26 have high NUtE values in both experimental years (even in 2017, season with low and unequal precipitation level), especially in low-N treatment. From that point of view, they could be characterized as efficient N users, even in low-N conditions, as well as tolerant to stressful conditions. Nevertheless, L1, L6 and L27 are the lines with negative NUE, what gives them attribute as the best N users in low-N conditions. Based on the similarity of NUtE values, the genotypes such as L2, L3, L4, L8, L11, L12, L14, L15, L16, L18, L19, L24, L26, L32, L33, L34 could be considered as the primary focus for further breeding programs, due to the fact that they don’t have only improved NUE, but also high grain yield (even in unfavourable years), which indicates improved tolerance to various abiotic stressful factors.
AB - Azot je element koji je važan za brojne fiziološke procese, kao i ostvarenje prinosa useva. Veliki
gubici azota se ostvaruju putem ispiranja i evaporacije i stoga se preporučuju niže doze ovog
elementa za đubrenje. Genotip može predstavljati važnu bazu za efikasniji menadžment azotom
kod useva. Selekcija genotipova sa visokim prinosom i efikasnošću iskorišćenja nutritiva
predstavlja važnu strategiju za istovremeno obezbeđivanje sigurnosti hrane, rešavanje nedostatka
resursa i zagađenja životne sredine. Varijabilnost u reakciji 36 linija kukuruza gajenih u
uslovima optimalne N obezbeđenosti i niskog N (bez đubrenja) praćena je tokom 2017. i 2018.
godine, preko prinosa zrna, mase 1000 zrna, efikasnosti iskorišćenja N (NUtE) i nadoknade N
(NUE). Genotip i godina su predstavljali važne izvore variranja prinosa zrna, mase 1000 zrna i
NutE, kao faktora koji definišu efikasnost iskorišćenja N. Linije L1, L6, L13, L16, L26, L27,
L32 i L34 su imale veće vrednosti prinosa u uslovima niskog N. Osim toga, L16, L22, L24 i L26
su imale veće vrednosti NutE tokom obe eksperimentalne sezone (čak i u 2017, sezoni sa nižim
nivoom i lošijim rasporedom padavina), posebno pri niskom N. Sa te tačke gledašta, navedene
linije bi mogle biti okarakerisane kao efikasni N potrošači, kao i genotipovi sa većom
toleratnošću na stresne uslove. Takođe, L1, L6 i L27, sa negativnim NUE vrednostima bi mogle
predstavljati najekonomičnije N potrošače u uslovima niske N obezbeđenosti. Na osnovu
sličnosti NutE vrednosti, genotipovi L2, L3, L4, L8, L11, L12, L14, L15, L16, L18, L19, L24,
L26, L32, L33, L34 bi mogli da predstavljaju fokus, odnosno, mogli bi načelno da se uzmu u
razmatranje u selekcionim programima, s obzirom da nemaju samo poboljšan NUE, već i visok
prinos (čak i tokom nepovoljne sezone), u odnosu na ostale genotipove, što bi ih moglo
okarakterisati kao genotipove sa poboljšanom tolerantnošću na abiotički stres.
PB - Beograd : Društavo genetičara Srbije
T2 - Genetika
T1 - Variability of maize inbred lines in nitrogen use effciency
VL - 52
IS - 2
SP - 585
EP - 596
DO - 10.2298/GENSR2002585D
ER - 
@article{
author = "Dragičević, Vesna and Mladenović-Drinić, Snežana and Simić, Milena and Brankov, Milan and Dumanović, Zoran and Sečanski, Mile and Milenković, Milena",
year = "2020",
abstract = "Nitrogen (N) is an important element for many physiological processes in crops, and grain yield realisation. Nitrogen loss could be significant through leaching and evaporation, and from this reason lower quantities for fertilization are required. A genotype could be an important source for improved N management in crops. Breeding for high yield and nutrient-efficient genotypes is the most important strategy to enable food security, resolve resource scarcity and environmental pollution. Variability of 36 maize lines grown in optimal and low-N (without fertilization) conditions was assessed through grain yield, 1000 kernel weight, N utilization efficiency (NUtE) and N apparent recovery fraction (nitrogen use efficiency – NUE), during seasons 2017 and 2018. The
genotype and year are important sources for variation of grain yield, 1000 kernel weight and NUtE, as a factor which defines N utilization efficiency. The lines, such as L1, L6, L13, L16, L26, L27, L32 and L34 are able to achieve higher grain yield when grown on low-N. Furthermore, L16, L22, L24 and L26 have high NUtE values in both experimental years (even in 2017, season with low and unequal precipitation level), especially in low-N treatment. From that point of view, they could be characterized as efficient N users, even in low-N conditions, as well as tolerant to stressful conditions. Nevertheless, L1, L6 and L27 are the lines with negative NUE, what gives them attribute as the best N users in low-N conditions. Based on the similarity of NUtE values, the genotypes such as L2, L3, L4, L8, L11, L12, L14, L15, L16, L18, L19, L24, L26, L32, L33, L34 could be considered as the primary focus for further breeding programs, due to the fact that they don’t have only improved NUE, but also high grain yield (even in unfavourable years), which indicates improved tolerance to various abiotic stressful factors., Azot je element koji je važan za brojne fiziološke procese, kao i ostvarenje prinosa useva. Veliki
gubici azota se ostvaruju putem ispiranja i evaporacije i stoga se preporučuju niže doze ovog
elementa za đubrenje. Genotip može predstavljati važnu bazu za efikasniji menadžment azotom
kod useva. Selekcija genotipova sa visokim prinosom i efikasnošću iskorišćenja nutritiva
predstavlja važnu strategiju za istovremeno obezbeđivanje sigurnosti hrane, rešavanje nedostatka
resursa i zagađenja životne sredine. Varijabilnost u reakciji 36 linija kukuruza gajenih u
uslovima optimalne N obezbeđenosti i niskog N (bez đubrenja) praćena je tokom 2017. i 2018.
godine, preko prinosa zrna, mase 1000 zrna, efikasnosti iskorišćenja N (NUtE) i nadoknade N
(NUE). Genotip i godina su predstavljali važne izvore variranja prinosa zrna, mase 1000 zrna i
NutE, kao faktora koji definišu efikasnost iskorišćenja N. Linije L1, L6, L13, L16, L26, L27,
L32 i L34 su imale veće vrednosti prinosa u uslovima niskog N. Osim toga, L16, L22, L24 i L26
su imale veće vrednosti NutE tokom obe eksperimentalne sezone (čak i u 2017, sezoni sa nižim
nivoom i lošijim rasporedom padavina), posebno pri niskom N. Sa te tačke gledašta, navedene
linije bi mogle biti okarakerisane kao efikasni N potrošači, kao i genotipovi sa većom
toleratnošću na stresne uslove. Takođe, L1, L6 i L27, sa negativnim NUE vrednostima bi mogle
predstavljati najekonomičnije N potrošače u uslovima niske N obezbeđenosti. Na osnovu
sličnosti NutE vrednosti, genotipovi L2, L3, L4, L8, L11, L12, L14, L15, L16, L18, L19, L24,
L26, L32, L33, L34 bi mogli da predstavljaju fokus, odnosno, mogli bi načelno da se uzmu u
razmatranje u selekcionim programima, s obzirom da nemaju samo poboljšan NUE, već i visok
prinos (čak i tokom nepovoljne sezone), u odnosu na ostale genotipove, što bi ih moglo
okarakterisati kao genotipove sa poboljšanom tolerantnošću na abiotički stres.",
publisher = "Beograd : Društavo genetičara Srbije",
journal = "Genetika",
title = "Variability of maize inbred lines in nitrogen use effciency",
volume = "52",
number = "2",
pages = "585-596",
doi = "10.2298/GENSR2002585D"
}
Dragičević, V., Mladenović-Drinić, S., Simić, M., Brankov, M., Dumanović, Z., Sečanski, M.,& Milenković, M.. (2020). Variability of maize inbred lines in nitrogen use effciency. in Genetika
Beograd : Društavo genetičara Srbije., 52(2), 585-596.
https://doi.org/10.2298/GENSR2002585D
Dragičević V, Mladenović-Drinić S, Simić M, Brankov M, Dumanović Z, Sečanski M, Milenković M. Variability of maize inbred lines in nitrogen use effciency. in Genetika. 2020;52(2):585-596.
doi:10.2298/GENSR2002585D .
Dragičević, Vesna, Mladenović-Drinić, Snežana, Simić, Milena, Brankov, Milan, Dumanović, Zoran, Sečanski, Mile, Milenković, Milena, "Variability of maize inbred lines in nitrogen use effciency" in Genetika, 52, no. 2 (2020):585-596,
https://doi.org/10.2298/GENSR2002585D . .

Genotype and sowing time effects on soybean yield and quality

Mandić, Violeta; Đorđević, Snežana; Đorđević, Nikola; Bijelić, Zorica; Krnjaja, Vesna; Petričević, Maja; Brankov, Milan

(Basel : MDPI AG, 2020)

TY - JOUR
AU - Mandić, Violeta
AU - Đorđević, Snežana
AU - Đorđević, Nikola
AU - Bijelić, Zorica
AU - Krnjaja, Vesna
AU - Petričević, Maja
AU - Brankov, Milan
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/818
AB - The successful production of soybeans is largely dependent on the sowing time, because
every sowing outside the optimal time contributes significantly to yield losses. This field study
aimed to evaluate the effects of sowing time (optimal—April 5; late—April 27) on the quantitative
and quality traits of three soybean genotypes (Galina—0 maturity group; Sava—I maturity group;
and Rubin—II maturity group) under dryland conditions in Vojvodina Province (Serbia) during
2017 and 2018. The genotype Sava had higher yield in climatic-unfavorable 2017, while Rubin had a
higher yield in climatic-favorable 2018. The yields significantly decreased when the soybeans were
sown in late April due to reductions in the number of pods per plant, seed weight per plant, and
1000-seed weight. The reduction in yield components was likely due to the accelerated senescence of
plants and the negative effect of high temperature and low precipitation during the seed filling stage.
Accordingly, the various sowing times and properly chosen genotypes provide a better utilization of
soil and water resources. A proper genotype selection and sowing time can contribute to a high yield.
At the same time, the protein and oil contents can be altered by the sowing time, especially under
water stress during the reproductive stage.
PB - Basel : MDPI AG
T2 - Agriculture (Switzerland)
T1 - Genotype and sowing time effects on soybean yield and quality
VL - 10
IS - 11
SP - 502
SP - 1
EP - 9
DO - 10.3390/agriculture10110502
ER - 
@article{
author = "Mandić, Violeta and Đorđević, Snežana and Đorđević, Nikola and Bijelić, Zorica and Krnjaja, Vesna and Petričević, Maja and Brankov, Milan",
year = "2020",
abstract = "The successful production of soybeans is largely dependent on the sowing time, because
every sowing outside the optimal time contributes significantly to yield losses. This field study
aimed to evaluate the effects of sowing time (optimal—April 5; late—April 27) on the quantitative
and quality traits of three soybean genotypes (Galina—0 maturity group; Sava—I maturity group;
and Rubin—II maturity group) under dryland conditions in Vojvodina Province (Serbia) during
2017 and 2018. The genotype Sava had higher yield in climatic-unfavorable 2017, while Rubin had a
higher yield in climatic-favorable 2018. The yields significantly decreased when the soybeans were
sown in late April due to reductions in the number of pods per plant, seed weight per plant, and
1000-seed weight. The reduction in yield components was likely due to the accelerated senescence of
plants and the negative effect of high temperature and low precipitation during the seed filling stage.
Accordingly, the various sowing times and properly chosen genotypes provide a better utilization of
soil and water resources. A proper genotype selection and sowing time can contribute to a high yield.
At the same time, the protein and oil contents can be altered by the sowing time, especially under
water stress during the reproductive stage.",
publisher = "Basel : MDPI AG",
journal = "Agriculture (Switzerland)",
title = "Genotype and sowing time effects on soybean yield and quality",
volume = "10",
number = "11",
pages = "502-1-9",
doi = "10.3390/agriculture10110502"
}
Mandić, V., Đorđević, S., Đorđević, N., Bijelić, Z., Krnjaja, V., Petričević, M.,& Brankov, M.. (2020). Genotype and sowing time effects on soybean yield and quality. in Agriculture (Switzerland)
Basel : MDPI AG., 10(11), 502-9.
https://doi.org/10.3390/agriculture10110502
Mandić V, Đorđević S, Đorđević N, Bijelić Z, Krnjaja V, Petričević M, Brankov M. Genotype and sowing time effects on soybean yield and quality. in Agriculture (Switzerland). 2020;10(11):502-9.
doi:10.3390/agriculture10110502 .
Mandić, Violeta, Đorđević, Snežana, Đorđević, Nikola, Bijelić, Zorica, Krnjaja, Vesna, Petričević, Maja, Brankov, Milan, "Genotype and sowing time effects on soybean yield and quality" in Agriculture (Switzerland), 10, no. 11 (2020):502-9,
https://doi.org/10.3390/agriculture10110502 . .
9
4

Sowing and fertilization strategies to improve maize productivity

Mandić, Violeta; Bijelić, Zorica; Krnjaja, Vesna; Simić, Aleksandar; Simić, Milena; Brankov, Milan; Đorđević, Snežana

(Roma : Unità di Ricerca per la Valorizzazione qualitativa dei cereali, 2020)

TY - JOUR
AU - Mandić, Violeta
AU - Bijelić, Zorica
AU - Krnjaja, Vesna
AU - Simić, Aleksandar
AU - Simić, Milena
AU - Brankov, Milan
AU - Đorđević, Snežana
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/817
AB - Field experiment was conducted to examine the impacts of two sowing dates (8 April - first date of sowing and
21 April - second date of sowing) and four nitrogen rates (0, 60, 120 and 180 kg ha-1) on the productivity of maize hybrid ‘ZP 434’ in the Pannonian region of Serbia during 2016 and 2017 seasons. The dry period during late
vegetative development and grain filling stage in 2017 decreased ear traits, grain yield, starch and oil contents,
nitrogen agronomic (NAE) and nitrogen use efficiency (NUE). The highest number of grains per ear, starch and oil
contents, starch and oil yields and lower rainfall use efficiency (RUE) and protein content were obtained from the
early sowing date. The ear traits, grain yield, RUE, protein content, oil content and yield of starch, protein and oil
significantly increased while NAE, NUE and starch content significantly decreased with increasing nitrogen rate.
The results indicated a significant inverse correlation between starch and protein contents, which prevents the
improvement of these two parameters simultaneously. Thus, timely sowing and nitrogen input should be used as
long term management strategies for increasing maize yield and grain quality.
PB - Roma : Unità di Ricerca per la Valorizzazione qualitativa dei cereali
T2 - Maydica
T1 - Sowing and fertilization strategies to improve maize productivity
VL - 65
IS - 2
SP - 1
EP - 9
ER - 
@article{
author = "Mandić, Violeta and Bijelić, Zorica and Krnjaja, Vesna and Simić, Aleksandar and Simić, Milena and Brankov, Milan and Đorđević, Snežana",
year = "2020",
abstract = "Field experiment was conducted to examine the impacts of two sowing dates (8 April - first date of sowing and
21 April - second date of sowing) and four nitrogen rates (0, 60, 120 and 180 kg ha-1) on the productivity of maize hybrid ‘ZP 434’ in the Pannonian region of Serbia during 2016 and 2017 seasons. The dry period during late
vegetative development and grain filling stage in 2017 decreased ear traits, grain yield, starch and oil contents,
nitrogen agronomic (NAE) and nitrogen use efficiency (NUE). The highest number of grains per ear, starch and oil
contents, starch and oil yields and lower rainfall use efficiency (RUE) and protein content were obtained from the
early sowing date. The ear traits, grain yield, RUE, protein content, oil content and yield of starch, protein and oil
significantly increased while NAE, NUE and starch content significantly decreased with increasing nitrogen rate.
The results indicated a significant inverse correlation between starch and protein contents, which prevents the
improvement of these two parameters simultaneously. Thus, timely sowing and nitrogen input should be used as
long term management strategies for increasing maize yield and grain quality.",
publisher = "Roma : Unità di Ricerca per la Valorizzazione qualitativa dei cereali",
journal = "Maydica",
title = "Sowing and fertilization strategies to improve maize productivity",
volume = "65",
number = "2",
pages = "1-9"
}
Mandić, V., Bijelić, Z., Krnjaja, V., Simić, A., Simić, M., Brankov, M.,& Đorđević, S.. (2020). Sowing and fertilization strategies to improve maize productivity. in Maydica
Roma : Unità di Ricerca per la Valorizzazione qualitativa dei cereali., 65(2), 1-9.
Mandić V, Bijelić Z, Krnjaja V, Simić A, Simić M, Brankov M, Đorđević S. Sowing and fertilization strategies to improve maize productivity. in Maydica. 2020;65(2):1-9..
Mandić, Violeta, Bijelić, Zorica, Krnjaja, Vesna, Simić, Aleksandar, Simić, Milena, Brankov, Milan, Đorđević, Snežana, "Sowing and fertilization strategies to improve maize productivity" in Maydica, 65, no. 2 (2020):1-9.

The response of maize lines to foliar fertilizing

Brankov, Milan; Simić, Milena; Dolijanović, Željko; Rajković, Miloš; Mandić, Violeta; Dragičević, Vesna

(Basel : MDPI AG, 2020)

TY - JOUR
AU - Brankov, Milan
AU - Simić, Milena
AU - Dolijanović, Željko
AU - Rajković, Miloš
AU - Mandić, Violeta
AU - Dragičević, Vesna
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/810
AB - The objective of this study was to evaluate the impact of two foliar fertilizers applied on five
maize (Zea mays L.) lines. Fertilizers were applied at different growth stages of maize, during three consecutive years (2010–2012) at the experimental field of the Maize Research Institute “Zemun Polje”, Serbia. Maize growth parameters such as fresh matter, height, leaf area and grain yield were recorded. Foliar fertilizer with amino acids (FAA) was more advantageous to maize plants compared to fertilizer containing phosphorus (FP) as a main component. Applied FAA has shown positive effects by increasing fresh matter, leaf area index, and plant height in all three years. In 2012, due to unfavorable meteorological conditions, grain yield and harvest index were very low, compared to the previous two years, although, positive effects on morphological traits were observed 21 days after treatments (DAT), as well as in the anthesis stage. The best results of 30% of grain yield and harvest index increase were recorded in line L1 in 2010 and 2011. The same line had an increase of more than 40% of fresh matter and leaf area on average for all three years. The positive effects that have been noticed in this research could recommend foliar fertilizing with fertilizer containing N in a form of an amino acids complex.
PB - Basel : MDPI AG
T2 - Agriculture (Switzerland)
T1 - The response of maize lines to foliar fertilizing
VL - 10
IS - 9
SP - 365
DO - 10.3390/agriculture10090365
ER - 
@article{
author = "Brankov, Milan and Simić, Milena and Dolijanović, Željko and Rajković, Miloš and Mandić, Violeta and Dragičević, Vesna",
year = "2020",
abstract = "The objective of this study was to evaluate the impact of two foliar fertilizers applied on five
maize (Zea mays L.) lines. Fertilizers were applied at different growth stages of maize, during three consecutive years (2010–2012) at the experimental field of the Maize Research Institute “Zemun Polje”, Serbia. Maize growth parameters such as fresh matter, height, leaf area and grain yield were recorded. Foliar fertilizer with amino acids (FAA) was more advantageous to maize plants compared to fertilizer containing phosphorus (FP) as a main component. Applied FAA has shown positive effects by increasing fresh matter, leaf area index, and plant height in all three years. In 2012, due to unfavorable meteorological conditions, grain yield and harvest index were very low, compared to the previous two years, although, positive effects on morphological traits were observed 21 days after treatments (DAT), as well as in the anthesis stage. The best results of 30% of grain yield and harvest index increase were recorded in line L1 in 2010 and 2011. The same line had an increase of more than 40% of fresh matter and leaf area on average for all three years. The positive effects that have been noticed in this research could recommend foliar fertilizing with fertilizer containing N in a form of an amino acids complex.",
publisher = "Basel : MDPI AG",
journal = "Agriculture (Switzerland)",
title = "The response of maize lines to foliar fertilizing",
volume = "10",
number = "9",
pages = "365",
doi = "10.3390/agriculture10090365"
}
Brankov, M., Simić, M., Dolijanović, Ž., Rajković, M., Mandić, V.,& Dragičević, V.. (2020). The response of maize lines to foliar fertilizing. in Agriculture (Switzerland)
Basel : MDPI AG., 10(9), 365.
https://doi.org/10.3390/agriculture10090365
Brankov M, Simić M, Dolijanović Ž, Rajković M, Mandić V, Dragičević V. The response of maize lines to foliar fertilizing. in Agriculture (Switzerland). 2020;10(9):365.
doi:10.3390/agriculture10090365 .
Brankov, Milan, Simić, Milena, Dolijanović, Željko, Rajković, Miloš, Mandić, Violeta, Dragičević, Vesna, "The response of maize lines to foliar fertilizing" in Agriculture (Switzerland), 10, no. 9 (2020):365,
https://doi.org/10.3390/agriculture10090365 . .
7
5

Integrated weed management in long-term maize cultivation

Simić, Milena; Dragičević, Vesna; Chachalis, Demosthenis; Dolijanović, Željko; Brankov, Milan

(Vilnius : Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, 2020)

TY - JOUR
AU - Simić, Milena
AU - Dragičević, Vesna
AU - Chachalis, Demosthenis
AU - Dolijanović, Željko
AU - Brankov, Milan
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/804
AB - The effects of different measures within maize cropping technology, aimed to suppress weeds as a part of integrated weed management (IWM) system, are analysed and evaluated in this manuscript, in line with the results of longterm experiments. For sustainable maize (Zea mays L.) production, implementation of IWM system aiming to reduce reliance on chemical weed control within Europe is a key priority. This IWM system includes all possible solutions, such as preventive, direct, biological, mechanical and alternative measures. A cropping system approach
is essential to manage weeds, utilize genetic potential of maize genotypes and reduce yield losses due to weed competition. Long-term experiments are nowadays rare, but they are an excellent and reliable method for comparing cropping systems regarding yield and reduction of weed infestation level. In the research program implemented at the Maize Research Institute Zemun Polje in Central Serbia, the effects of different cropping measures and their interactions
as a part of IWMs were studied during ten years. Maize rotations with winter wheat (Triticum aestivum L.) and soybean (Glycine max (L.) Merr.), combined with herbicide application, showed the best effect on weed biomass reduction, 92.1% and 92.2%, respectively. Winter wheat was a better preceding crop for maize than soybean, especially in combination with herbicides applied in recommended as well as in half of recommended rate. Intensification of soil tillage significantly reduced maize weed infestation, especially abundance of perennial species: Johnson grass (Sorghum halepense (L.) Pers.), Canada thistle (Cirsium arvense (L.) Scop.) and field bindweed (Convolvulus arvensis L.). Other measures, such as type of fertilizer, maize row space and crop density, cover cropping and intercropping also affected weed biomass production in maize fields. Maize growing with reduced row spacing contributed to weed biomass reduction by 27.4%, while application of slow-release urea contributed to crop competitiveness. Weed biomass in sweet maize (Zea mays L. convar. saccharata) grown with common vetch as a cover crop was significantly reduced (48.5 g m-2) compared with the treatment without a cover crop
 (564.3 g m-2).
AB - Straipsnyje analizuojama kukurūzų įvairių auginimo priemonių ir auginimo technologijų įtaka piktžolių mažėjimui ilgalaikio eksperimento metu. Europoje tvaraus kukurūzų auginimo svarbiausias prioritetas yra integruota piktžolių kontrolės (IPK) sistema, kuria siekiama sumažinti priklausomumą nuo cheminės piktžolių kontrolės. IPK sistema apima visus įmanomus sprendimus, pavyzdžiui, prevencines tiesiogines, biologines, mechanines ir alternatyvias priemones. Augalininkystės sistemų metodas yra labai svarbus siekiant kontroliuoti piktžoles, išnaudoti kukurūzų genotipų genetinį potencialą ir sumažinti derliaus nuostolius dėl piktžolių.
Šiais laikais ilgalaikiai eksperimentai vykdomi retai, tačiau jie yra puikus ir patikimas būdas augalininkystės sistemas palyginti pagal derlių ir pasėlių piktžolėtumo mažinimą. Centrinėje Serbijoje esančiame Kukurūzų tyrimų institute Zemun Polje įgyvendinant mokslinių tyrimų programą, kelerius metus kaip IPK dalis buvo tirta įvairių agrotechnikos priemonių įtaka ir jų sąveika. Siekiant sumažinti piktžolių biomasę efektyviausia buvo paprastųjų kukurūzų (Zea mays L.) sėjomaina su žieminiais kviečiais ir sojomis kartu su herbicidų panaudojimu – atitinkamai
92,1 ir 92,2 %. Žieminiai kviečiai buvo geresnis kukurūzų priešsėlis nei sojos, ypač kartu su herbicidais, panaudojus ir rekomenduojamą normą, ir pusę rekomenduojamos jų normos. Žemės dirbimas turėjo reikšmingos įtakos kukurūzų pasėlio piktžolėtumui, ypač daugiametėms piktžolėms: Sorghum halepense (L.) Pers., Cirsium arvense (L.) Scop. ir Convolvulus arvensis L. Kitos priemonės, pavyzdžiui, trąšų rūšis, kukurūzų tarpueilių plotis ir augalų tankumas, antsėlis bei įsėlis, taip pat turėjo įtakos piktžolių biomasei kukurūzų lauke. Kukurūzų auginimas mažesniu
tarpueilių pločiu piktžolių biomasę sumažino 27,4 %, o lėtai atpalaiduojamo karbamido panaudojimas padidino augalų konkurencinę gebą. Saldžiųjų kukurūzų (Zea mays L. convar. saccharata), augintų su vikių antsėliu, pasėlyje piktžolių biomasė reikšmingai sumažėjo 
(48,5 g m-2), palyginus su variantu be antsėlio (564,3 g m-2).
PB - Vilnius : Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry
PB - Kaunas : Vytautas Magnus University
T2 - Zemdirbyste
T1 - Integrated weed management in long-term maize cultivation
VL - 107
IS - 1
SP - 33
EP - 40
DO - 10.13080/z-a.2020.107.005
ER - 
@article{
author = "Simić, Milena and Dragičević, Vesna and Chachalis, Demosthenis and Dolijanović, Željko and Brankov, Milan",
year = "2020",
abstract = "The effects of different measures within maize cropping technology, aimed to suppress weeds as a part of integrated weed management (IWM) system, are analysed and evaluated in this manuscript, in line with the results of longterm experiments. For sustainable maize (Zea mays L.) production, implementation of IWM system aiming to reduce reliance on chemical weed control within Europe is a key priority. This IWM system includes all possible solutions, such as preventive, direct, biological, mechanical and alternative measures. A cropping system approach
is essential to manage weeds, utilize genetic potential of maize genotypes and reduce yield losses due to weed competition. Long-term experiments are nowadays rare, but they are an excellent and reliable method for comparing cropping systems regarding yield and reduction of weed infestation level. In the research program implemented at the Maize Research Institute Zemun Polje in Central Serbia, the effects of different cropping measures and their interactions
as a part of IWMs were studied during ten years. Maize rotations with winter wheat (Triticum aestivum L.) and soybean (Glycine max (L.) Merr.), combined with herbicide application, showed the best effect on weed biomass reduction, 92.1% and 92.2%, respectively. Winter wheat was a better preceding crop for maize than soybean, especially in combination with herbicides applied in recommended as well as in half of recommended rate. Intensification of soil tillage significantly reduced maize weed infestation, especially abundance of perennial species: Johnson grass (Sorghum halepense (L.) Pers.), Canada thistle (Cirsium arvense (L.) Scop.) and field bindweed (Convolvulus arvensis L.). Other measures, such as type of fertilizer, maize row space and crop density, cover cropping and intercropping also affected weed biomass production in maize fields. Maize growing with reduced row spacing contributed to weed biomass reduction by 27.4%, while application of slow-release urea contributed to crop competitiveness. Weed biomass in sweet maize (Zea mays L. convar. saccharata) grown with common vetch as a cover crop was significantly reduced (48.5 g m-2) compared with the treatment without a cover crop
 (564.3 g m-2)., Straipsnyje analizuojama kukurūzų įvairių auginimo priemonių ir auginimo technologijų įtaka piktžolių mažėjimui ilgalaikio eksperimento metu. Europoje tvaraus kukurūzų auginimo svarbiausias prioritetas yra integruota piktžolių kontrolės (IPK) sistema, kuria siekiama sumažinti priklausomumą nuo cheminės piktžolių kontrolės. IPK sistema apima visus įmanomus sprendimus, pavyzdžiui, prevencines tiesiogines, biologines, mechanines ir alternatyvias priemones. Augalininkystės sistemų metodas yra labai svarbus siekiant kontroliuoti piktžoles, išnaudoti kukurūzų genotipų genetinį potencialą ir sumažinti derliaus nuostolius dėl piktžolių.
Šiais laikais ilgalaikiai eksperimentai vykdomi retai, tačiau jie yra puikus ir patikimas būdas augalininkystės sistemas palyginti pagal derlių ir pasėlių piktžolėtumo mažinimą. Centrinėje Serbijoje esančiame Kukurūzų tyrimų institute Zemun Polje įgyvendinant mokslinių tyrimų programą, kelerius metus kaip IPK dalis buvo tirta įvairių agrotechnikos priemonių įtaka ir jų sąveika. Siekiant sumažinti piktžolių biomasę efektyviausia buvo paprastųjų kukurūzų (Zea mays L.) sėjomaina su žieminiais kviečiais ir sojomis kartu su herbicidų panaudojimu – atitinkamai
92,1 ir 92,2 %. Žieminiai kviečiai buvo geresnis kukurūzų priešsėlis nei sojos, ypač kartu su herbicidais, panaudojus ir rekomenduojamą normą, ir pusę rekomenduojamos jų normos. Žemės dirbimas turėjo reikšmingos įtakos kukurūzų pasėlio piktžolėtumui, ypač daugiametėms piktžolėms: Sorghum halepense (L.) Pers., Cirsium arvense (L.) Scop. ir Convolvulus arvensis L. Kitos priemonės, pavyzdžiui, trąšų rūšis, kukurūzų tarpueilių plotis ir augalų tankumas, antsėlis bei įsėlis, taip pat turėjo įtakos piktžolių biomasei kukurūzų lauke. Kukurūzų auginimas mažesniu
tarpueilių pločiu piktžolių biomasę sumažino 27,4 %, o lėtai atpalaiduojamo karbamido panaudojimas padidino augalų konkurencinę gebą. Saldžiųjų kukurūzų (Zea mays L. convar. saccharata), augintų su vikių antsėliu, pasėlyje piktžolių biomasė reikšmingai sumažėjo 
(48,5 g m-2), palyginus su variantu be antsėlio (564,3 g m-2).",
publisher = "Vilnius : Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, Kaunas : Vytautas Magnus University",
journal = "Zemdirbyste",
title = "Integrated weed management in long-term maize cultivation",
volume = "107",
number = "1",
pages = "33-40",
doi = "10.13080/z-a.2020.107.005"
}
Simić, M., Dragičević, V., Chachalis, D., Dolijanović, Ž.,& Brankov, M.. (2020). Integrated weed management in long-term maize cultivation. in Zemdirbyste
Vilnius : Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry., 107(1), 33-40.
https://doi.org/10.13080/z-a.2020.107.005
Simić M, Dragičević V, Chachalis D, Dolijanović Ž, Brankov M. Integrated weed management in long-term maize cultivation. in Zemdirbyste. 2020;107(1):33-40.
doi:10.13080/z-a.2020.107.005 .
Simić, Milena, Dragičević, Vesna, Chachalis, Demosthenis, Dolijanović, Željko, Brankov, Milan, "Integrated weed management in long-term maize cultivation" in Zemdirbyste, 107, no. 1 (2020):33-40,
https://doi.org/10.13080/z-a.2020.107.005 . .
5
3

The contribution of soil tillage and nitrogen rate to the quality of maize grain

Simić, Milena; Dragičević, Vesna; Mladenović-Drinić, Snežana; Vukadinović, Jelena; Kresović, Branka; Tabaković, Marijenka; Brankov, Milan

(Basel : MDPI, 2020)

TY - JOUR
AU - Simić, Milena
AU - Dragičević, Vesna
AU - Mladenović-Drinić, Snežana
AU - Vukadinović, Jelena
AU - Kresović, Branka
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Brankov, Milan
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/802
AB - A soil tillage system adjusted to the soil type and agro-ecological conditions, togetherwith the optimal nutrient supply, is a prerequisite for high maize (Zea mays L.) yield. However,there is little knowledge about the influence of soil tillage and nitrogen (N) rates on maize grainquality. A study was initiated in 1978 in Zemun Polje, Belgrade, Serbia, on the chernozem soil type.The effects of three N rates—0, 180 and 240 kg N ha−1—within three tillage practices—no-tillage,reduced and conventional tillage—and their influence on grain yield (GY) and the content of proteins,starch, oil, total tocopherols and carotenoids, phytic phosphorus (Phy), glutathione (GSH), phenolsand inorganic P (Pi) in maize grain were analysed in the period 2016–2018. Differences in maizeGY were 2.57 and 3.01 t ha−1for reduced- or no-tillage, respectively, in comparison to conventionaltillage. Conventional tillage and higher N rates contributed to the increase in maize yield and thegrain nutritional quality with regard to the increased level of proteins, GSH and Phy. On the otherhand reduced inputs were beneficial only for grain quality, in relation to the increase in tocopherolsand phenols.
PB - Basel : MDPI
T2 - Agronomy
T1 - The contribution of soil tillage and nitrogen rate to the quality of maize grain
VL - 10
IS - 7
SP - 976
DO - 10.3390/agronomy10070976
ER - 
@article{
author = "Simić, Milena and Dragičević, Vesna and Mladenović-Drinić, Snežana and Vukadinović, Jelena and Kresović, Branka and Tabaković, Marijenka and Brankov, Milan",
year = "2020",
abstract = "A soil tillage system adjusted to the soil type and agro-ecological conditions, togetherwith the optimal nutrient supply, is a prerequisite for high maize (Zea mays L.) yield. However,there is little knowledge about the influence of soil tillage and nitrogen (N) rates on maize grainquality. A study was initiated in 1978 in Zemun Polje, Belgrade, Serbia, on the chernozem soil type.The effects of three N rates—0, 180 and 240 kg N ha−1—within three tillage practices—no-tillage,reduced and conventional tillage—and their influence on grain yield (GY) and the content of proteins,starch, oil, total tocopherols and carotenoids, phytic phosphorus (Phy), glutathione (GSH), phenolsand inorganic P (Pi) in maize grain were analysed in the period 2016–2018. Differences in maizeGY were 2.57 and 3.01 t ha−1for reduced- or no-tillage, respectively, in comparison to conventionaltillage. Conventional tillage and higher N rates contributed to the increase in maize yield and thegrain nutritional quality with regard to the increased level of proteins, GSH and Phy. On the otherhand reduced inputs were beneficial only for grain quality, in relation to the increase in tocopherolsand phenols.",
publisher = "Basel : MDPI",
journal = "Agronomy",
title = "The contribution of soil tillage and nitrogen rate to the quality of maize grain",
volume = "10",
number = "7",
pages = "976",
doi = "10.3390/agronomy10070976"
}
Simić, M., Dragičević, V., Mladenović-Drinić, S., Vukadinović, J., Kresović, B., Tabaković, M.,& Brankov, M.. (2020). The contribution of soil tillage and nitrogen rate to the quality of maize grain. in Agronomy
Basel : MDPI., 10(7), 976.
https://doi.org/10.3390/agronomy10070976
Simić M, Dragičević V, Mladenović-Drinić S, Vukadinović J, Kresović B, Tabaković M, Brankov M. The contribution of soil tillage and nitrogen rate to the quality of maize grain. in Agronomy. 2020;10(7):976.
doi:10.3390/agronomy10070976 .
Simić, Milena, Dragičević, Vesna, Mladenović-Drinić, Snežana, Vukadinović, Jelena, Kresović, Branka, Tabaković, Marijenka, Brankov, Milan, "The contribution of soil tillage and nitrogen rate to the quality of maize grain" in Agronomy, 10, no. 7 (2020):976,
https://doi.org/10.3390/agronomy10070976 . .
16
6

Integrated effects of nitrogen form, row spacing, and herbicide treatment on maize

Simić, Milena; Dragičević, Vesna; Babić, Milosav; Brankov, Milan; Filipović, Milomir

(John Wiley and Sons Inc., 2020)

TY - JOUR
AU - Simić, Milena
AU - Dragičević, Vesna
AU - Babić, Milosav
AU - Brankov, Milan
AU - Filipović, Milomir
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/801
AB - To control weeds and cultivate maize (Zea mays L.) with higher yields, production systems have to include more efficient forms of N and appropriate herbicide treatments. The timing of N release could give maize an advantage over weeds in competition for resources, whereas cultivation at lower row spacing often decreases weed biomass. Knowledge about the different factors affecting herbicide efficiency increases the accuracy and reliability of chemical control. This study tested the weed infestation level and the development and productivity of a recently developed maize hybrid grown with the application of several integrated practices. The maize hybrid was sown with application of standard and slow-releasing urea, with row spacing of 50 and 70 cm and treatment with either a pre-emergence or a post-emergence mix of herbicides. The numbers of plants of each weed species and their biomass were lower after the application of herbicides, although N form and row spacing produced no significant differences in the average weed infestation level for 3 yr. The post-emergence herbicide treatment was more effective than the pre-emergence treatment for weed biomass reduction and enhancing maize yield parameters. The N form did not influence any measured yield parameter, whereas the 70-cm row spacing resulted in significantly higher harvest index and grain yield (0.45 and 9.19 Mg ha−1, respectively) than the 50-cm spacing (0.43 and 7.36 Mg ha−1, respectively). The wider row spacing resulted in higher grain yield through its interaction with N form and herbicide treatment.
PB - John Wiley and Sons Inc.
T2 - Agronomy Journal
T1 - Integrated effects of nitrogen form, row spacing, and herbicide treatment on maize
VL - 112
IS - 2
SP - 748
EP - 757
DO - 10.1002/agj2.20024
ER - 
@article{
author = "Simić, Milena and Dragičević, Vesna and Babić, Milosav and Brankov, Milan and Filipović, Milomir",
year = "2020",
abstract = "To control weeds and cultivate maize (Zea mays L.) with higher yields, production systems have to include more efficient forms of N and appropriate herbicide treatments. The timing of N release could give maize an advantage over weeds in competition for resources, whereas cultivation at lower row spacing often decreases weed biomass. Knowledge about the different factors affecting herbicide efficiency increases the accuracy and reliability of chemical control. This study tested the weed infestation level and the development and productivity of a recently developed maize hybrid grown with the application of several integrated practices. The maize hybrid was sown with application of standard and slow-releasing urea, with row spacing of 50 and 70 cm and treatment with either a pre-emergence or a post-emergence mix of herbicides. The numbers of plants of each weed species and their biomass were lower after the application of herbicides, although N form and row spacing produced no significant differences in the average weed infestation level for 3 yr. The post-emergence herbicide treatment was more effective than the pre-emergence treatment for weed biomass reduction and enhancing maize yield parameters. The N form did not influence any measured yield parameter, whereas the 70-cm row spacing resulted in significantly higher harvest index and grain yield (0.45 and 9.19 Mg ha−1, respectively) than the 50-cm spacing (0.43 and 7.36 Mg ha−1, respectively). The wider row spacing resulted in higher grain yield through its interaction with N form and herbicide treatment.",
publisher = "John Wiley and Sons Inc.",
journal = "Agronomy Journal",
title = "Integrated effects of nitrogen form, row spacing, and herbicide treatment on maize",
volume = "112",
number = "2",
pages = "748-757",
doi = "10.1002/agj2.20024"
}
Simić, M., Dragičević, V., Babić, M., Brankov, M.,& Filipović, M.. (2020). Integrated effects of nitrogen form, row spacing, and herbicide treatment on maize. in Agronomy Journal
John Wiley and Sons Inc.., 112(2), 748-757.
https://doi.org/10.1002/agj2.20024
Simić M, Dragičević V, Babić M, Brankov M, Filipović M. Integrated effects of nitrogen form, row spacing, and herbicide treatment on maize. in Agronomy Journal. 2020;112(2):748-757.
doi:10.1002/agj2.20024 .
Simić, Milena, Dragičević, Vesna, Babić, Milosav, Brankov, Milan, Filipović, Milomir, "Integrated effects of nitrogen form, row spacing, and herbicide treatment on maize" in Agronomy Journal, 112, no. 2 (2020):748-757,
https://doi.org/10.1002/agj2.20024 . .
2
2
3

Evaluation of the nutritional profile of sweet maize after herbicide and foliar fertilizer application

Mesarović, Jelena; Srdić, Jelena; Mladenović-Drinić, Snežana; Dragičević, Vesna; Simić, Milena; Brankov, Milan; Milojković-Opsenica, Dušanka

(2019)

TY - JOUR
AU - Mesarović, Jelena
AU - Srdić, Jelena
AU - Mladenović-Drinić, Snežana
AU - Dragičević, Vesna
AU - Simić, Milena
AU - Brankov, Milan
AU - Milojković-Opsenica, Dušanka
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/764
AB - Intensive weed management is required to meet the growing demands of sweet maize production. Herbicide application is inevitable in sweet maize production, while foliar fertilizer is commonly used in cropping in order to improve crop yield and quality. The effect of nicosulfuron and mesotrione, with and without foliar fertilizer, on the content of phytochemicals (i.e. carotenoids, tocopherols and free phenolic acids) in the kernels of three sweet maize hybrids was evaluated. Herbicides applied alone mainly improved the nutritive profile of the sweet maize kernel. The application of herbicides in combination with foliar fertilizer showed a high variability in the concentration of carotenoids, tocopherols and free phenolic acids. The significant change in the content of phytochemicals was induced by the applied treatments, but it is also genotype-dependent, which was also confirmed by the Principal Component Analysis.
T2 - Journal of Cereal Science
T1 - Evaluation of the nutritional profile of sweet maize after herbicide and foliar fertilizer application
VL - 87
SP - 132
EP - 137
DO - 10.1016/j.jcs.2019.03.017
ER - 
@article{
author = "Mesarović, Jelena and Srdić, Jelena and Mladenović-Drinić, Snežana and Dragičević, Vesna and Simić, Milena and Brankov, Milan and Milojković-Opsenica, Dušanka",
year = "2019",
abstract = "Intensive weed management is required to meet the growing demands of sweet maize production. Herbicide application is inevitable in sweet maize production, while foliar fertilizer is commonly used in cropping in order to improve crop yield and quality. The effect of nicosulfuron and mesotrione, with and without foliar fertilizer, on the content of phytochemicals (i.e. carotenoids, tocopherols and free phenolic acids) in the kernels of three sweet maize hybrids was evaluated. Herbicides applied alone mainly improved the nutritive profile of the sweet maize kernel. The application of herbicides in combination with foliar fertilizer showed a high variability in the concentration of carotenoids, tocopherols and free phenolic acids. The significant change in the content of phytochemicals was induced by the applied treatments, but it is also genotype-dependent, which was also confirmed by the Principal Component Analysis.",
journal = "Journal of Cereal Science",
title = "Evaluation of the nutritional profile of sweet maize after herbicide and foliar fertilizer application",
volume = "87",
pages = "132-137",
doi = "10.1016/j.jcs.2019.03.017"
}
Mesarović, J., Srdić, J., Mladenović-Drinić, S., Dragičević, V., Simić, M., Brankov, M.,& Milojković-Opsenica, D.. (2019). Evaluation of the nutritional profile of sweet maize after herbicide and foliar fertilizer application. in Journal of Cereal Science, 87, 132-137.
https://doi.org/10.1016/j.jcs.2019.03.017
Mesarović J, Srdić J, Mladenović-Drinić S, Dragičević V, Simić M, Brankov M, Milojković-Opsenica D. Evaluation of the nutritional profile of sweet maize after herbicide and foliar fertilizer application. in Journal of Cereal Science. 2019;87:132-137.
doi:10.1016/j.jcs.2019.03.017 .
Mesarović, Jelena, Srdić, Jelena, Mladenović-Drinić, Snežana, Dragičević, Vesna, Simić, Milena, Brankov, Milan, Milojković-Opsenica, Dušanka, "Evaluation of the nutritional profile of sweet maize after herbicide and foliar fertilizer application" in Journal of Cereal Science, 87 (2019):132-137,
https://doi.org/10.1016/j.jcs.2019.03.017 . .
1
11
4
7

Evaluation of the nutritional profile of sweet maize after herbicide and foliar fertilizer application

Mesarović, Jelena; Srdić, Jelena; Mladenović-Drinić, Snežana; Dragičević, Vesna; Simić, Milena; Brankov, Milan; Milojković-Opsenica, Dušanka

(2019)

TY - JOUR
AU - Mesarović, Jelena
AU - Srdić, Jelena
AU - Mladenović-Drinić, Snežana
AU - Dragičević, Vesna
AU - Simić, Milena
AU - Brankov, Milan
AU - Milojković-Opsenica, Dušanka
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/736
AB - Intensive weed management is required to meet the growing demands of sweet maize production. Herbicide application is inevitable in sweet maize production, while foliar fertilizer is commonly used in cropping in order to improve crop yield and quality. The effect of nicosulfuron and mesotrione, with and without foliar fertilizer, on the content of phytochemicals (i.e. carotenoids, tocopherols and free phenolic acids) in the kernels of three sweet maize hybrids was evaluated. Herbicides applied alone mainly improved the nutritive profile of the sweet maize kernel. The application of herbicides in combination with foliar fertilizer showed a high variability in the concentration of carotenoids, tocopherols and free phenolic acids. The significant change in the content of phytochemicals was induced by the applied treatments, but it is also genotype-dependent, which was also confirmed by the Principal Component Analysis.
T2 - Journal of Cereal Science
T1 - Evaluation of the nutritional profile of sweet maize after herbicide and foliar fertilizer application
VL - 87
SP - 132
EP - 137
DO - 10.1016/j.jcs.2019.03.017
UR - conv_1007
ER - 
@article{
author = "Mesarović, Jelena and Srdić, Jelena and Mladenović-Drinić, Snežana and Dragičević, Vesna and Simić, Milena and Brankov, Milan and Milojković-Opsenica, Dušanka",
year = "2019",
abstract = "Intensive weed management is required to meet the growing demands of sweet maize production. Herbicide application is inevitable in sweet maize production, while foliar fertilizer is commonly used in cropping in order to improve crop yield and quality. The effect of nicosulfuron and mesotrione, with and without foliar fertilizer, on the content of phytochemicals (i.e. carotenoids, tocopherols and free phenolic acids) in the kernels of three sweet maize hybrids was evaluated. Herbicides applied alone mainly improved the nutritive profile of the sweet maize kernel. The application of herbicides in combination with foliar fertilizer showed a high variability in the concentration of carotenoids, tocopherols and free phenolic acids. The significant change in the content of phytochemicals was induced by the applied treatments, but it is also genotype-dependent, which was also confirmed by the Principal Component Analysis.",
journal = "Journal of Cereal Science",
title = "Evaluation of the nutritional profile of sweet maize after herbicide and foliar fertilizer application",
volume = "87",
pages = "132-137",
doi = "10.1016/j.jcs.2019.03.017",
url = "conv_1007"
}
Mesarović, J., Srdić, J., Mladenović-Drinić, S., Dragičević, V., Simić, M., Brankov, M.,& Milojković-Opsenica, D.. (2019). Evaluation of the nutritional profile of sweet maize after herbicide and foliar fertilizer application. in Journal of Cereal Science, 87, 132-137.
https://doi.org/10.1016/j.jcs.2019.03.017
conv_1007
Mesarović J, Srdić J, Mladenović-Drinić S, Dragičević V, Simić M, Brankov M, Milojković-Opsenica D. Evaluation of the nutritional profile of sweet maize after herbicide and foliar fertilizer application. in Journal of Cereal Science. 2019;87:132-137.
doi:10.1016/j.jcs.2019.03.017
conv_1007 .
Mesarović, Jelena, Srdić, Jelena, Mladenović-Drinić, Snežana, Dragičević, Vesna, Simić, Milena, Brankov, Milan, Milojković-Opsenica, Dušanka, "Evaluation of the nutritional profile of sweet maize after herbicide and foliar fertilizer application" in Journal of Cereal Science, 87 (2019):132-137,
https://doi.org/10.1016/j.jcs.2019.03.017 .,
conv_1007 .
1
11
4
7

Združivanje useva prosa i soje za proizvodnju biomase

Milenković, Milena; Simić, Milena; Brankov, Milan; Milojković-Opsenica, Dušanka; Kresović, Branka; Dragičević, Vesna

(Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad, 2019)

TY - JOUR
AU - Milenković, Milena
AU - Simić, Milena
AU - Brankov, Milan
AU - Milojković-Opsenica, Dušanka
AU - Kresović, Branka
AU - Dragičević, Vesna
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/740
AB - Sustainable agriculture considers production of high quality food and feed with minimal impact on environment. Intercropping is one of the most efficient ways to produce valuable biomass for animal feed rich in nutrients. Intercrop combinations: alternating rows of soybean and proso millet (S-M), alternating strips with 2 rows of soybean and 2 rows of millet (SS-MM-SS) and alternating strips with 2 rows of soybean and 4 rows of millet (SS-MMMM-SS); single crop of soybean and single crop of proso millet were tested. The effect of bio-fertilizer Coveron was also followed. Aboveground biomass was harvested and land equivalent ratio (LER), as well as leaf area index (LAI) was determined. All intercropping combinations increased LAI of soybean when compared to monocrop, to 43% and 84% in SS-MM-SS combination with and without Coveron, respectively. Coveron slightly increased LAI. The highest values of biomass yield were obtained in S-M intercrop for soybean (39% and 42% higher in relation to monocrop, in combination with and without Coveron, respectively) and in monocrop for proso millet. Nevertheless, the highest LER value was obtained for SS-MM-SS combination without Coveron (1.12). In intercrops treated with Coveron slightly lower LER values were obtained for S-M and SS-MMMM-SS combination (0.97 and 0.98, respectively). Irrespective to sowing way, results indicate that 1:1 ratio of soybean and proso millet in intercrop (S-M and SS-MM-SS combinations) is the most promising way to achieve high biomass yield.
AB - Održiva poljoprivreda obuhvata proizvodnju visoko-kvalitetne hrane i hraniva sa minimalnim uticajem na životnu sredinu. Združivanje useva je jedan od najefikasnijih načina za dobijanje biomase visoke hranljive vrednosti. Ispitivane su sledeće kombinacije združenih useva: naizmenični redovi soje i prosa (S-M), naizmenične trake 2 reda soje i 2 reda prosa (SS-MM-SS) i naizmenične trake 2 reda soje i 4 reda prosa (SS-MMMM-SS); samostalni usev soje i samostalni usev prosa. Praćen je takođe i uticaj mikrobiološkog đubriva Coveron. Nadzemna biomasa je sakupljena i odnos ekvivalenata zemljišta (LER) kao i indeks lisne površine (LAI) su određeni. Sve kombinacije združenih useva utiču na povećanje indeksa lisne površine soje u odnosu na samostalni usev, do 43% i 84% u SS-MM-SS kombinaciji sa i bez Coveron-a. Coveron neznatno utiče na povećanje LAI, u proseku. Najviši prinos biomase je postignut u S-M kombinaciji za soju (39% i 42% viša u odnosu na čisti usev, u kombinaciji sa i bez Coveron-a) i u čistom usevu za proso. Ipak, najveća vrednost LER-a je dobijena za SS-MM-SS kombinaciju bez Coveron-a (1.12). Kod združenih useva tretiranih Coveron-om, slične vrednosti LER-a su dobijene za S-M i SS-MMMM -SS kombinacije (0.97 i 0.98). Bez obzira na način setve, rezultati pokazuju da je 1:1 odnos soje i prosa u združenim usevima (S-M i SS-MM-SS kombinacije) najperspektivniji način da se postignu visoki prinosi biomase.
PB - Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad
T2 - Journal on Processing and Energy in Agriculture
T1 - Združivanje useva prosa i soje za proizvodnju biomase
T1 - Intercropping of soybean and proso millet for biomass production
VL - 23
IS - 1
SP - 38
EP - 40
DO - 10.5937/jpea1901038M
UR - conv_2007
ER - 
@article{
author = "Milenković, Milena and Simić, Milena and Brankov, Milan and Milojković-Opsenica, Dušanka and Kresović, Branka and Dragičević, Vesna",
year = "2019",
abstract = "Sustainable agriculture considers production of high quality food and feed with minimal impact on environment. Intercropping is one of the most efficient ways to produce valuable biomass for animal feed rich in nutrients. Intercrop combinations: alternating rows of soybean and proso millet (S-M), alternating strips with 2 rows of soybean and 2 rows of millet (SS-MM-SS) and alternating strips with 2 rows of soybean and 4 rows of millet (SS-MMMM-SS); single crop of soybean and single crop of proso millet were tested. The effect of bio-fertilizer Coveron was also followed. Aboveground biomass was harvested and land equivalent ratio (LER), as well as leaf area index (LAI) was determined. All intercropping combinations increased LAI of soybean when compared to monocrop, to 43% and 84% in SS-MM-SS combination with and without Coveron, respectively. Coveron slightly increased LAI. The highest values of biomass yield were obtained in S-M intercrop for soybean (39% and 42% higher in relation to monocrop, in combination with and without Coveron, respectively) and in monocrop for proso millet. Nevertheless, the highest LER value was obtained for SS-MM-SS combination without Coveron (1.12). In intercrops treated with Coveron slightly lower LER values were obtained for S-M and SS-MMMM-SS combination (0.97 and 0.98, respectively). Irrespective to sowing way, results indicate that 1:1 ratio of soybean and proso millet in intercrop (S-M and SS-MM-SS combinations) is the most promising way to achieve high biomass yield., Održiva poljoprivreda obuhvata proizvodnju visoko-kvalitetne hrane i hraniva sa minimalnim uticajem na životnu sredinu. Združivanje useva je jedan od najefikasnijih načina za dobijanje biomase visoke hranljive vrednosti. Ispitivane su sledeće kombinacije združenih useva: naizmenični redovi soje i prosa (S-M), naizmenične trake 2 reda soje i 2 reda prosa (SS-MM-SS) i naizmenične trake 2 reda soje i 4 reda prosa (SS-MMMM-SS); samostalni usev soje i samostalni usev prosa. Praćen je takođe i uticaj mikrobiološkog đubriva Coveron. Nadzemna biomasa je sakupljena i odnos ekvivalenata zemljišta (LER) kao i indeks lisne površine (LAI) su određeni. Sve kombinacije združenih useva utiču na povećanje indeksa lisne površine soje u odnosu na samostalni usev, do 43% i 84% u SS-MM-SS kombinaciji sa i bez Coveron-a. Coveron neznatno utiče na povećanje LAI, u proseku. Najviši prinos biomase je postignut u S-M kombinaciji za soju (39% i 42% viša u odnosu na čisti usev, u kombinaciji sa i bez Coveron-a) i u čistom usevu za proso. Ipak, najveća vrednost LER-a je dobijena za SS-MM-SS kombinaciju bez Coveron-a (1.12). Kod združenih useva tretiranih Coveron-om, slične vrednosti LER-a su dobijene za S-M i SS-MMMM -SS kombinacije (0.97 i 0.98). Bez obzira na način setve, rezultati pokazuju da je 1:1 odnos soje i prosa u združenim usevima (S-M i SS-MM-SS kombinacije) najperspektivniji način da se postignu visoki prinosi biomase.",
publisher = "Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad",
journal = "Journal on Processing and Energy in Agriculture",
title = "Združivanje useva prosa i soje za proizvodnju biomase, Intercropping of soybean and proso millet for biomass production",
volume = "23",
number = "1",
pages = "38-40",
doi = "10.5937/jpea1901038M",
url = "conv_2007"
}
Milenković, M., Simić, M., Brankov, M., Milojković-Opsenica, D., Kresović, B.,& Dragičević, V.. (2019). Združivanje useva prosa i soje za proizvodnju biomase. in Journal on Processing and Energy in Agriculture
Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad., 23(1), 38-40.
https://doi.org/10.5937/jpea1901038M
conv_2007
Milenković M, Simić M, Brankov M, Milojković-Opsenica D, Kresović B, Dragičević V. Združivanje useva prosa i soje za proizvodnju biomase. in Journal on Processing and Energy in Agriculture. 2019;23(1):38-40.
doi:10.5937/jpea1901038M
conv_2007 .
Milenković, Milena, Simić, Milena, Brankov, Milan, Milojković-Opsenica, Dušanka, Kresović, Branka, Dragičević, Vesna, "Združivanje useva prosa i soje za proizvodnju biomase" in Journal on Processing and Energy in Agriculture, 23, no. 1 (2019):38-40,
https://doi.org/10.5937/jpea1901038M .,
conv_2007 .

The importance of a crop rotation on maize productivity

Brankov, Milan; Simic, Milena; Dragičević, Vesna; Kresović, Branka; Tabaković, Marijenka; Mladenović Drinić, Snežana

(Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, 2018)

TY - CONF
AU - Brankov, Milan
AU - Simic, Milena
AU - Dragičević, Vesna
AU - Kresović, Branka
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Mladenović Drinić, Snežana
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/888
AB - One of important measures in agriculture is a crop rotation. It is known that a crop rotation is
associated with high yields, and suppressing of pathogens and weeds. It is a cheap measure –
only decision is needed. On the other hand, a crop rotation gives possibility to use different
crops and different pesticides (herbicides), what could be beneficial in anti-resistant strategy.
The aim of this work was to evaluate maize growing in a crop rotation with winter wheat and
maize monoculture. The field trial was set up in 2009 on an experimental field of the Maize
Research Institute “Zemun Polje” in Serbia. This paper presents the results from 2017– after
eight years of growing maize in monoculture and after four maize-winter wheat rotations.
Maize hybrids ZP 677 and ZP 606 were tested in the experiment. Herbicide combination of
isoxaflutole and s-metolachlor was applied (in recommended and ½ of recommended dose)
for weed control. The effects of the crop rotation on maize were evaluated by observing the
leaf area and plant height (at the anthesis stage), as well as the grain yield. In the crop rotation
treatments the leaf area and plant height were significantly higher when compared to maize
grown in monoculture. Irrespective to unfavourable meteorological conditions, both hybrids
had higher yields when grown in rotations with winter wheat, in comparison to monoculture.
PB - Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture
C3 - IX International scientific agriculture symposium “Agrosym 2018”, october 04-07, 2018. Jahorina, Bosnia and Herzegovina - Book of Proceedings
T1 - The importance of a crop rotation on maize productivity
SP - 1026
EP - 1029
ER - 
@conference{
author = "Brankov, Milan and Simic, Milena and Dragičević, Vesna and Kresović, Branka and Tabaković, Marijenka and Mladenović Drinić, Snežana",
year = "2018",
abstract = "One of important measures in agriculture is a crop rotation. It is known that a crop rotation is
associated with high yields, and suppressing of pathogens and weeds. It is a cheap measure –
only decision is needed. On the other hand, a crop rotation gives possibility to use different
crops and different pesticides (herbicides), what could be beneficial in anti-resistant strategy.
The aim of this work was to evaluate maize growing in a crop rotation with winter wheat and
maize monoculture. The field trial was set up in 2009 on an experimental field of the Maize
Research Institute “Zemun Polje” in Serbia. This paper presents the results from 2017– after
eight years of growing maize in monoculture and after four maize-winter wheat rotations.
Maize hybrids ZP 677 and ZP 606 were tested in the experiment. Herbicide combination of
isoxaflutole and s-metolachlor was applied (in recommended and ½ of recommended dose)
for weed control. The effects of the crop rotation on maize were evaluated by observing the
leaf area and plant height (at the anthesis stage), as well as the grain yield. In the crop rotation
treatments the leaf area and plant height were significantly higher when compared to maize
grown in monoculture. Irrespective to unfavourable meteorological conditions, both hybrids
had higher yields when grown in rotations with winter wheat, in comparison to monoculture.",
publisher = "Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture",
journal = "IX International scientific agriculture symposium “Agrosym 2018”, october 04-07, 2018. Jahorina, Bosnia and Herzegovina - Book of Proceedings",
title = "The importance of a crop rotation on maize productivity",
pages = "1026-1029"
}
Brankov, M., Simic, M., Dragičević, V., Kresović, B., Tabaković, M.,& Mladenović Drinić, S.. (2018). The importance of a crop rotation on maize productivity. in IX International scientific agriculture symposium “Agrosym 2018”, october 04-07, 2018. Jahorina, Bosnia and Herzegovina - Book of Proceedings
Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture., 1026-1029.
Brankov M, Simic M, Dragičević V, Kresović B, Tabaković M, Mladenović Drinić S. The importance of a crop rotation on maize productivity. in IX International scientific agriculture symposium “Agrosym 2018”, october 04-07, 2018. Jahorina, Bosnia and Herzegovina - Book of Proceedings. 2018;:1026-1029..
Brankov, Milan, Simic, Milena, Dragičević, Vesna, Kresović, Branka, Tabaković, Marijenka, Mladenović Drinić, Snežana, "The importance of a crop rotation on maize productivity" in IX International scientific agriculture symposium “Agrosym 2018”, october 04-07, 2018. Jahorina, Bosnia and Herzegovina - Book of Proceedings (2018):1026-1029.

Antioxidant status of the different sweet maize hybrids under herbicide and foliar fertilizer application

Mesarović, Jelena; Srdić, Jelena; Mladenović-Drinić, Snežana; Dragičević, Vesna; Simić, Milena; Brankov, Milan; Milojković-Opsenica, Dušanka

(Društvo genetičara Srbije, Beograd, 2018)

TY - JOUR
AU - Mesarović, Jelena
AU - Srdić, Jelena
AU - Mladenović-Drinić, Snežana
AU - Dragičević, Vesna
AU - Simić, Milena
AU - Brankov, Milan
AU - Milojković-Opsenica, Dušanka
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/704
AB - The chemical method of weed control is an indispensable step in cropping practices of sweet maize Application of the herbicides can induce the abiotic stress which affects the non-enzymatic antioxidants in the crops, especially on the sensitive one, like sweet maize is. Antioxidant profile, through the measurement of the soluble phenolic, carotenoids, phytic acid and glutathione concentration, in the grain of the three sweet maize hybrids after application of herbicides, foliar fertilizer, as well as their combinations, in field experiment, conducted over a two-year period, was determined. The content of tested antioxidant parameters was dependent on hybrids, growing season, as well as of the applied treatment. Sulfonylurea herbicides significantly increased the antioxidant status of sweet maize fresh grain, compared to the herbicide from triketone group, without affecting the fresh grain yield. Combination of herbicide plus foliar fertilizer expressed a various impact on antioxidant profile of the maize grain. Furthermore, significant correlations (positive and negative) between fresh grain yield and analyzed antioxidants in grain of three sweet maize hybrids were noticed.
PB - Društvo genetičara Srbije, Beograd
T2 - Genetika
T1 - Antioxidant status of the different sweet maize hybrids under herbicide and foliar fertilizer application
VL - 50
IS - 3
SP - 1023
EP - 1033
DO - 10.2298/GENSR1803023M
UR - conv_1003
ER - 
@article{
author = "Mesarović, Jelena and Srdić, Jelena and Mladenović-Drinić, Snežana and Dragičević, Vesna and Simić, Milena and Brankov, Milan and Milojković-Opsenica, Dušanka",
year = "2018",
abstract = "The chemical method of weed control is an indispensable step in cropping practices of sweet maize Application of the herbicides can induce the abiotic stress which affects the non-enzymatic antioxidants in the crops, especially on the sensitive one, like sweet maize is. Antioxidant profile, through the measurement of the soluble phenolic, carotenoids, phytic acid and glutathione concentration, in the grain of the three sweet maize hybrids after application of herbicides, foliar fertilizer, as well as their combinations, in field experiment, conducted over a two-year period, was determined. The content of tested antioxidant parameters was dependent on hybrids, growing season, as well as of the applied treatment. Sulfonylurea herbicides significantly increased the antioxidant status of sweet maize fresh grain, compared to the herbicide from triketone group, without affecting the fresh grain yield. Combination of herbicide plus foliar fertilizer expressed a various impact on antioxidant profile of the maize grain. Furthermore, significant correlations (positive and negative) between fresh grain yield and analyzed antioxidants in grain of three sweet maize hybrids were noticed.",
publisher = "Društvo genetičara Srbije, Beograd",
journal = "Genetika",
title = "Antioxidant status of the different sweet maize hybrids under herbicide and foliar fertilizer application",
volume = "50",
number = "3",
pages = "1023-1033",
doi = "10.2298/GENSR1803023M",
url = "conv_1003"
}
Mesarović, J., Srdić, J., Mladenović-Drinić, S., Dragičević, V., Simić, M., Brankov, M.,& Milojković-Opsenica, D.. (2018). Antioxidant status of the different sweet maize hybrids under herbicide and foliar fertilizer application. in Genetika
Društvo genetičara Srbije, Beograd., 50(3), 1023-1033.
https://doi.org/10.2298/GENSR1803023M
conv_1003
Mesarović J, Srdić J, Mladenović-Drinić S, Dragičević V, Simić M, Brankov M, Milojković-Opsenica D. Antioxidant status of the different sweet maize hybrids under herbicide and foliar fertilizer application. in Genetika. 2018;50(3):1023-1033.
doi:10.2298/GENSR1803023M
conv_1003 .
Mesarović, Jelena, Srdić, Jelena, Mladenović-Drinić, Snežana, Dragičević, Vesna, Simić, Milena, Brankov, Milan, Milojković-Opsenica, Dušanka, "Antioxidant status of the different sweet maize hybrids under herbicide and foliar fertilizer application" in Genetika, 50, no. 3 (2018):1023-1033,
https://doi.org/10.2298/GENSR1803023M .,
conv_1003 .
5
3
3

Weediness and grain yield of specialty maize hybrids cultivated with the application of ecological fertilisers

Simić, Milena; Dragičević, Vesna; Brankov, Milan; Vančetović, Jelena; Filipović, Milomir; Srdić, Jelena

(Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd, 2018)

TY - JOUR
AU - Simić, Milena
AU - Dragičević, Vesna
AU - Brankov, Milan
AU - Vančetović, Jelena
AU - Filipović, Milomir
AU - Srdić, Jelena
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/697
AB - Maize hybrids (Zea mays L.) with specific traits, such as those with red pericarp, high-protein flints or white kernel hybrids, have increased utility value as they contain some vitamins and minerals beneficial to human and animal nutrition. Furthermore, their cultivation with the application of specific fertilisers could further increase the grain quality through increased participation of macro- and micro-elements that are lacking in the diet. Agronomic biofortification encompasses the application of different production technology that enables better absorption and effective accumulation of essential elements such as iron, zinc, manganese, copper in the edible parts of cultivated plants. On the other hand, fertilisation influences the weed infestation levels and especially the presence of nitrophilic weed species in maize crop. The fertiliser application changes the balance in competition between crops and weeds, not only for nutrients but also for other resources. The effects of different fertilisers were compared within developmental research in the field of ecological agriculture to point up the advantages of microbiological and organic fertilisers, since these fertilisers can contribute to higher yields, but unlike mineral fertilisers, they positively affect the soil and agro-ecosystem. The studies were carried out to determine to what extent agronomic biofortification contributed to the increase of yielding potential and grain quality of maize genotypes with specific traits, as well as how it affected the occurrence and distribution of weeds. The red kernel maize hybrid ZP5048C, high-protein flint maize hybrid ZP737 and white kernel maize hybrid ZP552b, were grown in variants with mineral fertiliser urea, microbiological fertiliser Team Micorriza Plus and organic fertiliser Fertor, that contained essential elements necessary for the nutrition of cultivated plants. No fertiliser was applied to the control treatment. The fertilisation mainly contributed to the increase of weed mass in comparison with the non-fertilised control variant in extremely dry 2017. The highest weed mass was recorded in the hybrid ZP737 in the variant with organic fertiliser, while the lowest weed mass was recorded in all hybrids when microbiological fertiliser had been applied. The highest, i.e. lowest grain yield was recorded in the hybrid ZP5048C (5.83 t ha-1), i.e. ZP737 (3.36 t ha-1), respectively. The protein content was increased at the highest extent in the kernel of ZP737 hybrid after the application of urea, while oil and starch contents were the highest in the grain of white kernel hybrid ZP552b treated with microbiological fertiliser. Due to the specificities and importance of meteorological conditions, the studies will be continued during the next few seasons.
AB - Hibridi kukuruza (Zea mays L.) specifičnih svojstava, poput onih sa crvenim perikarpom, tvrdunci sa povećanim udelom proteinske komponente ili hibridi belog zrna, imaju povećanu upotrebnu vrednost jer sadrže određene vitamine i minerale korisne za ishranu ljudi i životinja. Njihovim gajenjem, uz primenu određenih đubriva, moguće je dodatno povećati kvalitet zrna unošenjem makro i mikorelemenata koji inače nedostaju u ishrani. Agronomska biofortifikacija obuhvata različite mere gajenja kojima se omogućava bolja apsorpcija i povećana akumulacija esencijalnih mikroelemenata, kao što su gvožđe, cink, mangan, bakar i dr. u jestivim delovima gajenih biljaka. Primena đubriva značajno utiče i na nivo zakorovljenosti useva, posebno nitrofilnim vrstama korova. Unošenjem đubriva menja se balans u kompeticiji između useva i korova, ne samo za hraniva nego i za ostale resurse. U okviru razvojnih istraživanja iz oblasti ekološke poljoprivrede upoređivani su efekti primene različitih đubriva i ukazane su prednosti mikrobioloških i organskih đubriva. Ova đubriva takođe mogu doprineti većem prinosu, ali za razliku od mineralnih đubriva, pozitivnije utiču na zemljište i agroekosistem. Data ispitivanja su sprovedena kako bi se utvrdilo u kolikoj meri agronomska biofortifikacija utiče na pojavu i zastupljenost korova i doprinosi povećanju rodnog potencijala i kvaliteta zrna specifičnih genotipova kukuruza. Hibrid kukuruza crvenog perikarpa ZP5048C, hibrid tvrdunac sa povećanim procentom proteina ZP737 i hibrid belog zrna ZP552b gajeni su uz primenu mineralnog đubriva Urea, mikrobiološkog đubriva Team Micorriza Plus i organskog đubriva Fertor, koja sadrže neophodne elemente za ishranu gajenih biljaka. Na kontrolnoj površini đubrenje nije primenjeno. Rezultati su pokazali da u 2017. godini, koja je bila ekstremno sušna, ima značajnih razlika u nivou zakorovljenosti i nešto manjih razlika u prinosu zrna gajenih genotipova zavisno od vrste primenjenog đubriva. Najveća masa korova utvrđena je kod hibrida ZP737 nakon primene organskog đubriva, dok je najmanja masa korova kod svih hibrida zabeležena nakon primene mikrobiološkog đubriva. Đubrenje je uglavnom doprinelo povećanju mase korova u poređenju sa neđubrenom, kontrolnom varijantom. Najveći prinos zrna je imao ZP5048C (5,83 t ha-1), a najmanji ZP 737 (3,36 t ha-1). Sadržaj proteina najviše je povećan u zrnu hirbida ZP737 nakon primene uree, dok su sadžaj ulja i skroba bili najveći u varijanti sa mikrobiološkim đubrivom u zrnu ZP552b. Zbog specifičnosti i značaja meteoroloških uslova za delovanje đubriva na hibride kukuruza, ispitivanja će se nastaviti.
PB - Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd
T2 - Selekcija i semenarstvo
T1 - Weediness and grain yield of specialty maize hybrids cultivated with the application of ecological fertilisers
T1 - Zakorovljenost i prinos kukuruza specifičnih svojstava gajenih uz primenu ekoloških đubriva
VL - 24
IS - 2
SP - 16
EP - 25
DO - 10.5937/SelSem1802016S
UR - conv_314
ER - 
@article{
author = "Simić, Milena and Dragičević, Vesna and Brankov, Milan and Vančetović, Jelena and Filipović, Milomir and Srdić, Jelena",
year = "2018",
abstract = "Maize hybrids (Zea mays L.) with specific traits, such as those with red pericarp, high-protein flints or white kernel hybrids, have increased utility value as they contain some vitamins and minerals beneficial to human and animal nutrition. Furthermore, their cultivation with the application of specific fertilisers could further increase the grain quality through increased participation of macro- and micro-elements that are lacking in the diet. Agronomic biofortification encompasses the application of different production technology that enables better absorption and effective accumulation of essential elements such as iron, zinc, manganese, copper in the edible parts of cultivated plants. On the other hand, fertilisation influences the weed infestation levels and especially the presence of nitrophilic weed species in maize crop. The fertiliser application changes the balance in competition between crops and weeds, not only for nutrients but also for other resources. The effects of different fertilisers were compared within developmental research in the field of ecological agriculture to point up the advantages of microbiological and organic fertilisers, since these fertilisers can contribute to higher yields, but unlike mineral fertilisers, they positively affect the soil and agro-ecosystem. The studies were carried out to determine to what extent agronomic biofortification contributed to the increase of yielding potential and grain quality of maize genotypes with specific traits, as well as how it affected the occurrence and distribution of weeds. The red kernel maize hybrid ZP5048C, high-protein flint maize hybrid ZP737 and white kernel maize hybrid ZP552b, were grown in variants with mineral fertiliser urea, microbiological fertiliser Team Micorriza Plus and organic fertiliser Fertor, that contained essential elements necessary for the nutrition of cultivated plants. No fertiliser was applied to the control treatment. The fertilisation mainly contributed to the increase of weed mass in comparison with the non-fertilised control variant in extremely dry 2017. The highest weed mass was recorded in the hybrid ZP737 in the variant with organic fertiliser, while the lowest weed mass was recorded in all hybrids when microbiological fertiliser had been applied. The highest, i.e. lowest grain yield was recorded in the hybrid ZP5048C (5.83 t ha-1), i.e. ZP737 (3.36 t ha-1), respectively. The protein content was increased at the highest extent in the kernel of ZP737 hybrid after the application of urea, while oil and starch contents were the highest in the grain of white kernel hybrid ZP552b treated with microbiological fertiliser. Due to the specificities and importance of meteorological conditions, the studies will be continued during the next few seasons., Hibridi kukuruza (Zea mays L.) specifičnih svojstava, poput onih sa crvenim perikarpom, tvrdunci sa povećanim udelom proteinske komponente ili hibridi belog zrna, imaju povećanu upotrebnu vrednost jer sadrže određene vitamine i minerale korisne za ishranu ljudi i životinja. Njihovim gajenjem, uz primenu određenih đubriva, moguće je dodatno povećati kvalitet zrna unošenjem makro i mikorelemenata koji inače nedostaju u ishrani. Agronomska biofortifikacija obuhvata različite mere gajenja kojima se omogućava bolja apsorpcija i povećana akumulacija esencijalnih mikroelemenata, kao što su gvožđe, cink, mangan, bakar i dr. u jestivim delovima gajenih biljaka. Primena đubriva značajno utiče i na nivo zakorovljenosti useva, posebno nitrofilnim vrstama korova. Unošenjem đubriva menja se balans u kompeticiji između useva i korova, ne samo za hraniva nego i za ostale resurse. U okviru razvojnih istraživanja iz oblasti ekološke poljoprivrede upoređivani su efekti primene različitih đubriva i ukazane su prednosti mikrobioloških i organskih đubriva. Ova đubriva takođe mogu doprineti većem prinosu, ali za razliku od mineralnih đubriva, pozitivnije utiču na zemljište i agroekosistem. Data ispitivanja su sprovedena kako bi se utvrdilo u kolikoj meri agronomska biofortifikacija utiče na pojavu i zastupljenost korova i doprinosi povećanju rodnog potencijala i kvaliteta zrna specifičnih genotipova kukuruza. Hibrid kukuruza crvenog perikarpa ZP5048C, hibrid tvrdunac sa povećanim procentom proteina ZP737 i hibrid belog zrna ZP552b gajeni su uz primenu mineralnog đubriva Urea, mikrobiološkog đubriva Team Micorriza Plus i organskog đubriva Fertor, koja sadrže neophodne elemente za ishranu gajenih biljaka. Na kontrolnoj površini đubrenje nije primenjeno. Rezultati su pokazali da u 2017. godini, koja je bila ekstremno sušna, ima značajnih razlika u nivou zakorovljenosti i nešto manjih razlika u prinosu zrna gajenih genotipova zavisno od vrste primenjenog đubriva. Najveća masa korova utvrđena je kod hibrida ZP737 nakon primene organskog đubriva, dok je najmanja masa korova kod svih hibrida zabeležena nakon primene mikrobiološkog đubriva. Đubrenje je uglavnom doprinelo povećanju mase korova u poređenju sa neđubrenom, kontrolnom varijantom. Najveći prinos zrna je imao ZP5048C (5,83 t ha-1), a najmanji ZP 737 (3,36 t ha-1). Sadržaj proteina najviše je povećan u zrnu hirbida ZP737 nakon primene uree, dok su sadžaj ulja i skroba bili najveći u varijanti sa mikrobiološkim đubrivom u zrnu ZP552b. Zbog specifičnosti i značaja meteoroloških uslova za delovanje đubriva na hibride kukuruza, ispitivanja će se nastaviti.",
publisher = "Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd",
journal = "Selekcija i semenarstvo",
title = "Weediness and grain yield of specialty maize hybrids cultivated with the application of ecological fertilisers, Zakorovljenost i prinos kukuruza specifičnih svojstava gajenih uz primenu ekoloških đubriva",
volume = "24",
number = "2",
pages = "16-25",
doi = "10.5937/SelSem1802016S",
url = "conv_314"
}
Simić, M., Dragičević, V., Brankov, M., Vančetović, J., Filipović, M.,& Srdić, J.. (2018). Weediness and grain yield of specialty maize hybrids cultivated with the application of ecological fertilisers. in Selekcija i semenarstvo
Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd., 24(2), 16-25.
https://doi.org/10.5937/SelSem1802016S
conv_314
Simić M, Dragičević V, Brankov M, Vančetović J, Filipović M, Srdić J. Weediness and grain yield of specialty maize hybrids cultivated with the application of ecological fertilisers. in Selekcija i semenarstvo. 2018;24(2):16-25.
doi:10.5937/SelSem1802016S
conv_314 .
Simić, Milena, Dragičević, Vesna, Brankov, Milan, Vančetović, Jelena, Filipović, Milomir, Srdić, Jelena, "Weediness and grain yield of specialty maize hybrids cultivated with the application of ecological fertilisers" in Selekcija i semenarstvo, 24, no. 2 (2018):16-25,
https://doi.org/10.5937/SelSem1802016S .,
conv_314 .

The possibilities of weed control in the intercroping system of field pea and oats

Simić, Aleksandar; Krga, Ivan; Simić, Milena; Brankov, Milan; Vučković, Savo; Bijelić, Zorica; Mandić, Violeta

(Herbološko društvo Srbije, 2018)

TY - JOUR
AU - Simić, Aleksandar
AU - Krga, Ivan
AU - Simić, Milena
AU - Brankov, Milan
AU - Vučković, Savo
AU - Bijelić, Zorica
AU - Mandić, Violeta
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/699
AB - Field pea is a high quality fodder crop of a short vegetation period. The production of field peas as a spring crop reduces the risk of yield losses due to unfavourable winter conditions, improves soil characteristics and ensures high quality fodder at the end of the spring. Intercropping with oats is often carried out due to the fact that field pea requires support and both species have similar developmental stages. The field experiment was set up at the Institute for Animal Husbandry in Zemun in 2017, in order to study the forage yield and the possibility of weed control by cultivating the mixture of field pea and oats. Serbian varieties of field pea NS Junior and oats cultivar Dunav were included in the trial, intercropped according to the 'additive model' in two ways: 100:15% and 100:30% pea : oats, when compared to monoculture (100% pea and 100% oats). In the 100:15% intercrop model of field pea and oats , the number of weed units and their fresh and dry weight were lower than in monocultures, while the higher presence of weeds in the 100:30% model was significantly affected by the high number and biomass production of weed species Ambrosia artemisiifolia. The cultivation of oats and field pea in the mixture significantly increased the yield of fresh and dry biomass, when compared to monocultures, while there was no significant difference in yield between the different methods of peas and oats (100:15% and 100:30%) intercropping. The higher share of oats at the crop establishment stage did not increase the forage yield, indicating the dominant contribution of the field pea biomass in the mixture.
AB - Stočni grašak predstavlja kvalitetan krmni usev kratke vegetacije. Proizvodnjom stočnog graška kao jarog useva, smanjuje se rizik gubitka prinosa usled nepovoljnih zimskih uslova, poboljšavaju karakteristike zemljišta i obezbeđuje kvalitetna krma krajem proleća. Združivanje sa ovsem se često sprovodi zbog potrebe graška za potporom i sličnih fenofaza razvića obe vrste. Poljski ogled je postavljen na Institutu za stočarstvo u Zemunu 2017. godine u cilju ispitivanja prinosa krme i mogućnosti suzbijanja korova gajenjem stočnog graška sa ovsem u smeši. U ogled su bile uključene domaća sorta graška NS Junior i ovas Dunav, koji su združeni po 'aditivnom modelu' na dva načina: 100:15% i 100:30% grašak:ovas, uz poređenje sa setvom čistih useva (100% grašak i 100% ovas). U združenom usevu stočnog graška i ovsa po modelu 100:15%, broj jedinki korova i njihova sveža i suva masa su bile manje nago u pojedinačnim usevima, dok je većoj zastupljenosti korova u modelu združivanja 100:30% veoma doprinela visoka brojnost i produkcija biomase korovske vrste Ambrosia artemisiifolia. Gajenje ovsa i stočnog graška u smeši je značajno povećalo prinos sveže i suve biomase u odnosu na pojedinačno gajene useve, dok između različitog načina združivanja graška i ovsa (100:15% i 100:30%) nije bilo značajnih razlika u prinosu. Veći udeo ovsa pri zasnivanju nije povećao prinos krme, ukazujući na dominantan doprinos biomase stočnog graška u smeši.
PB - Herbološko društvo Srbije
T2 - Acta herbologica
T1 - The possibilities of weed control in the intercroping system of field pea and oats
T1 - Mogućnost suzbijanja korova združenim gajenjem jarog stočnog graška sa ovsem
VL - 27
IS - 2
SP - 109
EP - 119
DO - 10.5937/ActaHerb1802109S
UR - conv_156
ER - 
@article{
author = "Simić, Aleksandar and Krga, Ivan and Simić, Milena and Brankov, Milan and Vučković, Savo and Bijelić, Zorica and Mandić, Violeta",
year = "2018",
abstract = "Field pea is a high quality fodder crop of a short vegetation period. The production of field peas as a spring crop reduces the risk of yield losses due to unfavourable winter conditions, improves soil characteristics and ensures high quality fodder at the end of the spring. Intercropping with oats is often carried out due to the fact that field pea requires support and both species have similar developmental stages. The field experiment was set up at the Institute for Animal Husbandry in Zemun in 2017, in order to study the forage yield and the possibility of weed control by cultivating the mixture of field pea and oats. Serbian varieties of field pea NS Junior and oats cultivar Dunav were included in the trial, intercropped according to the 'additive model' in two ways: 100:15% and 100:30% pea : oats, when compared to monoculture (100% pea and 100% oats). In the 100:15% intercrop model of field pea and oats , the number of weed units and their fresh and dry weight were lower than in monocultures, while the higher presence of weeds in the 100:30% model was significantly affected by the high number and biomass production of weed species Ambrosia artemisiifolia. The cultivation of oats and field pea in the mixture significantly increased the yield of fresh and dry biomass, when compared to monocultures, while there was no significant difference in yield between the different methods of peas and oats (100:15% and 100:30%) intercropping. The higher share of oats at the crop establishment stage did not increase the forage yield, indicating the dominant contribution of the field pea biomass in the mixture., Stočni grašak predstavlja kvalitetan krmni usev kratke vegetacije. Proizvodnjom stočnog graška kao jarog useva, smanjuje se rizik gubitka prinosa usled nepovoljnih zimskih uslova, poboljšavaju karakteristike zemljišta i obezbeđuje kvalitetna krma krajem proleća. Združivanje sa ovsem se često sprovodi zbog potrebe graška za potporom i sličnih fenofaza razvića obe vrste. Poljski ogled je postavljen na Institutu za stočarstvo u Zemunu 2017. godine u cilju ispitivanja prinosa krme i mogućnosti suzbijanja korova gajenjem stočnog graška sa ovsem u smeši. U ogled su bile uključene domaća sorta graška NS Junior i ovas Dunav, koji su združeni po 'aditivnom modelu' na dva načina: 100:15% i 100:30% grašak:ovas, uz poređenje sa setvom čistih useva (100% grašak i 100% ovas). U združenom usevu stočnog graška i ovsa po modelu 100:15%, broj jedinki korova i njihova sveža i suva masa su bile manje nago u pojedinačnim usevima, dok je većoj zastupljenosti korova u modelu združivanja 100:30% veoma doprinela visoka brojnost i produkcija biomase korovske vrste Ambrosia artemisiifolia. Gajenje ovsa i stočnog graška u smeši je značajno povećalo prinos sveže i suve biomase u odnosu na pojedinačno gajene useve, dok između različitog načina združivanja graška i ovsa (100:15% i 100:30%) nije bilo značajnih razlika u prinosu. Veći udeo ovsa pri zasnivanju nije povećao prinos krme, ukazujući na dominantan doprinos biomase stočnog graška u smeši.",
publisher = "Herbološko društvo Srbije",
journal = "Acta herbologica",
title = "The possibilities of weed control in the intercroping system of field pea and oats, Mogućnost suzbijanja korova združenim gajenjem jarog stočnog graška sa ovsem",
volume = "27",
number = "2",
pages = "109-119",
doi = "10.5937/ActaHerb1802109S",
url = "conv_156"
}
Simić, A., Krga, I., Simić, M., Brankov, M., Vučković, S., Bijelić, Z.,& Mandić, V.. (2018). The possibilities of weed control in the intercroping system of field pea and oats. in Acta herbologica
Herbološko društvo Srbije., 27(2), 109-119.
https://doi.org/10.5937/ActaHerb1802109S
conv_156
Simić A, Krga I, Simić M, Brankov M, Vučković S, Bijelić Z, Mandić V. The possibilities of weed control in the intercroping system of field pea and oats. in Acta herbologica. 2018;27(2):109-119.
doi:10.5937/ActaHerb1802109S
conv_156 .
Simić, Aleksandar, Krga, Ivan, Simić, Milena, Brankov, Milan, Vučković, Savo, Bijelić, Zorica, Mandić, Violeta, "The possibilities of weed control in the intercroping system of field pea and oats" in Acta herbologica, 27, no. 2 (2018):109-119,
https://doi.org/10.5937/ActaHerb1802109S .,
conv_156 .
2

Reaction of susceptible maize inbred lines to herbicides

Dragičević, Vesna; Simić, Milena; Brankov, Milan; Srdić, Jelena; Jovanovic-Radovanov, Katarina

(Društvo genetičara Srbije, Beograd, 2017)

TY - JOUR
AU - Dragičević, Vesna
AU - Simić, Milena
AU - Brankov, Milan
AU - Srdić, Jelena
AU - Jovanovic-Radovanov, Katarina
PY - 2017
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/690
AB - Maize production is inconceivable without herbicide application, and certainly depends on crop susceptibility. Some injuries could be induced by herbicides, what could result in yield losses. This is especially prominent in maize seed production, due to the lines susceptibility to various stressful conditions, including herbicides. Crop response to herbicide application could include whole range of different biochemical reactions such as alterations in content of various metabolites and antioxidants. The experiment was conducted to examine the response of three sensitive maize lines (sugary, popcorn and white kernel maize) to herbicides from sulfonylurea and triketone groups, during the period after herbicide application, when visual injuries are the most obvious and in correlation with grain yield. Variations in soluble proteins, phytic and inorganic phosphorus content, as important metabolites, were followed. The variations in soluble proteins and particularly phytic and inorganic phosphorus content are linked to the expression of susceptibility to herbicides in examined maize lines. Growing season had significant influence on susceptibility. In 2015, as unfavourable season, line ZPT165b expressed the highest susceptibility, having the highest values of examined metabolites at the beginning of experiment. All applied herbicides increased grain yield in 2014, but in 2015 nicosulfuron expressed the lowest selectivity, by decreasing grain yield and soluble proteins up to the 21th day after herbicide application, when compared to control.
PB - Društvo genetičara Srbije, Beograd
T2 - Genetika
T1 - Reaction of susceptible maize inbred lines to herbicides
VL - 49
IS - 3
SP - 765
EP - 774
DO - 10.2298/GENSR1703765D
UR - conv_968
ER - 
@article{
author = "Dragičević, Vesna and Simić, Milena and Brankov, Milan and Srdić, Jelena and Jovanovic-Radovanov, Katarina",
year = "2017",
abstract = "Maize production is inconceivable without herbicide application, and certainly depends on crop susceptibility. Some injuries could be induced by herbicides, what could result in yield losses. This is especially prominent in maize seed production, due to the lines susceptibility to various stressful conditions, including herbicides. Crop response to herbicide application could include whole range of different biochemical reactions such as alterations in content of various metabolites and antioxidants. The experiment was conducted to examine the response of three sensitive maize lines (sugary, popcorn and white kernel maize) to herbicides from sulfonylurea and triketone groups, during the period after herbicide application, when visual injuries are the most obvious and in correlation with grain yield. Variations in soluble proteins, phytic and inorganic phosphorus content, as important metabolites, were followed. The variations in soluble proteins and particularly phytic and inorganic phosphorus content are linked to the expression of susceptibility to herbicides in examined maize lines. Growing season had significant influence on susceptibility. In 2015, as unfavourable season, line ZPT165b expressed the highest susceptibility, having the highest values of examined metabolites at the beginning of experiment. All applied herbicides increased grain yield in 2014, but in 2015 nicosulfuron expressed the lowest selectivity, by decreasing grain yield and soluble proteins up to the 21th day after herbicide application, when compared to control.",
publisher = "Društvo genetičara Srbije, Beograd",
journal = "Genetika",
title = "Reaction of susceptible maize inbred lines to herbicides",
volume = "49",
number = "3",
pages = "765-774",
doi = "10.2298/GENSR1703765D",
url = "conv_968"
}
Dragičević, V., Simić, M., Brankov, M., Srdić, J.,& Jovanovic-Radovanov, K.. (2017). Reaction of susceptible maize inbred lines to herbicides. in Genetika
Društvo genetičara Srbije, Beograd., 49(3), 765-774.
https://doi.org/10.2298/GENSR1703765D
conv_968
Dragičević V, Simić M, Brankov M, Srdić J, Jovanovic-Radovanov K. Reaction of susceptible maize inbred lines to herbicides. in Genetika. 2017;49(3):765-774.
doi:10.2298/GENSR1703765D
conv_968 .
Dragičević, Vesna, Simić, Milena, Brankov, Milan, Srdić, Jelena, Jovanovic-Radovanov, Katarina, "Reaction of susceptible maize inbred lines to herbicides" in Genetika, 49, no. 3 (2017):765-774,
https://doi.org/10.2298/GENSR1703765D .,
conv_968 .
2
2
2

Diminishing herbicide stress in maize inbred lines by application of foliar fertiliser

Brankov, Milan; Dragičević, Vesna; Simić, Milena; Filipović, Milomir; Kresović, Mirjana M.; Mandić, Violeta

(Scibulcom Ltd, Sofia, 2017)

TY - JOUR
AU - Brankov, Milan
AU - Dragičević, Vesna
AU - Simić, Milena
AU - Filipović, Milomir
AU - Kresović, Mirjana M.
AU - Mandić, Violeta
PY - 2017
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/694
AB - Dominance of grass weeds in maize crop occurs due to a lack of selective herbicides for their control. With sulphonylurea herbicides this problem became under control, but a problem with selectivity was developed, particularly in maize seed crop. The effect of sulphonylureas and foliar fertiliser on maize lines was evaluated by visual estimation, grain yield, as well as the alterations in the content of antioxidants: free thiolic groups, phenolics and soluble proteins in the leaves. The proteins content did not vary significantly under the influence of herbicides, compared to the control, opposite to free thiolic groups and phenolics. The differences in the content of phenolics and thiolic groups in the treatments with herbicides plus foliar fertiliser indicated that herbicide stress was more rapidly overcome. Most of the genotypes expressed significant increase of grain yield in the treatments with foliar fertiliser, compared to control and analogous treatments with herbicides.
PB - Scibulcom Ltd, Sofia
T2 - Journal of Environmental Protection and Ecology
T1 - Diminishing herbicide stress in maize inbred lines by application of foliar fertiliser
VL - 18
IS - 4
SP - 1440
EP - 1449
UR - conv_966
ER - 
@article{
author = "Brankov, Milan and Dragičević, Vesna and Simić, Milena and Filipović, Milomir and Kresović, Mirjana M. and Mandić, Violeta",
year = "2017",
abstract = "Dominance of grass weeds in maize crop occurs due to a lack of selective herbicides for their control. With sulphonylurea herbicides this problem became under control, but a problem with selectivity was developed, particularly in maize seed crop. The effect of sulphonylureas and foliar fertiliser on maize lines was evaluated by visual estimation, grain yield, as well as the alterations in the content of antioxidants: free thiolic groups, phenolics and soluble proteins in the leaves. The proteins content did not vary significantly under the influence of herbicides, compared to the control, opposite to free thiolic groups and phenolics. The differences in the content of phenolics and thiolic groups in the treatments with herbicides plus foliar fertiliser indicated that herbicide stress was more rapidly overcome. Most of the genotypes expressed significant increase of grain yield in the treatments with foliar fertiliser, compared to control and analogous treatments with herbicides.",
publisher = "Scibulcom Ltd, Sofia",
journal = "Journal of Environmental Protection and Ecology",
title = "Diminishing herbicide stress in maize inbred lines by application of foliar fertiliser",
volume = "18",
number = "4",
pages = "1440-1449",
url = "conv_966"
}
Brankov, M., Dragičević, V., Simić, M., Filipović, M., Kresović, M. M.,& Mandić, V.. (2017). Diminishing herbicide stress in maize inbred lines by application of foliar fertiliser. in Journal of Environmental Protection and Ecology
Scibulcom Ltd, Sofia., 18(4), 1440-1449.
conv_966
Brankov M, Dragičević V, Simić M, Filipović M, Kresović MM, Mandić V. Diminishing herbicide stress in maize inbred lines by application of foliar fertiliser. in Journal of Environmental Protection and Ecology. 2017;18(4):1440-1449.
conv_966 .
Brankov, Milan, Dragičević, Vesna, Simić, Milena, Filipović, Milomir, Kresović, Mirjana M., Mandić, Violeta, "Diminishing herbicide stress in maize inbred lines by application of foliar fertiliser" in Journal of Environmental Protection and Ecology, 18, no. 4 (2017):1440-1449,
conv_966 .
4

Influence of growing measures on weed interference and water status in maize

Simić, Milena; Dragičević, Vesna; Brankov, Milan

(Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd i Društvo za zaštitu bilja Srbije, Beograd, 2017)

TY - JOUR
AU - Simić, Milena
AU - Dragičević, Vesna
AU - Brankov, Milan
PY - 2017
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/676
AB - Growing modern hybrids in narrow plant spacing together with nitrogen and herbicide application gives an advantage to maize crops over weeds. The aim of the present investigation was to evaluate the effect of nitrogen form, maize row spacing and herbicide treatment on weed and maize biomass and water usage, as well as maize yield. The investigation was conducted at the Maize Research Institute Zemun Polje, Belgrade during 2014-2016. A field experiment was set up as a split-split-plot block design with four replications. The maize hybrid ZP388 was planted, and a standard and a slow-release form of urea were applied. For each N source, maize was grown at two row spacings: narrow of 50 cm, and standard of 70 cm, while weed control treatments included: C - without herbicide application, T - application of a pre-emergence mix of herbicides. Sowing was done in the second decade of April, 2014, 2015 and 2016. Six weeks after herbicide application, the fresh biomass of weeds uprooted from 1 m2 and aboveground biomass of ten crop plants per plot were measured together with dry matter after drying in a laboratory oven. Water content (%) in weed and maize plants was calculated as a relation between fresh and dry biomass. Maize yield was measured at the end of each growing season and calculated with 14% of moisture. All data were processed by ANOVA. The fresh and dry biomass of weeds were significantly (P>0.05) higher in untreated control than in the treated variant, while differences in water content were not significant between the two treatments. Row spacing and urea form did not cause significant differences in weed parameters. Related to this, maize fresh and dry biomass, as well as water content, were higher in herbicide-treated variants than in control but differences were insignificant. Maize biomass was somewhat higher in 50 cm rows and after application of the slow-release urea fertilizer. Yield was higher from 70 cm rows and after application of the slow-releasing urea and the herbicides.
AB - Gajenje novostvorenih hibrida kukuruza uz smanjeno međuredno rastojanje i primenu đubriva i herbicida, daje prednost usevu u odnosu na korove. Cilj istraživanja je bio da se ispita uticaj forme azotnog đubriva, međurednog rastojanja i primene herbicida na biomasu korova i kukuruza i status vode, kao i na prinos zrna kukuruza. Istraživanje je sprovedeno u Institutu za kukuruz Zemun Polje, Beograd, tokom 2014-2016. godine. Hibrid kukuruza ZP388 je sejan uz primenu standardne i spororazgradive uree. U okviru svake forme azotnog đubriva, kukuruz je gajen u međurednom rastojanju od 70 cm i smanjenom rastojanju od 50 cm, uz primenu kombinacije herbicida posle setve a pre nicanja (T) i bez primene herbicida, kontrola (C). Setva je obavljana u drugoj dekadi aprila u 2014, 2015 i 2016. godini. Šest nedelja posle primene herbicida, merena je sveža masa korova sa površine od 1 m2 i nadzemna masa 10 biljaka kukuruza po svakoj varijanti, zatim su biljke korova i useva sušene u laboratorijskoj sušnici, nakon čega je izmerena njihova suva masa. Sadržaj vode (%) u biljkama korova i kukuruza je određen iz odnosa sveže i suve mase. Prinos kukuruza je meren na kraju vegetacionog perioda i obračunat sa 14% vlage u zrnu. Svi dobijeni podaci su statistički obrađeni analizom varijanse (ANOVA). Sveža i suva masa korova su bile značajno (P>0.05) veće u kontrolnoj nego u herbicidima tretiranoj varijanti, dok se sadržaj vode u biljkama nije značajno razlikovao između ova dva tretmana. Međuredno rastojanje i forma azotnog đubriva nisu uticali na pojavu značajnih razlika u merenim parametrima korova. U vezi sa navedenim, sveža i suva masa kukuruza kao i sadržaj vode u biljkama, su bili veći na tretiranoj u odnosu na kontrolnu površinu ali razlike nisu bila satistički značajne. Sveža masa kukuruza je u izvesnom stepenu bila veća pri međurednom rastojanju od 50 cm i nakon primene spororazgradive uree, dok je prinos zrna kukuruza bio veći na međurednom rastojanju od 70 cm i nakon primene spororazgradive uree i herbicida.
PB - Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd i Društvo za zaštitu bilja Srbije, Beograd
T2 - Pesticidi i fitomedicina
T1 - Influence of growing measures on weed interference and water status in maize
T1 - Uticaj sistema gajenja na zastupljenost korova i status vode u kukuruzu
VL - 32
IS - 2
SP - 113
EP - 120
DO - 10.2298/PIF1702113S
UR - conv_610
ER - 
@article{
author = "Simić, Milena and Dragičević, Vesna and Brankov, Milan",
year = "2017",
abstract = "Growing modern hybrids in narrow plant spacing together with nitrogen and herbicide application gives an advantage to maize crops over weeds. The aim of the present investigation was to evaluate the effect of nitrogen form, maize row spacing and herbicide treatment on weed and maize biomass and water usage, as well as maize yield. The investigation was conducted at the Maize Research Institute Zemun Polje, Belgrade during 2014-2016. A field experiment was set up as a split-split-plot block design with four replications. The maize hybrid ZP388 was planted, and a standard and a slow-release form of urea were applied. For each N source, maize was grown at two row spacings: narrow of 50 cm, and standard of 70 cm, while weed control treatments included: C - without herbicide application, T - application of a pre-emergence mix of herbicides. Sowing was done in the second decade of April, 2014, 2015 and 2016. Six weeks after herbicide application, the fresh biomass of weeds uprooted from 1 m2 and aboveground biomass of ten crop plants per plot were measured together with dry matter after drying in a laboratory oven. Water content (%) in weed and maize plants was calculated as a relation between fresh and dry biomass. Maize yield was measured at the end of each growing season and calculated with 14% of moisture. All data were processed by ANOVA. The fresh and dry biomass of weeds were significantly (P>0.05) higher in untreated control than in the treated variant, while differences in water content were not significant between the two treatments. Row spacing and urea form did not cause significant differences in weed parameters. Related to this, maize fresh and dry biomass, as well as water content, were higher in herbicide-treated variants than in control but differences were insignificant. Maize biomass was somewhat higher in 50 cm rows and after application of the slow-release urea fertilizer. Yield was higher from 70 cm rows and after application of the slow-releasing urea and the herbicides., Gajenje novostvorenih hibrida kukuruza uz smanjeno međuredno rastojanje i primenu đubriva i herbicida, daje prednost usevu u odnosu na korove. Cilj istraživanja je bio da se ispita uticaj forme azotnog đubriva, međurednog rastojanja i primene herbicida na biomasu korova i kukuruza i status vode, kao i na prinos zrna kukuruza. Istraživanje je sprovedeno u Institutu za kukuruz Zemun Polje, Beograd, tokom 2014-2016. godine. Hibrid kukuruza ZP388 je sejan uz primenu standardne i spororazgradive uree. U okviru svake forme azotnog đubriva, kukuruz je gajen u međurednom rastojanju od 70 cm i smanjenom rastojanju od 50 cm, uz primenu kombinacije herbicida posle setve a pre nicanja (T) i bez primene herbicida, kontrola (C). Setva je obavljana u drugoj dekadi aprila u 2014, 2015 i 2016. godini. Šest nedelja posle primene herbicida, merena je sveža masa korova sa površine od 1 m2 i nadzemna masa 10 biljaka kukuruza po svakoj varijanti, zatim su biljke korova i useva sušene u laboratorijskoj sušnici, nakon čega je izmerena njihova suva masa. Sadržaj vode (%) u biljkama korova i kukuruza je određen iz odnosa sveže i suve mase. Prinos kukuruza je meren na kraju vegetacionog perioda i obračunat sa 14% vlage u zrnu. Svi dobijeni podaci su statistički obrađeni analizom varijanse (ANOVA). Sveža i suva masa korova su bile značajno (P>0.05) veće u kontrolnoj nego u herbicidima tretiranoj varijanti, dok se sadržaj vode u biljkama nije značajno razlikovao između ova dva tretmana. Međuredno rastojanje i forma azotnog đubriva nisu uticali na pojavu značajnih razlika u merenim parametrima korova. U vezi sa navedenim, sveža i suva masa kukuruza kao i sadržaj vode u biljkama, su bili veći na tretiranoj u odnosu na kontrolnu površinu ali razlike nisu bila satistički značajne. Sveža masa kukuruza je u izvesnom stepenu bila veća pri međurednom rastojanju od 50 cm i nakon primene spororazgradive uree, dok je prinos zrna kukuruza bio veći na međurednom rastojanju od 70 cm i nakon primene spororazgradive uree i herbicida.",
publisher = "Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd i Društvo za zaštitu bilja Srbije, Beograd",
journal = "Pesticidi i fitomedicina",
title = "Influence of growing measures on weed interference and water status in maize, Uticaj sistema gajenja na zastupljenost korova i status vode u kukuruzu",
volume = "32",
number = "2",
pages = "113-120",
doi = "10.2298/PIF1702113S",
url = "conv_610"
}
Simić, M., Dragičević, V.,& Brankov, M.. (2017). Influence of growing measures on weed interference and water status in maize. in Pesticidi i fitomedicina
Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd i Društvo za zaštitu bilja Srbije, Beograd., 32(2), 113-120.
https://doi.org/10.2298/PIF1702113S
conv_610
Simić M, Dragičević V, Brankov M. Influence of growing measures on weed interference and water status in maize. in Pesticidi i fitomedicina. 2017;32(2):113-120.
doi:10.2298/PIF1702113S
conv_610 .
Simić, Milena, Dragičević, Vesna, Brankov, Milan, "Influence of growing measures on weed interference and water status in maize" in Pesticidi i fitomedicina, 32, no. 2 (2017):113-120,
https://doi.org/10.2298/PIF1702113S .,
conv_610 .

Integrated weed management in maize: Crop rotation, hybrids and herbicides

Brankov, Milan; Simić, Milena; Dragičević, Vesna; Kresović, Branka

(Herbološko društvo Srbije, 2017)

TY - JOUR
AU - Brankov, Milan
AU - Simić, Milena
AU - Dragičević, Vesna
AU - Kresović, Branka
PY - 2017
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/675
AB - In recent years it has been generally recommended to conduct the control of weeds, pests and diseases not only by chemical means, but also through the use of all other available measures which can directly or indirectly affect the present harmful organisms. By applying such a system of pest control a long-term positive effect on the agro ecosystem is obtained. In the case of crop rotation, positive effects for cultures were achieved simultaneously with weed suppression. On the other hand, this system does not exclude chemical weed control, but indicates to its proper and rational use. At the experimental field of the Maize Research Institute Zemun Polje, the effects of two growing systems were tested in maize production: maize monoculture and maize-winter wheat crop rotation on weediness and grain yield of hybrids ZP 677 and ZP 606. The experiment was started in 2009, therefore year 2017 was the fourth rotation of the maize-winter wheat crop rotation system, i.e. the eight year of growing maize in a monoculture. Maize growing in crop rotation with winter wheat was more effective in weed suppression, when compared to the maize monoculture. No weed species were recorded when recomended doses of herbicides were applied in both maize hybrids in the crop rotation system. On the other hand, meteorological conditions have proven to be a limiting factor for maize production in 2017. Due to very high temperatures during the second part of the vegetation season the maize hybrids did not achieve their full potential with regards to yield, so in a way the effects of the applied treatments were reduced.
AB - Poslednjih godina opšta je preporuka da se suzbijanje korova, biljnih štetočina i prouzrokovača bolesti ne vrši samo hemijskim putem, nego da se koriste sve druge raspoložive mere kojima je moguće direktno ili indirektno uticati sa prisutne štetne vrste. Primenom takvog sistema borbe protiv štetnih organizama dobija se dugoročan pozitivan efekat na agroekosistem. U slučaju rotacije useva, odnosno plodosmene, evidentni su pozitivni efekti na gajene biljke i istovremeno smanjenje zakorovljenosti. S druge strane, ovaj sistem ne isključuje hemijske mere suzbijanja korova, nego upućuje na njihovu pravilnu i racionalnu upotrebu. Ispitivan je uticaj sistema gajenja kukuruza u monokulturi i dvopoljnom plodoredu kukuruz- pšenica na zakorovljenost i prinos zrna hibrida ZP 677 i ZP 606, na oglednom polju Instituta za kukuruz Zemun Polje u toku 2017. godine. Ogled je zasnovan 2009. godine, tako da je 2017. godine završena četvrta rotacija kukuruz-pšenica, odnosno osma godina gajenja kukuruza u monokulturi. Gajenje kukuruza u dvopoljnom plodoredu sa pšenicom se pokazalo kao efektivnije kada je u pitanju zakorovljenost. Kod oba hibrida sa primenom preporučene količine herbicida i plodoreda nije zabeleženo prisustvo ni jedne korovske biljke. S druge strane, kao ograničavajuću faktor su se pokazali meteorološki uslovi. Usled veoma visokih temperatura tokom 2017. vegetacione sezone hibridi kukuruza nisu mogli da pruže svoj maksimum, tako da je na izvestan način umanjen efekat primenjenih tretmana.
PB - Herbološko društvo Srbije
T2 - Acta herbologica
T1 - Integrated weed management in maize: Crop rotation, hybrids and herbicides
T1 - Integrisani sistem suzbijanja korova u kukuruzu - značaj plodoreda, hibrida kukuruza i herbicida
VL - 26
IS - 2
SP - 95
EP - 101
DO - 10.5937/ActaHerb1702095B
UR - conv_155
ER - 
@article{
author = "Brankov, Milan and Simić, Milena and Dragičević, Vesna and Kresović, Branka",
year = "2017",
abstract = "In recent years it has been generally recommended to conduct the control of weeds, pests and diseases not only by chemical means, but also through the use of all other available measures which can directly or indirectly affect the present harmful organisms. By applying such a system of pest control a long-term positive effect on the agro ecosystem is obtained. In the case of crop rotation, positive effects for cultures were achieved simultaneously with weed suppression. On the other hand, this system does not exclude chemical weed control, but indicates to its proper and rational use. At the experimental field of the Maize Research Institute Zemun Polje, the effects of two growing systems were tested in maize production: maize monoculture and maize-winter wheat crop rotation on weediness and grain yield of hybrids ZP 677 and ZP 606. The experiment was started in 2009, therefore year 2017 was the fourth rotation of the maize-winter wheat crop rotation system, i.e. the eight year of growing maize in a monoculture. Maize growing in crop rotation with winter wheat was more effective in weed suppression, when compared to the maize monoculture. No weed species were recorded when recomended doses of herbicides were applied in both maize hybrids in the crop rotation system. On the other hand, meteorological conditions have proven to be a limiting factor for maize production in 2017. Due to very high temperatures during the second part of the vegetation season the maize hybrids did not achieve their full potential with regards to yield, so in a way the effects of the applied treatments were reduced., Poslednjih godina opšta je preporuka da se suzbijanje korova, biljnih štetočina i prouzrokovača bolesti ne vrši samo hemijskim putem, nego da se koriste sve druge raspoložive mere kojima je moguće direktno ili indirektno uticati sa prisutne štetne vrste. Primenom takvog sistema borbe protiv štetnih organizama dobija se dugoročan pozitivan efekat na agroekosistem. U slučaju rotacije useva, odnosno plodosmene, evidentni su pozitivni efekti na gajene biljke i istovremeno smanjenje zakorovljenosti. S druge strane, ovaj sistem ne isključuje hemijske mere suzbijanja korova, nego upućuje na njihovu pravilnu i racionalnu upotrebu. Ispitivan je uticaj sistema gajenja kukuruza u monokulturi i dvopoljnom plodoredu kukuruz- pšenica na zakorovljenost i prinos zrna hibrida ZP 677 i ZP 606, na oglednom polju Instituta za kukuruz Zemun Polje u toku 2017. godine. Ogled je zasnovan 2009. godine, tako da je 2017. godine završena četvrta rotacija kukuruz-pšenica, odnosno osma godina gajenja kukuruza u monokulturi. Gajenje kukuruza u dvopoljnom plodoredu sa pšenicom se pokazalo kao efektivnije kada je u pitanju zakorovljenost. Kod oba hibrida sa primenom preporučene količine herbicida i plodoreda nije zabeleženo prisustvo ni jedne korovske biljke. S druge strane, kao ograničavajuću faktor su se pokazali meteorološki uslovi. Usled veoma visokih temperatura tokom 2017. vegetacione sezone hibridi kukuruza nisu mogli da pruže svoj maksimum, tako da je na izvestan način umanjen efekat primenjenih tretmana.",
publisher = "Herbološko društvo Srbije",
journal = "Acta herbologica",
title = "Integrated weed management in maize: Crop rotation, hybrids and herbicides, Integrisani sistem suzbijanja korova u kukuruzu - značaj plodoreda, hibrida kukuruza i herbicida",
volume = "26",
number = "2",
pages = "95-101",
doi = "10.5937/ActaHerb1702095B",
url = "conv_155"
}
Brankov, M., Simić, M., Dragičević, V.,& Kresović, B.. (2017). Integrated weed management in maize: Crop rotation, hybrids and herbicides. in Acta herbologica
Herbološko društvo Srbije., 26(2), 95-101.
https://doi.org/10.5937/ActaHerb1702095B
conv_155
Brankov M, Simić M, Dragičević V, Kresović B. Integrated weed management in maize: Crop rotation, hybrids and herbicides. in Acta herbologica. 2017;26(2):95-101.
doi:10.5937/ActaHerb1702095B
conv_155 .
Brankov, Milan, Simić, Milena, Dragičević, Vesna, Kresović, Branka, "Integrated weed management in maize: Crop rotation, hybrids and herbicides" in Acta herbologica, 26, no. 2 (2017):95-101,
https://doi.org/10.5937/ActaHerb1702095B .,
conv_155 .

Content of some antioxidants in intercropped maize and soybean grain

Dragičević, Vesna; Oljača, Snežana; Simić, Milena; Dolijanović, Željko; Kresović, Branka; Brankov, Milan

(Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Beograd, 2017)

TY - JOUR
AU - Dragičević, Vesna
AU - Oljača, Snežana
AU - Simić, Milena
AU - Dolijanović, Željko
AU - Kresović, Branka
AU - Brankov, Milan
PY - 2017
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/673
AB - Intercropping, as a combination of different crops at the same time and the same field, enables interaction of their roots, improving plant growth and stress tolerance, thus improving nutritional quality of produced grains. The investigation was aimed to examine the effect of different cropping systems: intercropping in combination with alternating rows and alternating strips of maize and soybean, as well as single cropping, combined with different fertilization regimes (conventional, application of organic fertilizer, bio-fertilizer and control) on the antioxidant content (glutathione [GSH], phenolics and yellow pigment [YP]) in red maize and black soybean grain. Black soybean is richer in antioxidants than red maize. Season expressed the highest influence on the level of GSH, phenolics and YP in maize and soybean, while cropping system and fertilization regime influenced GSH and phenolics. The antioxidant level in grains with greater weight corresponded with an increased GSH level for maize, as well as an increased GSH and phenolic level for soybean, while smaller grains were characterised by the increased YP content. Generally, antioxidant content was increased mainly by alternating strips in maize grain and by alternating rows in soybean grain. Bio-fertilizer had the highest impact on an increase in GSH in maize grain and YP in soybean grain, while organic fertilizer was important for acquiring of GSH and phenolics in soybean grain.
AB - Združeni usev, kao kombinacija različitih useva, koji se gaje u isto vreme i na istom polju, omogućava interakciju njihovih korenova, poboljšava rast i tolerantnost na stres, poboljšavajući tako nutritivni kvalitet proizvedenog zrna. Cilj istraživanja je bio da se ispita efekat različitih sistema gajenja: združeni usev kombinujući naizmenične redove i naizmenične trake kukuruza i soje, kao i pojedinačne useve, zajedno sa različitim režimima đubrenja (konvencionalni, upotreba organskog đubriva, bio-đubriva i kontrola) na sadržaj antioksidanta (glutationa [GSH], fenola i žutog pigmenta [YP]) u zrnu crvenog kukuruza i crne soje. Zrno crne soje je bogatije antioksidantima od crvenog kukuruza. Sezona je pokazala najveći uticaj na sadržaj GSH, fenola i YP kod kukuruza i soje, dok su sistem gajenja i đubrenje uticali na promene u sadržaju GSH i fenola. Sadržaj antioksidanata u zrnima sa većom masom je odgovarao povećanom nivou GSH kod kukurza, kao i povećanju nivoa GSH i fenola kod soje, dok su zrna manje mase imala već i sadržaj YP. Uopšteno, sadržaj antioksidanata je uglavnom bio povećan u zrnu kukuruza pri gajenju u naizmeničnim trakama, a u zrnu soje pri gajenju u naizmeničnim redovima. Bio-đubrivo je pokazalo najveći uticaj na povećanje sadržaja GSH u zrnu kukuruza i YP u zrnu soje, dok je organsko đubrivo ispoljilo uticaj na nakupljanje GSH i fenola u zrnu soje.
PB - Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Beograd
T2 - Journal of Agricultural Sciences
T1 - Content of some antioxidants in intercropped maize and soybean grain
T1 - Sadržaj nekih antioksidanata u zrnu kukuruza i soje iz združenog useva
VL - 62
IS - 1
SP - 31
EP - 40
DO - 10.2298/JAS1701031D
UR - conv_573
ER - 
@article{
author = "Dragičević, Vesna and Oljača, Snežana and Simić, Milena and Dolijanović, Željko and Kresović, Branka and Brankov, Milan",
year = "2017",
abstract = "Intercropping, as a combination of different crops at the same time and the same field, enables interaction of their roots, improving plant growth and stress tolerance, thus improving nutritional quality of produced grains. The investigation was aimed to examine the effect of different cropping systems: intercropping in combination with alternating rows and alternating strips of maize and soybean, as well as single cropping, combined with different fertilization regimes (conventional, application of organic fertilizer, bio-fertilizer and control) on the antioxidant content (glutathione [GSH], phenolics and yellow pigment [YP]) in red maize and black soybean grain. Black soybean is richer in antioxidants than red maize. Season expressed the highest influence on the level of GSH, phenolics and YP in maize and soybean, while cropping system and fertilization regime influenced GSH and phenolics. The antioxidant level in grains with greater weight corresponded with an increased GSH level for maize, as well as an increased GSH and phenolic level for soybean, while smaller grains were characterised by the increased YP content. Generally, antioxidant content was increased mainly by alternating strips in maize grain and by alternating rows in soybean grain. Bio-fertilizer had the highest impact on an increase in GSH in maize grain and YP in soybean grain, while organic fertilizer was important for acquiring of GSH and phenolics in soybean grain., Združeni usev, kao kombinacija različitih useva, koji se gaje u isto vreme i na istom polju, omogućava interakciju njihovih korenova, poboljšava rast i tolerantnost na stres, poboljšavajući tako nutritivni kvalitet proizvedenog zrna. Cilj istraživanja je bio da se ispita efekat različitih sistema gajenja: združeni usev kombinujući naizmenične redove i naizmenične trake kukuruza i soje, kao i pojedinačne useve, zajedno sa različitim režimima đubrenja (konvencionalni, upotreba organskog đubriva, bio-đubriva i kontrola) na sadržaj antioksidanta (glutationa [GSH], fenola i žutog pigmenta [YP]) u zrnu crvenog kukuruza i crne soje. Zrno crne soje je bogatije antioksidantima od crvenog kukuruza. Sezona je pokazala najveći uticaj na sadržaj GSH, fenola i YP kod kukuruza i soje, dok su sistem gajenja i đubrenje uticali na promene u sadržaju GSH i fenola. Sadržaj antioksidanata u zrnima sa većom masom je odgovarao povećanom nivou GSH kod kukurza, kao i povećanju nivoa GSH i fenola kod soje, dok su zrna manje mase imala već i sadržaj YP. Uopšteno, sadržaj antioksidanata je uglavnom bio povećan u zrnu kukuruza pri gajenju u naizmeničnim trakama, a u zrnu soje pri gajenju u naizmeničnim redovima. Bio-đubrivo je pokazalo najveći uticaj na povećanje sadržaja GSH u zrnu kukuruza i YP u zrnu soje, dok je organsko đubrivo ispoljilo uticaj na nakupljanje GSH i fenola u zrnu soje.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Beograd",
journal = "Journal of Agricultural Sciences",
title = "Content of some antioxidants in intercropped maize and soybean grain, Sadržaj nekih antioksidanata u zrnu kukuruza i soje iz združenog useva",
volume = "62",
number = "1",
pages = "31-40",
doi = "10.2298/JAS1701031D",
url = "conv_573"
}
Dragičević, V., Oljača, S., Simić, M., Dolijanović, Ž., Kresović, B.,& Brankov, M.. (2017). Content of some antioxidants in intercropped maize and soybean grain. in Journal of Agricultural Sciences
Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Beograd., 62(1), 31-40.
https://doi.org/10.2298/JAS1701031D
conv_573
Dragičević V, Oljača S, Simić M, Dolijanović Ž, Kresović B, Brankov M. Content of some antioxidants in intercropped maize and soybean grain. in Journal of Agricultural Sciences. 2017;62(1):31-40.
doi:10.2298/JAS1701031D
conv_573 .
Dragičević, Vesna, Oljača, Snežana, Simić, Milena, Dolijanović, Željko, Kresović, Branka, Brankov, Milan, "Content of some antioxidants in intercropped maize and soybean grain" in Journal of Agricultural Sciences, 62, no. 1 (2017):31-40,
https://doi.org/10.2298/JAS1701031D .,
conv_573 .
2