Delić, Nenad

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0003-4020-0114
 • Delić, Nenad (48)
 • Delic, Nenad (2)
Projects
Improvment of maize and soybean traits by molecular and conventional breeding Exploitation of maize diversity to improve grain quality and drought tolerance
Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia, Grant no. 451-03-68/2020-14/200040 (Maize Research Institute 'Zemun Polje', Belgrade-Zemun) Utilization of plant sources of protein, dietary fiber and antioxidants in food production
Agricultural Experiment Station - 6699 COST action (Infogest) - FA1005
Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia, Grant no. 451-03-68/2020-14/200116 (University of Belgrade, Faculty of Agriculture) Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia, Grant no. 451-03-68/2020-14/200117 (University of Novi Sad, Faculty of Agriculture)
Fizička hemija dinamičkih stanja i struktura neravnotežnih sistema - od monotone do oscilatorne evolucije i haosa Razvoj tehnologije gajenja kukuruza sa ekološkim pristupom
Identifikacija izvora tolerantnosti prema suši u gen banci kukuruza Uticaj citoplazmatičke muške sterilnosti i ksenija na prinos zrna i agronomske osobine kukuruza
Stvaranje linija i hibrida kukuruza visokog kvaliteta proteina Identifikacija genotipova kukuruza i soje za proizvodnju hrane i biogorivo
Integrated field crop production: conservation of biodiversity and soil fertility Serbian Ministry of Education, Science and Technological Development
Transnational Access Module of the European Plant Phenotyping Network, FP7 Research Infrastructures Program of the European Union (EPPN, No. 284443). DD

Author's Bibliography

Mogućnosti primene hibrida kukuruza u proizvodnji baby corn konzervisane hrane

Nikolić, Valentina; Žilić, Slađana; Simić, Marijana; Vasić, Marko G.; Srdić, Jelena; Delić, Nenad; Delić, Nenad

(Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture, 2021-05-07)

TY - JOUR
AU - Nikolić, Valentina
AU - Žilić, Slađana
AU - Simić, Marijana
AU - Vasić, Marko G.
AU - Srdić, Jelena
AU - Delić, Nenad
AU - Delić, Nenad
PY - 2021-05-07
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/846
AB - Five maize hybrids were used in this research: two yellow and one white dent, sweet hybrid, and yellow popcorn. Five brine
recipes with acetic acid were examined, of which two with the addition of potassium sorbate. The brines with preservatives were
stable for 16 months without colour changes of the liquid and corn cobs. The pH of brines ranged from 3.39 to 3.89. Canned hybrids
ZP 366 and ZP 611k in brine without sugar, and with the addition of potassium sorbate and potassium metabisulfite marked as
Number 5, showed the best sensory characteristics. The protein content determined in ZP 366 (9.56 %) and ZP 611k (10.23 %) did
not vary significantly compared to whole-grain maize flour, while crude fibre content (7.67 and 6.88 %), and ash content (21.96 and
20.72 %) were significantly higher than in flour (crude fibre: 2.40; 2.64 %, ash:1.35; 1.48 %, respectively). This research will be
continued in order to implement preliminary findings and new data on this subject
PB - Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture
PB - Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
T2 - Journal on Processing and Energy in Agriculture
T1 - Mogućnosti primene hibrida kukuruza u proizvodnji baby corn konzervisane hrane
T1 - Possibilities of maize hybrids utilization in canned baby corn production
VL - 25
IS - 1
SP - 16
EP - 19
DO - 10.5937/jpea25-30887
ER - 
@article{
author = "Nikolić, Valentina and Žilić, Slađana and Simić, Marijana and Vasić, Marko G. and Srdić, Jelena and Delić, Nenad and Delić, Nenad",
year = "2021-05-07",
abstract = "Five maize hybrids were used in this research: two yellow and one white dent, sweet hybrid, and yellow popcorn. Five brine
recipes with acetic acid were examined, of which two with the addition of potassium sorbate. The brines with preservatives were
stable for 16 months without colour changes of the liquid and corn cobs. The pH of brines ranged from 3.39 to 3.89. Canned hybrids
ZP 366 and ZP 611k in brine without sugar, and with the addition of potassium sorbate and potassium metabisulfite marked as
Number 5, showed the best sensory characteristics. The protein content determined in ZP 366 (9.56 %) and ZP 611k (10.23 %) did
not vary significantly compared to whole-grain maize flour, while crude fibre content (7.67 and 6.88 %), and ash content (21.96 and
20.72 %) were significantly higher than in flour (crude fibre: 2.40; 2.64 %, ash:1.35; 1.48 %, respectively). This research will be
continued in order to implement preliminary findings and new data on this subject",
publisher = "Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture, Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi",
journal = "Journal on Processing and Energy in Agriculture",
title = "Mogućnosti primene hibrida kukuruza u proizvodnji baby corn konzervisane hrane, Possibilities of maize hybrids utilization in canned baby corn production",
volume = "25",
number = "1",
pages = "16-19",
doi = "10.5937/jpea25-30887"
}
Nikolić, V., Žilić, S., Simić, M., Vasić, M. G., Srdić, J., Delić, N.,& Delić, N.. (2021-05-07). Mogućnosti primene hibrida kukuruza u proizvodnji baby corn konzervisane hrane. in Journal on Processing and Energy in Agriculture
Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture., 25(1), 16-19.
https://doi.org/10.5937/jpea25-30887
Nikolić V, Žilić S, Simić M, Vasić MG, Srdić J, Delić N, Delić N. Mogućnosti primene hibrida kukuruza u proizvodnji baby corn konzervisane hrane. in Journal on Processing and Energy in Agriculture. 2021;25(1):16-19.
doi:10.5937/jpea25-30887 .
Nikolić, Valentina, Žilić, Slađana, Simić, Marijana, Vasić, Marko G., Srdić, Jelena, Delić, Nenad, Delić, Nenad, "Mogućnosti primene hibrida kukuruza u proizvodnji baby corn konzervisane hrane" in Journal on Processing and Energy in Agriculture, 25, no. 1 (2021-05-07):16-19,
https://doi.org/10.5937/jpea25-30887 . .
1

Статус појединих макроелемената у кукурузу различите боје зрна

Dragičević, Vesna; Simić, Milena; Brankov, Milan; Stoiljković, Milovan; Delić, Nenad; Tolimir, Miodrag; Šenk, Milena

(Beograd : Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, 2021)

TY - CONF
AU - Dragičević, Vesna
AU - Simić, Milena
AU - Brankov, Milan
AU - Stoiljković, Milovan
AU - Delić, Nenad
AU - Tolimir, Miodrag
AU - Šenk, Milena
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/942
AB - Зрно кукуруза је важан извор минералних елемената у људској исхрани. Разлике у
садржају минерала у зрну кукуруза могу зависити од генотипа, система гајења,
примене ђубрива, као и метеоролошких услова. Циљ експеримента је био да се испита
утицај различитих система ђубрења (минерално ђубриво – уреа, органско ђубриво –
Fertor, микробиолошко ђубриво – Team micoriza plus, контрола – без ђубрења) на
принос и промене у садржају P, S, Ca, Mg и Fe у кукурузу белог, жутог и црвеног зрна,
током вегетационе сезоне 2017. и 2018. године. У погледу метеоролошких услова,
уочен је сушан период током јуна–августа 2017., док је 2018. имала равномеран
распоред падавина. Зато је у 2017. просечан принос зрна био скоро двоструко мањи, за
4,6 t ha-1, у односу на 2018. годину, али је у 2017. била знатно виша просечна
концентрација Ca, Mg, S и Fе. Зрно црвеног кукуруза је уз просечно већи принос, било
богатије у садржају Cа, Fе и P, док је, органско ђубриво у највећој мери утицало на
повећање приноса и акумулацију Mg, P и S. Код кукуруза црвеног зрна примена
органског ђубрива је у највећем степену довела до већег приноса, као и концентрације
Mg и P, док је микробиолошко ђубриво повећало концентрацију Ca, а уреа Fе. Једино
је већи ниво S био забележен у контроли код кукуруза жуте боје зрна. Највећа
варирања вредности приноса била су код жутог кукуруза (третман са органским
ђубривом и контрола) и црвеног у третману са уреом, док су највећа варирања P, S, Mg
и Fе била код кукуруза црвеног зрна (третман са микробилошким и органским
ђубривом), као и кукуруза жутог зрна у контроли. Приказани резултати указују да се
преко услова гајења може утицати на накупљање важних минерала у зрну кукуруза и
то посебно црвене боје, које би се стога могло сматрати важним извором P, Cа, Mg и
Fе, док би жуто зрно кукуруза могло представљати значајан извор S.
AB - Maize kernel is an important source of mineral elements in human nutrition. Differences in
mineral content in maize kernel depend on genotype, cropping systems, fertilization, and
meteorological conditions. The objective of this study was to examine the impact of different
fertilization systems (mineral fertilizer – urea, organic fertilizer – Fertor, biofertilizer – Team
micoriza plus, control – without fertilization) on kernel yield and variations in content of P, S,
Ca, Mg, and Fe in kernel of white, yellow and red maize, during 2017 and 2018.
Meteorological conditions indicated dry period during June–August 2017, while in 2018
precipitations were equally distributed. Therefore, the average yield was almost double lower
in 2017 (to 4.6 t ha-1), compared to 2018, while higher average concentration of Ca, Mg, S,
and Fe in maize kernels was recorded in 2017. With higher average yield, red maize kernel
was richer in Ca, Fe, and P. Organic fertilizer increased average yield, and accumulation of
Mg, P, and S in kernels. In regard to combinations, application of organic fertilizer in red
maize resulted in increase of yield, Mg and P, while the biofertilizer increased Ca and urea
increased Fe concentration in kernel. S concentration achieved the highest value in the
control in yellow maize kernel. The greatest variations of kernel yield were in yellow maize
(treatment with the organic fertilizer and control) and in red maize with the urea treatment,
while the greatest variability of P, S, Mg, and Fe concentration was in red maize kernel
(treatment with the bio- and organic fertilizer), as well as yellow maize kernel in the control.
Presented results indicated that adjustments in growing conditions could impact accumulation
of important minerals in kernel, particularly in red maize, which could be considered as a
significant source of P, CA, Mg, and Fe, while yellow maize kernel could be referred as a
significant source of S.
PB - Beograd : Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet
C3 - 10. Simpozijum sa međunarodnim učešćem "Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji", 21-22. oktobar 2021., Beograd - Zbornik izvoda
T1 - Статус појединих макроелемената у кукурузу различите боје зрна
T1 - Status of some macro-elements in maize kernel with different colour
SP - 66
EP - 67
ER - 
@conference{
author = "Dragičević, Vesna and Simić, Milena and Brankov, Milan and Stoiljković, Milovan and Delić, Nenad and Tolimir, Miodrag and Šenk, Milena",
year = "2021",
abstract = "Зрно кукуруза је важан извор минералних елемената у људској исхрани. Разлике у
садржају минерала у зрну кукуруза могу зависити од генотипа, система гајења,
примене ђубрива, као и метеоролошких услова. Циљ експеримента је био да се испита
утицај различитих система ђубрења (минерално ђубриво – уреа, органско ђубриво –
Fertor, микробиолошко ђубриво – Team micoriza plus, контрола – без ђубрења) на
принос и промене у садржају P, S, Ca, Mg и Fe у кукурузу белог, жутог и црвеног зрна,
током вегетационе сезоне 2017. и 2018. године. У погледу метеоролошких услова,
уочен је сушан период током јуна–августа 2017., док је 2018. имала равномеран
распоред падавина. Зато је у 2017. просечан принос зрна био скоро двоструко мањи, за
4,6 t ha-1, у односу на 2018. годину, али је у 2017. била знатно виша просечна
концентрација Ca, Mg, S и Fе. Зрно црвеног кукуруза је уз просечно већи принос, било
богатије у садржају Cа, Fе и P, док је, органско ђубриво у највећој мери утицало на
повећање приноса и акумулацију Mg, P и S. Код кукуруза црвеног зрна примена
органског ђубрива је у највећем степену довела до већег приноса, као и концентрације
Mg и P, док је микробиолошко ђубриво повећало концентрацију Ca, а уреа Fе. Једино
је већи ниво S био забележен у контроли код кукуруза жуте боје зрна. Највећа
варирања вредности приноса била су код жутог кукуруза (третман са органским
ђубривом и контрола) и црвеног у третману са уреом, док су највећа варирања P, S, Mg
и Fе била код кукуруза црвеног зрна (третман са микробилошким и органским
ђубривом), као и кукуруза жутог зрна у контроли. Приказани резултати указују да се
преко услова гајења може утицати на накупљање важних минерала у зрну кукуруза и
то посебно црвене боје, које би се стога могло сматрати важним извором P, Cа, Mg и
Fе, док би жуто зрно кукуруза могло представљати значајан извор S., Maize kernel is an important source of mineral elements in human nutrition. Differences in
mineral content in maize kernel depend on genotype, cropping systems, fertilization, and
meteorological conditions. The objective of this study was to examine the impact of different
fertilization systems (mineral fertilizer – urea, organic fertilizer – Fertor, biofertilizer – Team
micoriza plus, control – without fertilization) on kernel yield and variations in content of P, S,
Ca, Mg, and Fe in kernel of white, yellow and red maize, during 2017 and 2018.
Meteorological conditions indicated dry period during June–August 2017, while in 2018
precipitations were equally distributed. Therefore, the average yield was almost double lower
in 2017 (to 4.6 t ha-1), compared to 2018, while higher average concentration of Ca, Mg, S,
and Fe in maize kernels was recorded in 2017. With higher average yield, red maize kernel
was richer in Ca, Fe, and P. Organic fertilizer increased average yield, and accumulation of
Mg, P, and S in kernels. In regard to combinations, application of organic fertilizer in red
maize resulted in increase of yield, Mg and P, while the biofertilizer increased Ca and urea
increased Fe concentration in kernel. S concentration achieved the highest value in the
control in yellow maize kernel. The greatest variations of kernel yield were in yellow maize
(treatment with the organic fertilizer and control) and in red maize with the urea treatment,
while the greatest variability of P, S, Mg, and Fe concentration was in red maize kernel
(treatment with the bio- and organic fertilizer), as well as yellow maize kernel in the control.
Presented results indicated that adjustments in growing conditions could impact accumulation
of important minerals in kernel, particularly in red maize, which could be considered as a
significant source of P, CA, Mg, and Fe, while yellow maize kernel could be referred as a
significant source of S.",
publisher = "Beograd : Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet",
journal = "10. Simpozijum sa međunarodnim učešćem "Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji", 21-22. oktobar 2021., Beograd - Zbornik izvoda",
title = "Статус појединих макроелемената у кукурузу различите боје зрна, Status of some macro-elements in maize kernel with different colour",
pages = "66-67"
}
Dragičević, V., Simić, M., Brankov, M., Stoiljković, M., Delić, N., Tolimir, M.,& Šenk, M.. (2021). Статус појединих макроелемената у кукурузу различите боје зрна. in 10. Simpozijum sa međunarodnim učešćem "Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji", 21-22. oktobar 2021., Beograd - Zbornik izvoda
Beograd : Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet., 66-67.
Dragičević V, Simić M, Brankov M, Stoiljković M, Delić N, Tolimir M, Šenk M. Статус појединих макроелемената у кукурузу различите боје зрна. in 10. Simpozijum sa međunarodnim učešćem "Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji", 21-22. oktobar 2021., Beograd - Zbornik izvoda. 2021;:66-67..
Dragičević, Vesna, Simić, Milena, Brankov, Milan, Stoiljković, Milovan, Delić, Nenad, Tolimir, Miodrag, Šenk, Milena, "Статус појединих макроелемената у кукурузу различите боје зрна" in 10. Simpozijum sa međunarodnim učešćem "Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji", 21-22. oktobar 2021., Beograd - Zbornik izvoda (2021):66-67.

Direct and Joint Effects of Genotype, Defoliation and Crop Density on the Yield of Three Inbred Maize Lines

Ranković, Dejan; Todorović, Goran; Tabaković, Marijenka; Prodanović, Slaven; Boćanski, Jan; Delić, Nenad

(Basel : Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2021)

TY - JOUR
AU - Ranković, Dejan
AU - Todorović, Goran
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Prodanović, Slaven
AU - Boćanski, Jan
AU - Delić, Nenad
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/850
AB - The aim of this study was to observe direct and joint effects of three factors (genotypes,
ecological environmental conditions and the applied crop density) on the level of defoliation intensity
and yield. Three inbred lines (G) of maize (G1–L217RfC, G2–L335/99 and G3–L76B004) were used
in the study. The trials were performed in two years (Y) (Y1 = 2016 and Y2 = 2017) and in two
locations (L) (L1 and L2) under four ecological conditions of the year–location interaction (E1–E4)
and in two densities (D1 and D2) (50,000 and 65,000 plants ha−1
). Prior to tasselling, the following
five treatments of detasseling and defoliation (T) were applied: T1—control, no leaf removal only
detasseling, T2–T5—removal of tassels and top leaves (from one to four top leaves). The defoliation
treatments had the most pronounced effect on the yield reduction in G1 (T1–Tn+1 . . . T5), p < 0.05.
The ecological conditions on yield variability were expressed under poor weather conditions (E3 and
E4), while lower densities were less favorable for the application of defoliation treatments. The result
of joint effects of factors was the lowest grain yield (896 kg/ha) in G3 in the variant E3D1 for T2 and
the highest grain yield (11,389 kg/ha) in G3 in the variant E2D2 for T1. The smallest effect of the
defoliation treatment was on the kernel row number (KRN)
PB - Basel : Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)
T2 - Agriculture
T1 - Direct and Joint Effects of Genotype, Defoliation and Crop Density on the Yield of Three Inbred Maize Lines
VL - 11
IS - 6
SP - 509
DO - 10.3390/ agriculture11060509
ER - 
@article{
author = "Ranković, Dejan and Todorović, Goran and Tabaković, Marijenka and Prodanović, Slaven and Boćanski, Jan and Delić, Nenad",
year = "2021",
abstract = "The aim of this study was to observe direct and joint effects of three factors (genotypes,
ecological environmental conditions and the applied crop density) on the level of defoliation intensity
and yield. Three inbred lines (G) of maize (G1–L217RfC, G2–L335/99 and G3–L76B004) were used
in the study. The trials were performed in two years (Y) (Y1 = 2016 and Y2 = 2017) and in two
locations (L) (L1 and L2) under four ecological conditions of the year–location interaction (E1–E4)
and in two densities (D1 and D2) (50,000 and 65,000 plants ha−1
). Prior to tasselling, the following
five treatments of detasseling and defoliation (T) were applied: T1—control, no leaf removal only
detasseling, T2–T5—removal of tassels and top leaves (from one to four top leaves). The defoliation
treatments had the most pronounced effect on the yield reduction in G1 (T1–Tn+1 . . . T5), p < 0.05.
The ecological conditions on yield variability were expressed under poor weather conditions (E3 and
E4), while lower densities were less favorable for the application of defoliation treatments. The result
of joint effects of factors was the lowest grain yield (896 kg/ha) in G3 in the variant E3D1 for T2 and
the highest grain yield (11,389 kg/ha) in G3 in the variant E2D2 for T1. The smallest effect of the
defoliation treatment was on the kernel row number (KRN)",
publisher = "Basel : Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)",
journal = "Agriculture",
title = "Direct and Joint Effects of Genotype, Defoliation and Crop Density on the Yield of Three Inbred Maize Lines",
volume = "11",
number = "6",
pages = "509",
doi = "10.3390/ agriculture11060509"
}
Ranković, D., Todorović, G., Tabaković, M., Prodanović, S., Boćanski, J.,& Delić, N.. (2021). Direct and Joint Effects of Genotype, Defoliation and Crop Density on the Yield of Three Inbred Maize Lines. in Agriculture
Basel : Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)., 11(6), 509.
https://doi.org/10.3390/ agriculture11060509
Ranković D, Todorović G, Tabaković M, Prodanović S, Boćanski J, Delić N. Direct and Joint Effects of Genotype, Defoliation and Crop Density on the Yield of Three Inbred Maize Lines. in Agriculture. 2021;11(6):509.
doi:10.3390/ agriculture11060509 .
Ranković, Dejan, Todorović, Goran, Tabaković, Marijenka, Prodanović, Slaven, Boćanski, Jan, Delić, Nenad, "Direct and Joint Effects of Genotype, Defoliation and Crop Density on the Yield of Three Inbred Maize Lines" in Agriculture, 11, no. 6 (2021):509,
https://doi.org/10.3390/ agriculture11060509 . .

High-yielding and chemically enriched maize hybrids bred in Serbia - the best basis for super quality feed and food

Radenović, Čedomir; Delić, Nenad; Radosavljević, Milica; Jovanović, Života; Sečanski, Mile; Popović, Aleksandar; Crevar, Miloš; Radosavljević, Nebojša

(Beograd : Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, 2021)

TY - JOUR
AU - Radenović, Čedomir
AU - Delić, Nenad
AU - Radosavljević, Milica
AU - Jovanović, Života
AU - Sečanski, Mile
AU - Popović, Aleksandar
AU - Crevar, Miloš
AU - Radosavljević, Nebojša
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/826
AB - Introduction/purpose: This paper presents the results of several different research studies. The inbred lines ZPPL 146 and ZPPL 159 and the maize hybrids ZP 633, ZP 735, and ZP 737 are primarily intended for human and livestock nutrition. Their selection took about four decades. Methods: Spectral bands were registered using the method of resonant Raman spectroscopy of the leaves of inbred maize lines. These spectral bands indicate the conformational characteristics of not only carotenoid molecules but also other compounds (phosphate, gluten, and amide III) in the leaf. Results: A systematic examination of the inbred lines ZPPL 146 and ZPPL 159 and their maize hybrids ZP 633, ZP 735, and ZP 737 was performed in this paper. It was stated that the new inbred lines of corn, i.e. ZPPL 146 and ZPPL 159, are rich in carotenoids and yellow pigments. These lines also have significant quantities of other valuable bioactive compounds and good physical characteristics. The lines have an upright position of the top leaves and belong to the group of maize lines with significant characteristics of the photosynthetic model. They are resistant to high temperatures and are drought tolerant. Conclusion: This paper presents the relevant properties, characteristics and parameters of the new studied inbred maize lines that can be used in selection processes in the future. High-yielding and high-quality maize hybrids, i.e. ZP 633, ZP 735, and ZP 737, have been created from the mentioned inbred maize lines. They are recognizable by their qualities. The hybrid ZP633 is especially noteworthy for human consumption (children and the elderly). Further, from the agronomic-veterinary point of view, it is confirmed that the hybrids ZP 735 and ZP 737 are the most suitable for livestock feeding with the programmed use of corn silage. The relevant agronomic, morphological and nutritional properties of the maize hybrids ZP 633, ZP 735, and ZP 737 are also presented in this paper. The results regarding the grain structure and yield height for grain and silage for the hybrids ZP 677 and ZP 684, produced in Serbia and the countries of Southeastern Europe, are also given.
PB - Beograd : Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija
T2 - Vojnotehnički glasnik
T1 - High-yielding and chemically enriched maize hybrids bred in Serbia - the best basis for super quality feed and food
VL - 69
IS - 1
SP - 114
EP - 147
DO - 10.5937/vojteh69-29512
ER - 
@article{
author = "Radenović, Čedomir and Delić, Nenad and Radosavljević, Milica and Jovanović, Života and Sečanski, Mile and Popović, Aleksandar and Crevar, Miloš and Radosavljević, Nebojša",
year = "2021",
abstract = "Introduction/purpose: This paper presents the results of several different research studies. The inbred lines ZPPL 146 and ZPPL 159 and the maize hybrids ZP 633, ZP 735, and ZP 737 are primarily intended for human and livestock nutrition. Their selection took about four decades. Methods: Spectral bands were registered using the method of resonant Raman spectroscopy of the leaves of inbred maize lines. These spectral bands indicate the conformational characteristics of not only carotenoid molecules but also other compounds (phosphate, gluten, and amide III) in the leaf. Results: A systematic examination of the inbred lines ZPPL 146 and ZPPL 159 and their maize hybrids ZP 633, ZP 735, and ZP 737 was performed in this paper. It was stated that the new inbred lines of corn, i.e. ZPPL 146 and ZPPL 159, are rich in carotenoids and yellow pigments. These lines also have significant quantities of other valuable bioactive compounds and good physical characteristics. The lines have an upright position of the top leaves and belong to the group of maize lines with significant characteristics of the photosynthetic model. They are resistant to high temperatures and are drought tolerant. Conclusion: This paper presents the relevant properties, characteristics and parameters of the new studied inbred maize lines that can be used in selection processes in the future. High-yielding and high-quality maize hybrids, i.e. ZP 633, ZP 735, and ZP 737, have been created from the mentioned inbred maize lines. They are recognizable by their qualities. The hybrid ZP633 is especially noteworthy for human consumption (children and the elderly). Further, from the agronomic-veterinary point of view, it is confirmed that the hybrids ZP 735 and ZP 737 are the most suitable for livestock feeding with the programmed use of corn silage. The relevant agronomic, morphological and nutritional properties of the maize hybrids ZP 633, ZP 735, and ZP 737 are also presented in this paper. The results regarding the grain structure and yield height for grain and silage for the hybrids ZP 677 and ZP 684, produced in Serbia and the countries of Southeastern Europe, are also given.",
publisher = "Beograd : Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija",
journal = "Vojnotehnički glasnik",
title = "High-yielding and chemically enriched maize hybrids bred in Serbia - the best basis for super quality feed and food",
volume = "69",
number = "1",
pages = "114-147",
doi = "10.5937/vojteh69-29512"
}
Radenović, Č., Delić, N., Radosavljević, M., Jovanović, Ž., Sečanski, M., Popović, A., Crevar, M.,& Radosavljević, N.. (2021). High-yielding and chemically enriched maize hybrids bred in Serbia - the best basis for super quality feed and food. in Vojnotehnički glasnik
Beograd : Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija., 69(1), 114-147.
https://doi.org/10.5937/vojteh69-29512
Radenović Č, Delić N, Radosavljević M, Jovanović Ž, Sečanski M, Popović A, Crevar M, Radosavljević N. High-yielding and chemically enriched maize hybrids bred in Serbia - the best basis for super quality feed and food. in Vojnotehnički glasnik. 2021;69(1):114-147.
doi:10.5937/vojteh69-29512 .
Radenović, Čedomir, Delić, Nenad, Radosavljević, Milica, Jovanović, Života, Sečanski, Mile, Popović, Aleksandar, Crevar, Miloš, Radosavljević, Nebojša, "High-yielding and chemically enriched maize hybrids bred in Serbia - the best basis for super quality feed and food" in Vojnotehnički glasnik, 69, no. 1 (2021):114-147,
https://doi.org/10.5937/vojteh69-29512 . .

Evaluation of temperate quality protein maize (Qpm) hybrids for field performance and grain quality

Ignjatović-Micić, Dragana; Kostadinović, Marija; Božinović, Sofija; Đorđević-Melnik, Olivera; Stanković, Goran; Delić, Nenad; Vančetović, Jelena

(Chile : Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, 2020)

TY - JOUR
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Kostadinović, Marija
AU - Božinović, Sofija
AU - Đorđević-Melnik, Olivera
AU - Stanković, Goran
AU - Delić, Nenad
AU - Vančetović, Jelena
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/819
AB - Quality protein maize (QPM) (Zea mays L.) is primarily used for food in countries of tropical and sub-tropical regions
where maize is the main source of protein. Although its cultivation in temperate regions is hampered by residues of
exotic germplasm, it could be beneficial for use in livestock feeds as it was shown that substitution of standard maize
with QPM can improve livestock characteristics and decrease dietary lysine supplementation. The aim of this study
was to test 11 QPM hybrids obtained by crossing adapted QPM inbred lines for their performance in field trials in 2
yr at four locations, as well as to determine their relevant biochemical components. The main reason for rejecting nine
QPM hybrids was low grain yield, standard hybrids had higher yields on average for 37.8%. Hybrid ZPQPM6 had good
agronomic characteristics, but its biochemical components were nonsignificantly different from the standard hybrid.
Only hybrid ZPQPM13 met necessary criteria, grain yield comparable with standard hybrids, high tryptophan content
in different environments (average 0.083%) and hard endosperm (average score 1.87). Lysine content, measured after
mercantile production, was 0.44%. Quality index, although below the QPM threshold (which is 0.80%) was significantly
higher (p < 0.05) in ZPQPM13 in comparison with standard hybrid, indicating improved nutritional quality of the protein.
The results indicated that presence of exotic germplasm in these QPM hybrids is a consequential difficulty and that in their
parental inbred lines at least one more backcross with temperate germplasm should be done to select better adapted QPM.
PB - Chile : Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA
T2 - Chilean Journal of Agricultural Research
T1 - Evaluation of temperate quality protein maize (Qpm) hybrids for field performance and grain quality
VL - 80
IS - 4
SP - 598
EP - 607
DO - 10.4067/S0718-58392020000400598
ER - 
@article{
author = "Ignjatović-Micić, Dragana and Kostadinović, Marija and Božinović, Sofija and Đorđević-Melnik, Olivera and Stanković, Goran and Delić, Nenad and Vančetović, Jelena",
year = "2020",
abstract = "Quality protein maize (QPM) (Zea mays L.) is primarily used for food in countries of tropical and sub-tropical regions
where maize is the main source of protein. Although its cultivation in temperate regions is hampered by residues of
exotic germplasm, it could be beneficial for use in livestock feeds as it was shown that substitution of standard maize
with QPM can improve livestock characteristics and decrease dietary lysine supplementation. The aim of this study
was to test 11 QPM hybrids obtained by crossing adapted QPM inbred lines for their performance in field trials in 2
yr at four locations, as well as to determine their relevant biochemical components. The main reason for rejecting nine
QPM hybrids was low grain yield, standard hybrids had higher yields on average for 37.8%. Hybrid ZPQPM6 had good
agronomic characteristics, but its biochemical components were nonsignificantly different from the standard hybrid.
Only hybrid ZPQPM13 met necessary criteria, grain yield comparable with standard hybrids, high tryptophan content
in different environments (average 0.083%) and hard endosperm (average score 1.87). Lysine content, measured after
mercantile production, was 0.44%. Quality index, although below the QPM threshold (which is 0.80%) was significantly
higher (p < 0.05) in ZPQPM13 in comparison with standard hybrid, indicating improved nutritional quality of the protein.
The results indicated that presence of exotic germplasm in these QPM hybrids is a consequential difficulty and that in their
parental inbred lines at least one more backcross with temperate germplasm should be done to select better adapted QPM.",
publisher = "Chile : Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA",
journal = "Chilean Journal of Agricultural Research",
title = "Evaluation of temperate quality protein maize (Qpm) hybrids for field performance and grain quality",
volume = "80",
number = "4",
pages = "598-607",
doi = "10.4067/S0718-58392020000400598"
}
Ignjatović-Micić, D., Kostadinović, M., Božinović, S., Đorđević-Melnik, O., Stanković, G., Delić, N.,& Vančetović, J.. (2020). Evaluation of temperate quality protein maize (Qpm) hybrids for field performance and grain quality. in Chilean Journal of Agricultural Research
Chile : Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA., 80(4), 598-607.
https://doi.org/10.4067/S0718-58392020000400598
Ignjatović-Micić D, Kostadinović M, Božinović S, Đorđević-Melnik O, Stanković G, Delić N, Vančetović J. Evaluation of temperate quality protein maize (Qpm) hybrids for field performance and grain quality. in Chilean Journal of Agricultural Research. 2020;80(4):598-607.
doi:10.4067/S0718-58392020000400598 .
Ignjatović-Micić, Dragana, Kostadinović, Marija, Božinović, Sofija, Đorđević-Melnik, Olivera, Stanković, Goran, Delić, Nenad, Vančetović, Jelena, "Evaluation of temperate quality protein maize (Qpm) hybrids for field performance and grain quality" in Chilean Journal of Agricultural Research, 80, no. 4 (2020):598-607,
https://doi.org/10.4067/S0718-58392020000400598 . .
2
1

Differences in nutritive and bioactive compounds content between hybrid and open-pollinated maize varieties

Babić, Vojka; Kravić, Natalija; Vančetović, Jelena; Delić, Nenad; Žilić, Slađana

(Novi Sad : University of Novi Sad - Scientific Institute of Food Technology, 2020)

TY - JOUR
AU - Babić, Vojka
AU - Kravić, Natalija
AU - Vančetović, Jelena
AU - Delić, Nenad
AU - Žilić, Slađana
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/774
AB - The contemporary trends in maize breeding are directed at identification of genotypes with improved grain quality for human consumption, industrial processing, and their incorporation into breeding programmes. In this study, three maize hybrids and three open-pollinated varieties (OPVs), differing in grain colour and type, were used to examine the differences in the total carotenoid content, the phenolic compounds profile and total antioxidant capacity (TAC). In addition, physical parameters, basic chemical composition, as well as the content of protein fractions in grain, were analysed. The multivariate approach through Principal Component Analysis (PCA) application contributed to better understanding of the complexity of the interdependence for maize grain quality parameters tested. From the aspect of different end use, better technological quality desirable for dry milling and snack food processing found in OPVs Osmak and Bosanac, as well as high content of bioactive compounds (i.e. TAC) exhibited by OPV Rumenka, make these genotypes superior compared to hybrids’ varieties evaluated.
AB - Savremeni trendovi u oplemenjivanju kukuruza idu u pravcu identifikacije genotipova povećanog kvaliteta zrna za ljudsku upotrebu, industrijsku preradu i njihovog uključivanja u komercijalne oplemenjivačke programe. Za ovo istraživanje odabrane su tri hibridne i tri slobodnooprašujuće sorte kukuruza različite po boji i tipu zrna, u cilju ispitivanja razlika u sadržaju ukupnih karotenoida, fenolnih jedinjenja i ukupnom antioksidativnom kapacitetu. Dodatno su analizirane fizičke karakteristike i osnovni hemijski sastav zrna, kao i sadržaj proteinskih frakcija. Multivarijacioni pristup, kroz primenu analize glavnih komponenata (PCA) doprineo je boljem razumevanju složenih veza ispitivanih parametara kvaliteta. Sa aspekta različite upotrebne vrednosti, bolji tehnološki kvalitet poželjan za proces suvog mlevenja i proces proizvodnje grickalica (snek proizvoda) je identifikovan kod slobodnooprašujućih sorti Osmak i Bosanac, dok se sorta Rumenka odlikovala visokim sadržajem bioaktivnih jedinjenja (tj. visokim antioksidativnim kapacitetom). Dobijeni rezultati ukazuju na superiornost slobodnooprašujućih sorti u poređenju sa hibridnim.
PB - Novi Sad : University of Novi Sad - Scientific Institute of Food Technology
T2 - Food & Feed Research
T1 - Differences in nutritive and bioactive compounds content between hybrid and open-pollinated maize varieties
VL - 47
IS - 1
SP - 1
EP - 12
DO - 10.5937/FFR2001001B
ER - 
@article{
author = "Babić, Vojka and Kravić, Natalija and Vančetović, Jelena and Delić, Nenad and Žilić, Slađana",
year = "2020",
abstract = "The contemporary trends in maize breeding are directed at identification of genotypes with improved grain quality for human consumption, industrial processing, and their incorporation into breeding programmes. In this study, three maize hybrids and three open-pollinated varieties (OPVs), differing in grain colour and type, were used to examine the differences in the total carotenoid content, the phenolic compounds profile and total antioxidant capacity (TAC). In addition, physical parameters, basic chemical composition, as well as the content of protein fractions in grain, were analysed. The multivariate approach through Principal Component Analysis (PCA) application contributed to better understanding of the complexity of the interdependence for maize grain quality parameters tested. From the aspect of different end use, better technological quality desirable for dry milling and snack food processing found in OPVs Osmak and Bosanac, as well as high content of bioactive compounds (i.e. TAC) exhibited by OPV Rumenka, make these genotypes superior compared to hybrids’ varieties evaluated., Savremeni trendovi u oplemenjivanju kukuruza idu u pravcu identifikacije genotipova povećanog kvaliteta zrna za ljudsku upotrebu, industrijsku preradu i njihovog uključivanja u komercijalne oplemenjivačke programe. Za ovo istraživanje odabrane su tri hibridne i tri slobodnooprašujuće sorte kukuruza različite po boji i tipu zrna, u cilju ispitivanja razlika u sadržaju ukupnih karotenoida, fenolnih jedinjenja i ukupnom antioksidativnom kapacitetu. Dodatno su analizirane fizičke karakteristike i osnovni hemijski sastav zrna, kao i sadržaj proteinskih frakcija. Multivarijacioni pristup, kroz primenu analize glavnih komponenata (PCA) doprineo je boljem razumevanju složenih veza ispitivanih parametara kvaliteta. Sa aspekta različite upotrebne vrednosti, bolji tehnološki kvalitet poželjan za proces suvog mlevenja i proces proizvodnje grickalica (snek proizvoda) je identifikovan kod slobodnooprašujućih sorti Osmak i Bosanac, dok se sorta Rumenka odlikovala visokim sadržajem bioaktivnih jedinjenja (tj. visokim antioksidativnim kapacitetom). Dobijeni rezultati ukazuju na superiornost slobodnooprašujućih sorti u poređenju sa hibridnim.",
publisher = "Novi Sad : University of Novi Sad - Scientific Institute of Food Technology",
journal = "Food & Feed Research",
title = "Differences in nutritive and bioactive compounds content between hybrid and open-pollinated maize varieties",
volume = "47",
number = "1",
pages = "1-12",
doi = "10.5937/FFR2001001B"
}
Babić, V., Kravić, N., Vančetović, J., Delić, N.,& Žilić, S.. (2020). Differences in nutritive and bioactive compounds content between hybrid and open-pollinated maize varieties. in Food & Feed Research
Novi Sad : University of Novi Sad - Scientific Institute of Food Technology., 47(1), 1-12.
https://doi.org/10.5937/FFR2001001B
Babić V, Kravić N, Vančetović J, Delić N, Žilić S. Differences in nutritive and bioactive compounds content between hybrid and open-pollinated maize varieties. in Food & Feed Research. 2020;47(1):1-12.
doi:10.5937/FFR2001001B .
Babić, Vojka, Kravić, Natalija, Vančetović, Jelena, Delić, Nenad, Žilić, Slađana, "Differences in nutritive and bioactive compounds content between hybrid and open-pollinated maize varieties" in Food & Feed Research, 47, no. 1 (2020):1-12,
https://doi.org/10.5937/FFR2001001B . .
3

Study of the low intensity spectral bands within the infrared spectra of kernels of high-yielding maize hybrids

Radenović, Čedomir; Maksimov, Georgij V.; Olga, Slatinskaya; Protopopov, Fedor; Delić, Nenad; Pavlov, Jovan; Popović, Aleksandar; Sečanski, Mile

(Novi Sad : Matica srpska, 2019)

TY - JOUR
AU - Radenović, Čedomir
AU - Maksimov, Georgij V.
AU - Olga, Slatinskaya
AU - Protopopov, Fedor
AU - Delić, Nenad
AU - Pavlov, Jovan
AU - Popović, Aleksandar
AU - Sečanski, Mile
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/782
AB - The nature, role, and significance of low intensity spectral bands con-tained within the infrared spectra of kernels of high-yielding maize hybrids: ZP 341, ZP 434, and ZP 505 were observed in this study. The observations were performed to identify or-ganic molecules and their structural properties. The occurrence of unstable state of organic compounds and their functional groups are conditioned by such a process. The set hypoth-esis holds that there is a necessity to study the existence of many and low intensity spectral bands, not observed so far, occurring in different patterns (low intensity bands, single or grouped). They should be observed and the dynamics of their formation, caused by their different movements, including the possibility of their cancellation or amplification, should be explained. Such spectral bands most often appear in the wave number range of 400–950 cm-1. They occur in several wave numbers up to 3,000 cm-1 and are caused by different types of vibration movements (valence and deformation vibrations) of organic compounds and their functional groups: primary, secondary, and tertiary amides, proteins, free amino acids, alkanes, alkenes, aldehydes, ketones, aromatic compounds, cellulose, carbohydrates, car-boxylic acids, ethers, and alcohols. An unbiased analysis of low intensity spectral bands of maize hybrid kernels reveals that their occurrence is similar. Small differences, for some cases of the occurrence of low intensity spectral bands, can barely be ascertained. In this way, it is possible to establish not only the chemical composition of organic compounds of kernels of observed maize hybrids, but also it is possible to indicate their unstable, confor-mational, and functional properties.
AB - У овом раду чини се покушај изучавања природе, улоге и значаја слабо развијених спектралних трака, садржаних у инфрацрвеним спектрима зрна високоприносних хибрида кукуруза: ZP 341, ZP 434 и ZP 505. Ова проучавања вршена су ради идентификације органских молекула и утврђивања њихових структурних карактеристика. Оваквим процесом условљава се појава нестабилног стања органских једињења и њихових функционалних група. Износи се хипотеза да се постојање бројних и слабо развијених спектралних трака, које до сада нису изучаване, а које се појављују у различитој форми (слабог интензитета), појављују појединачно или груписано. Њих је неопходно посебно изучавати и објашња-вати динамику њиховог настајања условљавану различитим карактером њиховог кретања, што укључује и могућност њиховог потирања или увећавања. Овакве спек  тралне траке најчешће се појављују у опсегу таласног броја од 400 до 950 cm-1. Оне се успостављају, ту и тамо, на више места таласног броја све до 3.000 cm-1, а настају различитим карактером вибрационог кретања (валенционо осциловање и деформационо вибрирање) органских једињења и функционалних група и то: примарни, секундарни и терцијарни амиди, протеин, слободне аминокисeлине, алкани, алкени, алдехиди, кетони, ароматична једињења, целулоза, угљоводони ци, карбоксилне киселине, етри и алкохоли. Непристрасном анализом слабо разви је них спектралних трака зрна три проучавана хибрида кукуруза стиче се сазнање да је њихово појављивање слично. Мање разлике, за неке случајеве појављивања слабих спектралних трака, једва да се могу констатовати. На овај начин, могуће је утврди-ти не само структуру органских једињења у зрну проучаваних хибрида кукуруза, него и указати на њихова нестабилна, конформациона и функционална стања.
PB - Novi Sad : Matica srpska
T2 - Зборник Матице српске за природне науке
T1 - Study of the low intensity spectral bands within the infrared spectra of kernels of high-yielding maize hybrids
T1 - Прoучaвaњe слaбo рaзвиjeних спeктрaлних трaкa сaдржaних у инфрaцрвeним спeктримa зрнa висoкoпринoсних хибридa кукурузa
VL - 136
SP - 33
EP - 42
DO - 10.2298/ZMSPN1936033R
ER - 
@article{
author = "Radenović, Čedomir and Maksimov, Georgij V. and Olga, Slatinskaya and Protopopov, Fedor and Delić, Nenad and Pavlov, Jovan and Popović, Aleksandar and Sečanski, Mile",
year = "2019",
abstract = "The nature, role, and significance of low intensity spectral bands con-tained within the infrared spectra of kernels of high-yielding maize hybrids: ZP 341, ZP 434, and ZP 505 were observed in this study. The observations were performed to identify or-ganic molecules and their structural properties. The occurrence of unstable state of organic compounds and their functional groups are conditioned by such a process. The set hypoth-esis holds that there is a necessity to study the existence of many and low intensity spectral bands, not observed so far, occurring in different patterns (low intensity bands, single or grouped). They should be observed and the dynamics of their formation, caused by their different movements, including the possibility of their cancellation or amplification, should be explained. Such spectral bands most often appear in the wave number range of 400–950 cm-1. They occur in several wave numbers up to 3,000 cm-1 and are caused by different types of vibration movements (valence and deformation vibrations) of organic compounds and their functional groups: primary, secondary, and tertiary amides, proteins, free amino acids, alkanes, alkenes, aldehydes, ketones, aromatic compounds, cellulose, carbohydrates, car-boxylic acids, ethers, and alcohols. An unbiased analysis of low intensity spectral bands of maize hybrid kernels reveals that their occurrence is similar. Small differences, for some cases of the occurrence of low intensity spectral bands, can barely be ascertained. In this way, it is possible to establish not only the chemical composition of organic compounds of kernels of observed maize hybrids, but also it is possible to indicate their unstable, confor-mational, and functional properties., У овом раду чини се покушај изучавања природе, улоге и значаја слабо развијених спектралних трака, садржаних у инфрацрвеним спектрима зрна високоприносних хибрида кукуруза: ZP 341, ZP 434 и ZP 505. Ова проучавања вршена су ради идентификације органских молекула и утврђивања њихових структурних карактеристика. Оваквим процесом условљава се појава нестабилног стања органских једињења и њихових функционалних група. Износи се хипотеза да се постојање бројних и слабо развијених спектралних трака, које до сада нису изучаване, а које се појављују у различитој форми (слабог интензитета), појављују појединачно или груписано. Њих је неопходно посебно изучавати и објашња-вати динамику њиховог настајања условљавану различитим карактером њиховог кретања, што укључује и могућност њиховог потирања или увећавања. Овакве спек  тралне траке најчешће се појављују у опсегу таласног броја од 400 до 950 cm-1. Оне се успостављају, ту и тамо, на више места таласног броја све до 3.000 cm-1, а настају различитим карактером вибрационог кретања (валенционо осциловање и деформационо вибрирање) органских једињења и функционалних група и то: примарни, секундарни и терцијарни амиди, протеин, слободне аминокисeлине, алкани, алкени, алдехиди, кетони, ароматична једињења, целулоза, угљоводони ци, карбоксилне киселине, етри и алкохоли. Непристрасном анализом слабо разви је них спектралних трака зрна три проучавана хибрида кукуруза стиче се сазнање да је њихово појављивање слично. Мање разлике, за неке случајеве појављивања слабих спектралних трака, једва да се могу констатовати. На овај начин, могуће је утврди-ти не само структуру органских једињења у зрну проучаваних хибрида кукуруза, него и указати на њихова нестабилна, конформациона и функционална стања.",
publisher = "Novi Sad : Matica srpska",
journal = "Зборник Матице српске за природне науке",
title = "Study of the low intensity spectral bands within the infrared spectra of kernels of high-yielding maize hybrids, Прoучaвaњe слaбo рaзвиjeних спeктрaлних трaкa сaдржaних у инфрaцрвeним спeктримa зрнa висoкoпринoсних хибридa кукурузa",
volume = "136",
pages = "33-42",
doi = "10.2298/ZMSPN1936033R"
}
Radenović, Č., Maksimov, G. V., Olga, S., Protopopov, F., Delić, N., Pavlov, J., Popović, A.,& Sečanski, M.. (2019). Study of the low intensity spectral bands within the infrared spectra of kernels of high-yielding maize hybrids. in Зборник Матице српске за природне науке
Novi Sad : Matica srpska., 136, 33-42.
https://doi.org/10.2298/ZMSPN1936033R
Radenović Č, Maksimov GV, Olga S, Protopopov F, Delić N, Pavlov J, Popović A, Sečanski M. Study of the low intensity spectral bands within the infrared spectra of kernels of high-yielding maize hybrids. in Зборник Матице српске за природне науке. 2019;136:33-42.
doi:10.2298/ZMSPN1936033R .
Radenović, Čedomir, Maksimov, Georgij V., Olga, Slatinskaya, Protopopov, Fedor, Delić, Nenad, Pavlov, Jovan, Popović, Aleksandar, Sečanski, Mile, "Study of the low intensity spectral bands within the infrared spectra of kernels of high-yielding maize hybrids" in Зборник Матице српске за природне науке, 136 (2019):33-42,
https://doi.org/10.2298/ZMSPN1936033R . .

Image-derived traits related to mid-season growth performance of maize under nitrogen and water stress

Dodig, Dejan; Božinović, Sofija; Nikolić, Ana; Zorić, Miroslav; Vančetović, Jelena; Ignjatović-Micić, Dragana; Delić, Nenad; Weigelt-Fischer, Kathleen; Junker, Astrid; Altmann, Thomas

(Lausanne : Frontiers Media SA, 2019)

TY - JOUR
AU - Dodig, Dejan
AU - Božinović, Sofija
AU - Nikolić, Ana
AU - Zorić, Miroslav
AU - Vančetović, Jelena
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Delić, Nenad
AU - Weigelt-Fischer, Kathleen
AU - Junker, Astrid
AU - Altmann, Thomas
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/812
AB - Phenotypic measurements under controlled cultivation conditions are essential to gain
a mechanistic understanding of plant responses to environmental impacts and thus
for knowledge-based improvement of their performance under natural field conditions.
Twenty maize inbred lines (ILs) were phenotyped in response to two levels of water and
nitrogen supply (control and stress) and combined nitrogen and water deficit. Over a
course of 5 weeks (from about 4-leaf stage to the beginning of the reproductive stage),
maize phenology and growth were monitored by using a high-throughput phenotyping
platform for daily acquisition of images in different spectral ranges. The focus of the
present study is on the measurements taken at the time of maximum water stress (for
traits that reflect plant physiological properties) and at the end of the experiment (for
traits that reflect plant architectural and biomass-related traits). Twenty-five phenotypic
traits extracted from the digital image data that support biological interpretation of
plant growth were selected for their predictive value for mid-season shoot biomass
accumulation. Measured fresh and dry weights after harvest were used to calculate
various indices (water-use efficiency, physiological nitrogen-use efficiency, specific plant
weight) and to establish correlations with image-derived phenotypic features. Also, score
indices based on dry weight were used to identify contrasting ILs in terms of productivity
and tolerance to stress, and their means for image-derived and manually measured traits
were compared. Color-related traits appear to be indicative of plant performance and
photosystem II operating efficiency might be an importance physiological parameter
of biomass accumulation, particularly under severe stress conditions. Also, genotypes
showing greater leaf area may be better adapted to abiotic stress conditions.
PB - Lausanne : Frontiers Media SA
T2 - Frontiers in Plant Science
T1 - Image-derived traits related to mid-season growth performance of maize under nitrogen and water stress
VL - 10
SP - 814
DO - 10.3389/fpls.2019.00814
ER - 
@article{
author = "Dodig, Dejan and Božinović, Sofija and Nikolić, Ana and Zorić, Miroslav and Vančetović, Jelena and Ignjatović-Micić, Dragana and Delić, Nenad and Weigelt-Fischer, Kathleen and Junker, Astrid and Altmann, Thomas",
year = "2019",
abstract = "Phenotypic measurements under controlled cultivation conditions are essential to gain
a mechanistic understanding of plant responses to environmental impacts and thus
for knowledge-based improvement of their performance under natural field conditions.
Twenty maize inbred lines (ILs) were phenotyped in response to two levels of water and
nitrogen supply (control and stress) and combined nitrogen and water deficit. Over a
course of 5 weeks (from about 4-leaf stage to the beginning of the reproductive stage),
maize phenology and growth were monitored by using a high-throughput phenotyping
platform for daily acquisition of images in different spectral ranges. The focus of the
present study is on the measurements taken at the time of maximum water stress (for
traits that reflect plant physiological properties) and at the end of the experiment (for
traits that reflect plant architectural and biomass-related traits). Twenty-five phenotypic
traits extracted from the digital image data that support biological interpretation of
plant growth were selected for their predictive value for mid-season shoot biomass
accumulation. Measured fresh and dry weights after harvest were used to calculate
various indices (water-use efficiency, physiological nitrogen-use efficiency, specific plant
weight) and to establish correlations with image-derived phenotypic features. Also, score
indices based on dry weight were used to identify contrasting ILs in terms of productivity
and tolerance to stress, and their means for image-derived and manually measured traits
were compared. Color-related traits appear to be indicative of plant performance and
photosystem II operating efficiency might be an importance physiological parameter
of biomass accumulation, particularly under severe stress conditions. Also, genotypes
showing greater leaf area may be better adapted to abiotic stress conditions.",
publisher = "Lausanne : Frontiers Media SA",
journal = "Frontiers in Plant Science",
title = "Image-derived traits related to mid-season growth performance of maize under nitrogen and water stress",
volume = "10",
pages = "814",
doi = "10.3389/fpls.2019.00814"
}
Dodig, D., Božinović, S., Nikolić, A., Zorić, M., Vančetović, J., Ignjatović-Micić, D., Delić, N., Weigelt-Fischer, K., Junker, A.,& Altmann, T.. (2019). Image-derived traits related to mid-season growth performance of maize under nitrogen and water stress. in Frontiers in Plant Science
Lausanne : Frontiers Media SA., 10, 814.
https://doi.org/10.3389/fpls.2019.00814
Dodig D, Božinović S, Nikolić A, Zorić M, Vančetović J, Ignjatović-Micić D, Delić N, Weigelt-Fischer K, Junker A, Altmann T. Image-derived traits related to mid-season growth performance of maize under nitrogen and water stress. in Frontiers in Plant Science. 2019;10:814.
doi:10.3389/fpls.2019.00814 .
Dodig, Dejan, Božinović, Sofija, Nikolić, Ana, Zorić, Miroslav, Vančetović, Jelena, Ignjatović-Micić, Dragana, Delić, Nenad, Weigelt-Fischer, Kathleen, Junker, Astrid, Altmann, Thomas, "Image-derived traits related to mid-season growth performance of maize under nitrogen and water stress" in Frontiers in Plant Science, 10 (2019):814,
https://doi.org/10.3389/fpls.2019.00814 . .
7
10
5

Complete Study of Nature and Importance of Spectral Bands Contained in Infrared Spectra of Leaves of Maize Inbred Lines with Significant Breeding Properties

Radenović, Čedomir; Maksimov, G. V.; Shutova, V. V.; Slatinskaya, O. V.; Protopopov, F. F.; Delić, Nenad; Grčić, Nikola; Pavlov, Jovan; Čamdžija, Zoran

(Allerton Press, 2019)

TY - JOUR
AU - Radenović, Čedomir
AU - Maksimov, G. V.
AU - Shutova, V. V.
AU - Slatinskaya, O. V.
AU - Protopopov, F. F.
AU - Delić, Nenad
AU - Grčić, Nikola
AU - Pavlov, Jovan
AU - Čamdžija, Zoran
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/768
AB - In this article we used the method of IR spectroscopy to identify bioactive organic compounds and
their structural characteristics in the leaves of maize inbred lines ZPPL 186, ZPPL 225 and M1-3-3 Sdms
based on a standard study of high intensity high-amplitude spectral bands and based on attempt-study of
hypothetically influential low intensity low-amplitude spectral bands. The made assumption was that numerous
spectral bands, not analyzed yet, but occurring in different kinetic forms should be systematically analyzed
and the dynamics of their formation caused by different oscillations and vibrations of molecular bonds
of organic compounds and their functional groups should be proven. Low intensity spectral bands imply
unstable state of the biological system (leaf), which is a consequence of the excited state of molecules, radicals,
atoms or ions in tissues, cells or biomembranes. Similar transport processes occur when biological systems
are rhythmically stimulated, as well as in the case of a complex ion transport across the excited thylakoid
membrane. These bands most frequently occurred in the wave number range of 500–1600 cm–1; they
appeared in several spots in wave number ranges up to 3000 cm–1. Amines, primary and secondary amides,
proteins, amino acids, alkanes, alkenes, aldehydes, ketones, aromatic compounds, carbohydrates, carboxylic
acids, ethers, alcohols, sulfides, mono- and polysaccharides were identified in leaves of inbred lines. The
analysis of spectral bands showed that the most intensive was the inbred line ZPPL 186, then the ZPPL M1-3-3
Sdms, while the lowest intensity was detected in ZPPL 225. Thus, by overall study it is possible to identify not
only organic compounds and their structures in leaves of inbred lines, but also to indicate the possibility of
causing an unstable and conformational state in them.
PB - Allerton Press
T2 - Russian Agricultural Sciences
T1 - Complete Study of Nature and Importance of Spectral Bands Contained in Infrared Spectra of Leaves of Maize Inbred Lines with Significant Breeding Properties
VL - 45
IS - 4
SP - 334
EP - 339
DO - 10.3103/S106836741904013X
ER - 
@article{
author = "Radenović, Čedomir and Maksimov, G. V. and Shutova, V. V. and Slatinskaya, O. V. and Protopopov, F. F. and Delić, Nenad and Grčić, Nikola and Pavlov, Jovan and Čamdžija, Zoran",
year = "2019",
abstract = "In this article we used the method of IR spectroscopy to identify bioactive organic compounds and
their structural characteristics in the leaves of maize inbred lines ZPPL 186, ZPPL 225 and M1-3-3 Sdms
based on a standard study of high intensity high-amplitude spectral bands and based on attempt-study of
hypothetically influential low intensity low-amplitude spectral bands. The made assumption was that numerous
spectral bands, not analyzed yet, but occurring in different kinetic forms should be systematically analyzed
and the dynamics of their formation caused by different oscillations and vibrations of molecular bonds
of organic compounds and their functional groups should be proven. Low intensity spectral bands imply
unstable state of the biological system (leaf), which is a consequence of the excited state of molecules, radicals,
atoms or ions in tissues, cells or biomembranes. Similar transport processes occur when biological systems
are rhythmically stimulated, as well as in the case of a complex ion transport across the excited thylakoid
membrane. These bands most frequently occurred in the wave number range of 500–1600 cm–1; they
appeared in several spots in wave number ranges up to 3000 cm–1. Amines, primary and secondary amides,
proteins, amino acids, alkanes, alkenes, aldehydes, ketones, aromatic compounds, carbohydrates, carboxylic
acids, ethers, alcohols, sulfides, mono- and polysaccharides were identified in leaves of inbred lines. The
analysis of spectral bands showed that the most intensive was the inbred line ZPPL 186, then the ZPPL M1-3-3
Sdms, while the lowest intensity was detected in ZPPL 225. Thus, by overall study it is possible to identify not
only organic compounds and their structures in leaves of inbred lines, but also to indicate the possibility of
causing an unstable and conformational state in them.",
publisher = "Allerton Press",
journal = "Russian Agricultural Sciences",
title = "Complete Study of Nature and Importance of Spectral Bands Contained in Infrared Spectra of Leaves of Maize Inbred Lines with Significant Breeding Properties",
volume = "45",
number = "4",
pages = "334-339",
doi = "10.3103/S106836741904013X"
}
Radenović, Č., Maksimov, G. V., Shutova, V. V., Slatinskaya, O. V., Protopopov, F. F., Delić, N., Grčić, N., Pavlov, J.,& Čamdžija, Z.. (2019). Complete Study of Nature and Importance of Spectral Bands Contained in Infrared Spectra of Leaves of Maize Inbred Lines with Significant Breeding Properties. in Russian Agricultural Sciences
Allerton Press., 45(4), 334-339.
https://doi.org/10.3103/S106836741904013X
Radenović Č, Maksimov GV, Shutova VV, Slatinskaya OV, Protopopov FF, Delić N, Grčić N, Pavlov J, Čamdžija Z. Complete Study of Nature and Importance of Spectral Bands Contained in Infrared Spectra of Leaves of Maize Inbred Lines with Significant Breeding Properties. in Russian Agricultural Sciences. 2019;45(4):334-339.
doi:10.3103/S106836741904013X .
Radenović, Čedomir, Maksimov, G. V., Shutova, V. V., Slatinskaya, O. V., Protopopov, F. F., Delić, Nenad, Grčić, Nikola, Pavlov, Jovan, Čamdžija, Zoran, "Complete Study of Nature and Importance of Spectral Bands Contained in Infrared Spectra of Leaves of Maize Inbred Lines with Significant Breeding Properties" in Russian Agricultural Sciences, 45, no. 4 (2019):334-339,
https://doi.org/10.3103/S106836741904013X . .
2

The detailed study of leaf infrared spectrum parameters - a contribution to the overall characterisation of maize inbred lines properties

Radenovic, Cedomir; Maksimov, Georgij V.; Shoutova, Vitalina V.; Slatinskaya, Olga; Protopopov, Fedor; Delic, Nenad; Milenković, Milena; Čamdžija, Zoran; Grčić, Nikola; Pavlov, Jovan

(Kiev : Institute of Plant Physiology and Genetics, NASU, 2019)

TY - JOUR
AU - Radenovic, Cedomir
AU - Maksimov, Georgij V.
AU - Shoutova, Vitalina V.
AU - Slatinskaya, Olga
AU - Protopopov, Fedor
AU - Delic, Nenad
AU - Milenković, Milena
AU - Čamdžija, Zoran
AU - Grčić, Nikola
AU - Pavlov, Jovan
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/932
AB - Results and discussion about observation of leaf infrared spectrum parameters with
the intention of overall characterisation of the traits of the elite maize inbred lines
ZPPL 186, ZPPL 225, ZP M1-3-3 Sdms are presented. The proposed hypothesis
was that numerous spectral bands of maize inbred lines leaves, not observed yet,
but occurring in the different kinetic forms (bands of high and low intensity, single
or grouped), should be systematically studied and the dynamics of their formation,
very often caused by different oscillations and vibrations of molecular
bonds, should be explained. In some cases, there is a possibility of the partial cancellation
or increase of spectral bands intensity. According to our hypothesis, low
intensity spectral bands imply the unstable state of the biological system (leaf),
which is a consequence of the excited state of molecules, radicals, atoms or ions
in tissues, cells or biomembranes. Similar transport processes occur when biological
systems are rhythmically excited, as well as when complex transport of ions
occur across the excited thylakoid membrane. These bands most frequently appear
in the wave number range of 500—1600 cm–1. Nevertheless, they fractionally occur
in the wave number up to 3000 cm–1. These spectral bands varied over inbred lines
used in this study. The systematic analysis of spectral bands of leaves of observed
maize inbred lines (for instance, high intensity bands with significant width on
3370 cm–1) showed the difference in their occurrence: the most intensive occurrence
was in leaves of the inbred line ZPPL 186, then in ZP M1-3-3 Sdms, while
the lowest intensity was detected in the inbred line ZPPL 225. In such a complex
way, it is possible to identify not only organic compounds and their structure in
leaves of observed maize inbred lines, but also to indicate the possibility of complex
inducement of their unstable and conformational states.
AB - Представлены результаты изучения и обсуждение параметров инфракрасного спектра
листьев с целью общей характеристики признаков элитных инбредных линий
кукурузы ZPPL 186, ZPPL 225, ZP M1-3-3 Sdms. Предложенная гипотеза состояла в
том, что многочисленные спектральные полосы листьев инбредных линий кукурузы,
встречающиеся в различных кинетических формах (полосы высокой и низкой
интенсивности, одиночные или сгруппированные), следует систематически изучать,
и должна быть объяснена динамика их формирования, очень часто вызванная
различными колебаниями молекулярных связей. В некоторых случаях существует
возможность частичного подавления или увеличения интенсивности спектральных
полос. Согласно предложенной гипотезе, спектральные полосы низкой интен-
сивности предполагают нестабильное состояние биологической системы (листа),
которое является следствием возбужденного состояния молекул, радикалов, атомов
или ионов в тканях, клетках или биомембранах. Подобные перемещения
происходят, когда биологические системы ритмично возбуждаются, а также когда
происходит сложный транспорт ионов через возбужденную тилакоидную мембрану.
Эти полосы чаще всего появляются в диапазоне волновых чисел 500–1600 см–1. Тем
не менее они частично встречаются в волновом диапазоне до 3000 см–1. Эти
спектральные полосы различались по инбредным линиям, использованным в
данном исследовании. Систематический анализ спектральных полос листьев
изучаемых инбредных линий кукурузы (например, полос высокой интенсивности со
значительной шириной при 3370 см–1) показал разницу в их встречаемости:
наиболее интенсивное проявление было в листьях инбредной линии ZPPL 186,
затем в ZP M1-3-3 Sdms, в то время как самая низкая интенсивность была
обнаружена в инбредной линии ZPPL 225. Таким комплексным способом можно
идентифицировать не только органические соединения и их структуру в листьях
инбредных линий кукурузы, но и также выявить возможность индукции их
неустойчивых и конформационных состояний.
AB - Представлено результати вивчення та обговорення параметрів інфрачервоного спек-
тра листків з метою загальної характеристики ознак елітних інбредних ліній кукуруд-
зи ZPPL 186, ZPPL 225, ZP M1-3-3 Sdms. Запропонована гіпотеза полягала в тому,
що численні спектральні смуги листків інбредних ліній кукурудзи, які трапляються в
різних кінетичних формах (смуги високої та низької інтенсивності, поодинокі або
згруповані), слід систематично вивчати, і має бути пояснена динаміка їх формуван-
ня, дуже часто викликана різними коливаннями молекулярних зв’язків. У деяких ви-
падках існує можливість часткового пригнічення або збільшення інтенсивності спек-
тральних смуг. Згідно із запропонованою гіпотезою, спектральні смуги низької
інтенсивності припускають нестабільний стан біологічної системи (листка), який є
наслідком збудженого стану молекул, радикалів, атомів або іонів у тканинах, кліти-
нах чи біомембранах. Подібні переміщення відбуваються, коли біологічні системи
ритмічно збуджуються, а також коли здійснюється складний транспорт іонів через
збуджену тилакоїдну мембрану. Ці смуги найчастіше з’являються в діапазоні хвильо-
вих чисел 500–1600 см–1. Втім вони частково трапляються в хвильовому діапазоні до
3000 см–1. Ці спектральні смуги розрізнялися по інбредних лініях, використаних у
цьому дослідженні. Систематичний аналіз спектральних смуг листків досліджуваних
інбредних ліній кукурудзи (наприклад, смуг високої інтенсивності зі значною шири-
ною при 3370 см–1) показав різницю в їх зустрічальності: найінтенсивніший прояв
був у листках інбредної лінії ZPPL 186, потім в ZP M1-3-3 Sdms, тоді як найнижча
інтенсивність була виявлена в інбредної лінії ZPPL 225. Таким комплексним спосо-
бом можна не тільки ідентифікувати органічні сполуки та їх структуру в листках
інбредних ліній кукурудзи, а й виявити можливість індукції їх нестійких і конфор-
маційних станів.
PB - Kiev : Institute of Plant Physiology and Genetics, NASU
T2 - Plant Physiology and Genetics
T1 - The detailed study of leaf infrared spectrum parameters - a contribution to the overall characterisation of maize inbred lines properties
T1 - ДЕТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИНФРАКРАСНЫХ СПЕКТРОВ ЛИСТЬЕВ — ВКЛАД ВО ВСЕСТОРОННЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЙСТВ ИНБРЕДНЫХ ЛИНИЙ КУКУРУЗЫ
T1 - ДЕТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ПАРАМЕТРIВ IНФРАЧЕРВОНИХ СПЕКТРIВ ЛИСТКIВ — ВНЕСОК У ВСЕБIЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ IНБРЕДНИХ ЛIНIЙ КУКУРУДЗИ
VL - 51
IS - 6
SP - 482
EP - 492
DO - https://doi.org/10.15407/frg2019.06.482
ER - 
@article{
author = "Radenovic, Cedomir and Maksimov, Georgij V. and Shoutova, Vitalina V. and Slatinskaya, Olga and Protopopov, Fedor and Delic, Nenad and Milenković, Milena and Čamdžija, Zoran and Grčić, Nikola and Pavlov, Jovan",
year = "2019",
abstract = "Results and discussion about observation of leaf infrared spectrum parameters with
the intention of overall characterisation of the traits of the elite maize inbred lines
ZPPL 186, ZPPL 225, ZP M1-3-3 Sdms are presented. The proposed hypothesis
was that numerous spectral bands of maize inbred lines leaves, not observed yet,
but occurring in the different kinetic forms (bands of high and low intensity, single
or grouped), should be systematically studied and the dynamics of their formation,
very often caused by different oscillations and vibrations of molecular
bonds, should be explained. In some cases, there is a possibility of the partial cancellation
or increase of spectral bands intensity. According to our hypothesis, low
intensity spectral bands imply the unstable state of the biological system (leaf),
which is a consequence of the excited state of molecules, radicals, atoms or ions
in tissues, cells or biomembranes. Similar transport processes occur when biological
systems are rhythmically excited, as well as when complex transport of ions
occur across the excited thylakoid membrane. These bands most frequently appear
in the wave number range of 500—1600 cm–1. Nevertheless, they fractionally occur
in the wave number up to 3000 cm–1. These spectral bands varied over inbred lines
used in this study. The systematic analysis of spectral bands of leaves of observed
maize inbred lines (for instance, high intensity bands with significant width on
3370 cm–1) showed the difference in their occurrence: the most intensive occurrence
was in leaves of the inbred line ZPPL 186, then in ZP M1-3-3 Sdms, while
the lowest intensity was detected in the inbred line ZPPL 225. In such a complex
way, it is possible to identify not only organic compounds and their structure in
leaves of observed maize inbred lines, but also to indicate the possibility of complex
inducement of their unstable and conformational states., Представлены результаты изучения и обсуждение параметров инфракрасного спектра
листьев с целью общей характеристики признаков элитных инбредных линий
кукурузы ZPPL 186, ZPPL 225, ZP M1-3-3 Sdms. Предложенная гипотеза состояла в
том, что многочисленные спектральные полосы листьев инбредных линий кукурузы,
встречающиеся в различных кинетических формах (полосы высокой и низкой
интенсивности, одиночные или сгруппированные), следует систематически изучать,
и должна быть объяснена динамика их формирования, очень часто вызванная
различными колебаниями молекулярных связей. В некоторых случаях существует
возможность частичного подавления или увеличения интенсивности спектральных
полос. Согласно предложенной гипотезе, спектральные полосы низкой интен-
сивности предполагают нестабильное состояние биологической системы (листа),
которое является следствием возбужденного состояния молекул, радикалов, атомов
или ионов в тканях, клетках или биомембранах. Подобные перемещения
происходят, когда биологические системы ритмично возбуждаются, а также когда
происходит сложный транспорт ионов через возбужденную тилакоидную мембрану.
Эти полосы чаще всего появляются в диапазоне волновых чисел 500–1600 см–1. Тем
не менее они частично встречаются в волновом диапазоне до 3000 см–1. Эти
спектральные полосы различались по инбредным линиям, использованным в
данном исследовании. Систематический анализ спектральных полос листьев
изучаемых инбредных линий кукурузы (например, полос высокой интенсивности со
значительной шириной при 3370 см–1) показал разницу в их встречаемости:
наиболее интенсивное проявление было в листьях инбредной линии ZPPL 186,
затем в ZP M1-3-3 Sdms, в то время как самая низкая интенсивность была
обнаружена в инбредной линии ZPPL 225. Таким комплексным способом можно
идентифицировать не только органические соединения и их структуру в листьях
инбредных линий кукурузы, но и также выявить возможность индукции их
неустойчивых и конформационных состояний., Представлено результати вивчення та обговорення параметрів інфрачервоного спек-
тра листків з метою загальної характеристики ознак елітних інбредних ліній кукуруд-
зи ZPPL 186, ZPPL 225, ZP M1-3-3 Sdms. Запропонована гіпотеза полягала в тому,
що численні спектральні смуги листків інбредних ліній кукурудзи, які трапляються в
різних кінетичних формах (смуги високої та низької інтенсивності, поодинокі або
згруповані), слід систематично вивчати, і має бути пояснена динаміка їх формуван-
ня, дуже часто викликана різними коливаннями молекулярних зв’язків. У деяких ви-
падках існує можливість часткового пригнічення або збільшення інтенсивності спек-
тральних смуг. Згідно із запропонованою гіпотезою, спектральні смуги низької
інтенсивності припускають нестабільний стан біологічної системи (листка), який є
наслідком збудженого стану молекул, радикалів, атомів або іонів у тканинах, кліти-
нах чи біомембранах. Подібні переміщення відбуваються, коли біологічні системи
ритмічно збуджуються, а також коли здійснюється складний транспорт іонів через
збуджену тилакоїдну мембрану. Ці смуги найчастіше з’являються в діапазоні хвильо-
вих чисел 500–1600 см–1. Втім вони частково трапляються в хвильовому діапазоні до
3000 см–1. Ці спектральні смуги розрізнялися по інбредних лініях, використаних у
цьому дослідженні. Систематичний аналіз спектральних смуг листків досліджуваних
інбредних ліній кукурудзи (наприклад, смуг високої інтенсивності зі значною шири-
ною при 3370 см–1) показав різницю в їх зустрічальності: найінтенсивніший прояв
був у листках інбредної лінії ZPPL 186, потім в ZP M1-3-3 Sdms, тоді як найнижча
інтенсивність була виявлена в інбредної лінії ZPPL 225. Таким комплексним спосо-
бом можна не тільки ідентифікувати органічні сполуки та їх структуру в листках
інбредних ліній кукурудзи, а й виявити можливість індукції їх нестійких і конфор-
маційних станів.",
publisher = "Kiev : Institute of Plant Physiology and Genetics, NASU",
journal = "Plant Physiology and Genetics",
title = "The detailed study of leaf infrared spectrum parameters - a contribution to the overall characterisation of maize inbred lines properties, ДЕТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИНФРАКРАСНЫХ СПЕКТРОВ ЛИСТЬЕВ — ВКЛАД ВО ВСЕСТОРОННЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЙСТВ ИНБРЕДНЫХ ЛИНИЙ КУКУРУЗЫ, ДЕТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ПАРАМЕТРIВ IНФРАЧЕРВОНИХ СПЕКТРIВ ЛИСТКIВ — ВНЕСОК У ВСЕБIЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ IНБРЕДНИХ ЛIНIЙ КУКУРУДЗИ",
volume = "51",
number = "6",
pages = "482-492",
doi = "https://doi.org/10.15407/frg2019.06.482"
}
Radenovic, C., Maksimov, G. V., Shoutova, V. V., Slatinskaya, O., Protopopov, F., Delic, N., Milenković, M., Čamdžija, Z., Grčić, N.,& Pavlov, J.. (2019). The detailed study of leaf infrared spectrum parameters - a contribution to the overall characterisation of maize inbred lines properties. in Plant Physiology and Genetics
Kiev : Institute of Plant Physiology and Genetics, NASU., 51(6), 482-492.
https://doi.org/https://doi.org/10.15407/frg2019.06.482
Radenovic C, Maksimov GV, Shoutova VV, Slatinskaya O, Protopopov F, Delic N, Milenković M, Čamdžija Z, Grčić N, Pavlov J. The detailed study of leaf infrared spectrum parameters - a contribution to the overall characterisation of maize inbred lines properties. in Plant Physiology and Genetics. 2019;51(6):482-492.
doi:https://doi.org/10.15407/frg2019.06.482 .
Radenovic, Cedomir, Maksimov, Georgij V., Shoutova, Vitalina V., Slatinskaya, Olga, Protopopov, Fedor, Delic, Nenad, Milenković, Milena, Čamdžija, Zoran, Grčić, Nikola, Pavlov, Jovan, "The detailed study of leaf infrared spectrum parameters - a contribution to the overall characterisation of maize inbred lines properties" in Plant Physiology and Genetics, 51, no. 6 (2019):482-492,
https://doi.org/https://doi.org/10.15407/frg2019.06.482 . .

The study by the methods of infrared spectroscopy of the stretching and twisting vibrations of chemical bonds in functional groups of organic compounds contained in grains of maize inbred lines

Radenovic, Cedomir; Maksimov, Georgij V.; Shutova, Vitalina V.; Delic, Nenad; Milenković, Milena; Pavlović, Mirjana; Beljanski, Miloš

(Kiev : Institute of Plant Physiology and Genetics, NASU, 2018)

TY - JOUR
AU - Radenovic, Cedomir
AU - Maksimov, Georgij V.
AU - Shutova, Vitalina V.
AU - Delic, Nenad
AU - Milenković, Milena
AU - Pavlović, Mirjana
AU - Beljanski, Miloš
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/911
AB - The infrared spectroscopy was applied on kernels of the following maize inbred
lines with significant traits: ZPPL 186, ZPPL 225 and M1-3-3 Sdms, with the aim
to determine structural properties of organic compounds and their unstable state.
The set hypothesis was that it was necessary to observe the existence of numerous
and different spectral bands, not studied so far, occurring in various patterns (bands
of low intensity, single or grouped) and to explain the nature and the dynamics of
their formation. Such spectral bands were observed in the wave number range of
400—2925 cm—1 and are caused by the different types of vibration movements
(valence and deformation vibrations) of organic compounds: alkenes, aromatic
compounds, alcohols, ethers, carboxylic acids, esters, amines, amides, alkanes,
nitro compounds, ketones, aldehydes, alkynes, nitriles and phenols. In this way, it
is possible to establish not only the structure of organic compounds of kernels of
observed maize inbred lines, but also it is possible to point out to their unstable,
conformational and functional properties. The importance of intensity, shape and
kinetics of spectral bands, expressing unstable processes in biological systems and
bioactive organic molecules, has been studied and emphasised for the first time.
AB - В работе рассмотрено применение метода инфракрасной спектроскопии зерен элитных инбредных линий кукурузы ZPPL 186, ZPPL 225 и M1-3-3 Sdms с целью определения структурных характеристик органических соединений и их неустойчивого состояния. Выдвинута гипотеза о необходимости изучения различных многочисленных спектральных полос, неисследованных до сих пор, появляющихся в различных формах (полосы низкой интенсивности, одиночные или сгруппированные), объяснения природы и динамики их образования. Такие спектральные полосы наблюдались в диапазоне волн 400—2925 см—1, они вызваны различными типами колебаний (валентных и деформационных) органических соединений: алкенов, ароматических
соединений, спиртов, простых эфиров, карбоновых кислот, сложных эфиров, аминов, амидов, алканов, нитросоединений, кетонов, альдегидов, алкинов, нитрилов и фенолов. Таким образом, можно установить не только структуру органических соединений зерен наблюдаемых инбредных линий кукурузы, но также указать их неустойчивые, конформационные и функциональные свойства. В работе впервые акцентирована важность изучения формы, кинетики и интенсивности спектральных полос, выражающих неустойчивые процессы в биологических системах и биоактивных органических молекулах.
AB - У роботі розглянуто застосування методу інфрачервоної спектроскопії зерен елітних
інбредних ліній кукурудзи ZPPL 186, ZPPL 225 і M1-3-3 Sdms з метою визначення структурних характеристик органічних сполук та їх нестійкого стану. Висунуто гіпотезу про необхідність вивчення різних численних спектральних смуг,
недосліджених досі, що з'являються в різних формах (смуги низької інтенсивності,
поодинокі або згруповані), пояснення природи і динаміки їх утворення. Такі спектральні смуги спостерігали в діапазоні хвиль 400—2925 см-1, вони спричинені різними типами коливань (валентних і деформаційних) органічних сполук: алкенів,ароматичних сполук, спиртів, простих ефірів, карбонових кислот, складних ефірів,
амінів, амідів, алканів, нітросполук, кетонів, альдегідів, алкінів, нітрилів і фенолів.
Отже, можна встановити не тільки структуру органічних сполук зерен досліджуваних
інбредних ліній кукурудзи, а й вказати їх нестійкі, конформаційні та функціональні властивості. У роботі вперше акцентована важливість вивчення форми, кінетики та інтенсивності спектральних смуг, що виражають нестійкі процеси в біологічних системах і біоактивних органічних молекулах.
PB - Kiev : Institute of Plant Physiology and Genetics, NASU
T2 - Plant Physiology and Genetics
T1 - The study by the methods of infrared spectroscopy of the stretching and twisting vibrations of chemical bonds in functional groups of organic compounds contained in grains of maize inbred lines
T1 - Исследование методами инфракрасной спектроскопии
валентных и деформационных колебаний химических связей
в функциональных группах органических соединений,
содержащихся в зернах инбредных линий кукурузы
T1 - Дослідження методами інфрачервоної спектроскопії валентних і деформаційних коливань хімічних зв'язків у функціональних групах органічних сполук, що містяться в зернах інбредних ліній кукурудзи
VL - 50
IS - 4
SP - 322
EP - 330
EP - 
EP - 
DO - 10.15407/frg2018.04.322
ER - 
@article{
author = "Radenovic, Cedomir and Maksimov, Georgij V. and Shutova, Vitalina V. and Delic, Nenad and Milenković, Milena and Pavlović, Mirjana and Beljanski, Miloš",
year = "2018",
abstract = "The infrared spectroscopy was applied on kernels of the following maize inbred
lines with significant traits: ZPPL 186, ZPPL 225 and M1-3-3 Sdms, with the aim
to determine structural properties of organic compounds and their unstable state.
The set hypothesis was that it was necessary to observe the existence of numerous
and different spectral bands, not studied so far, occurring in various patterns (bands
of low intensity, single or grouped) and to explain the nature and the dynamics of
their formation. Such spectral bands were observed in the wave number range of
400—2925 cm—1 and are caused by the different types of vibration movements
(valence and deformation vibrations) of organic compounds: alkenes, aromatic
compounds, alcohols, ethers, carboxylic acids, esters, amines, amides, alkanes,
nitro compounds, ketones, aldehydes, alkynes, nitriles and phenols. In this way, it
is possible to establish not only the structure of organic compounds of kernels of
observed maize inbred lines, but also it is possible to point out to their unstable,
conformational and functional properties. The importance of intensity, shape and
kinetics of spectral bands, expressing unstable processes in biological systems and
bioactive organic molecules, has been studied and emphasised for the first time., В работе рассмотрено применение метода инфракрасной спектроскопии зерен элитных инбредных линий кукурузы ZPPL 186, ZPPL 225 и M1-3-3 Sdms с целью определения структурных характеристик органических соединений и их неустойчивого состояния. Выдвинута гипотеза о необходимости изучения различных многочисленных спектральных полос, неисследованных до сих пор, появляющихся в различных формах (полосы низкой интенсивности, одиночные или сгруппированные), объяснения природы и динамики их образования. Такие спектральные полосы наблюдались в диапазоне волн 400—2925 см—1, они вызваны различными типами колебаний (валентных и деформационных) органических соединений: алкенов, ароматических
соединений, спиртов, простых эфиров, карбоновых кислот, сложных эфиров, аминов, амидов, алканов, нитросоединений, кетонов, альдегидов, алкинов, нитрилов и фенолов. Таким образом, можно установить не только структуру органических соединений зерен наблюдаемых инбредных линий кукурузы, но также указать их неустойчивые, конформационные и функциональные свойства. В работе впервые акцентирована важность изучения формы, кинетики и интенсивности спектральных полос, выражающих неустойчивые процессы в биологических системах и биоактивных органических молекулах., У роботі розглянуто застосування методу інфрачервоної спектроскопії зерен елітних
інбредних ліній кукурудзи ZPPL 186, ZPPL 225 і M1-3-3 Sdms з метою визначення структурних характеристик органічних сполук та їх нестійкого стану. Висунуто гіпотезу про необхідність вивчення різних численних спектральних смуг,
недосліджених досі, що з'являються в різних формах (смуги низької інтенсивності,
поодинокі або згруповані), пояснення природи і динаміки їх утворення. Такі спектральні смуги спостерігали в діапазоні хвиль 400—2925 см-1, вони спричинені різними типами коливань (валентних і деформаційних) органічних сполук: алкенів,ароматичних сполук, спиртів, простих ефірів, карбонових кислот, складних ефірів,
амінів, амідів, алканів, нітросполук, кетонів, альдегідів, алкінів, нітрилів і фенолів.
Отже, можна встановити не тільки структуру органічних сполук зерен досліджуваних
інбредних ліній кукурудзи, а й вказати їх нестійкі, конформаційні та функціональні властивості. У роботі вперше акцентована важливість вивчення форми, кінетики та інтенсивності спектральних смуг, що виражають нестійкі процеси в біологічних системах і біоактивних органічних молекулах.",
publisher = "Kiev : Institute of Plant Physiology and Genetics, NASU",
journal = "Plant Physiology and Genetics",
title = "The study by the methods of infrared spectroscopy of the stretching and twisting vibrations of chemical bonds in functional groups of organic compounds contained in grains of maize inbred lines, Исследование методами инфракрасной спектроскопии
валентных и деформационных колебаний химических связей
в функциональных группах органических соединений,
содержащихся в зернах инбредных линий кукурузы, Дослідження методами інфрачервоної спектроскопії валентних і деформаційних коливань хімічних зв'язків у функціональних групах органічних сполук, що містяться в зернах інбредних ліній кукурудзи",
volume = "50",
number = "4",
pages = "322-330--",
doi = "10.15407/frg2018.04.322"
}
Radenovic, C., Maksimov, G. V., Shutova, V. V., Delic, N., Milenković, M., Pavlović, M.,& Beljanski, M.. (2018). The study by the methods of infrared spectroscopy of the stretching and twisting vibrations of chemical bonds in functional groups of organic compounds contained in grains of maize inbred lines. in Plant Physiology and Genetics
Kiev : Institute of Plant Physiology and Genetics, NASU., 50(4), 322-330.
https://doi.org/10.15407/frg2018.04.322
Radenovic C, Maksimov GV, Shutova VV, Delic N, Milenković M, Pavlović M, Beljanski M. The study by the methods of infrared spectroscopy of the stretching and twisting vibrations of chemical bonds in functional groups of organic compounds contained in grains of maize inbred lines. in Plant Physiology and Genetics. 2018;50(4):322-330.
doi:10.15407/frg2018.04.322 .
Radenovic, Cedomir, Maksimov, Georgij V., Shutova, Vitalina V., Delic, Nenad, Milenković, Milena, Pavlović, Mirjana, Beljanski, Miloš, "The study by the methods of infrared spectroscopy of the stretching and twisting vibrations of chemical bonds in functional groups of organic compounds contained in grains of maize inbred lines" in Plant Physiology and Genetics, 50, no. 4 (2018):322-330,
https://doi.org/10.15407/frg2018.04.322 . .
3

Genetic distance of maize inbred lines based on SSR markers for prediction of heterosis and combining ability

Grčić, Nikola; Delić, Nenad; Stevanović, Milan; Pavlov, Jovan; Crevar, Miloš; Mladenović, Marko; Nišavić, Nemanja

(Društvo genetičara Srbije, Beograd, 2018)

TY - JOUR
AU - Grčić, Nikola
AU - Delić, Nenad
AU - Stevanović, Milan
AU - Pavlov, Jovan
AU - Crevar, Miloš
AU - Mladenović, Marko
AU - Nišavić, Nemanja
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/725
AB - Genetic distance among six elite maize inbred lines was analyzed using SSR markers. Hybrid progeny obtained by crossing inbred lines according an incomplete diallel design was tested in field trials together with inbred lines per se.The objective of this study was to determine genetic distance of inbred maize lines and to examine if a significant correlation exist between the genetic distance of parental lines and the exhibited high parent heterosis (HPH) and specific combining abilities (SCA) for grain yield, ear lenght, kernel row numberand number of kernels per row. Twenty one SSR primers were used for genetic assesment of inbreds with detected 92 alleles. Genetically most distant lines were ZPL1 and ZPL5 and ZPL6 with the GD value of 0.549, while the closest one were ZPL2 and ZPL3 with GD value of 0.11. The dendrogram distinguished two main groups of inbreds: ZPL5 and ZPL6 grouped in a smaller cluster and ZPL1, ZPL2, ZPL3 and ZPL4 forming the second cluster. Values of the Spearman's rank correlation coefficient between genetic distance among inbred lines based on SSR markers and SCA for all analyzed traits were positive and significant with the exception of rows per ear. Highest correlation was exhibited between the genetic distance and SCA for number of kernels per row (0.643). Spearman's rank correlation coefficient between GD and high parent heterosis was positive and significant for ear length and kernel number in row with coefficient values of 0.554 and 0.611, respectively.
PB - Društvo genetičara Srbije, Beograd
T2 - Genetika
T1 - Genetic distance of maize inbred lines based on SSR markers for prediction of heterosis and combining ability
VL - 50
IS - 2
SP - 359
EP - 368
DO - 10.2298/GENSR1802359G
UR - conv_985
ER - 
@article{
author = "Grčić, Nikola and Delić, Nenad and Stevanović, Milan and Pavlov, Jovan and Crevar, Miloš and Mladenović, Marko and Nišavić, Nemanja",
year = "2018",
abstract = "Genetic distance among six elite maize inbred lines was analyzed using SSR markers. Hybrid progeny obtained by crossing inbred lines according an incomplete diallel design was tested in field trials together with inbred lines per se.The objective of this study was to determine genetic distance of inbred maize lines and to examine if a significant correlation exist between the genetic distance of parental lines and the exhibited high parent heterosis (HPH) and specific combining abilities (SCA) for grain yield, ear lenght, kernel row numberand number of kernels per row. Twenty one SSR primers were used for genetic assesment of inbreds with detected 92 alleles. Genetically most distant lines were ZPL1 and ZPL5 and ZPL6 with the GD value of 0.549, while the closest one were ZPL2 and ZPL3 with GD value of 0.11. The dendrogram distinguished two main groups of inbreds: ZPL5 and ZPL6 grouped in a smaller cluster and ZPL1, ZPL2, ZPL3 and ZPL4 forming the second cluster. Values of the Spearman's rank correlation coefficient between genetic distance among inbred lines based on SSR markers and SCA for all analyzed traits were positive and significant with the exception of rows per ear. Highest correlation was exhibited between the genetic distance and SCA for number of kernels per row (0.643). Spearman's rank correlation coefficient between GD and high parent heterosis was positive and significant for ear length and kernel number in row with coefficient values of 0.554 and 0.611, respectively.",
publisher = "Društvo genetičara Srbije, Beograd",
journal = "Genetika",
title = "Genetic distance of maize inbred lines based on SSR markers for prediction of heterosis and combining ability",
volume = "50",
number = "2",
pages = "359-368",
doi = "10.2298/GENSR1802359G",
url = "conv_985"
}
Grčić, N., Delić, N., Stevanović, M., Pavlov, J., Crevar, M., Mladenović, M.,& Nišavić, N.. (2018). Genetic distance of maize inbred lines based on SSR markers for prediction of heterosis and combining ability. in Genetika
Društvo genetičara Srbije, Beograd., 50(2), 359-368.
https://doi.org/10.2298/GENSR1802359G
conv_985
Grčić N, Delić N, Stevanović M, Pavlov J, Crevar M, Mladenović M, Nišavić N. Genetic distance of maize inbred lines based on SSR markers for prediction of heterosis and combining ability. in Genetika. 2018;50(2):359-368.
doi:10.2298/GENSR1802359G
conv_985 .
Grčić, Nikola, Delić, Nenad, Stevanović, Milan, Pavlov, Jovan, Crevar, Miloš, Mladenović, Marko, Nišavić, Nemanja, "Genetic distance of maize inbred lines based on SSR markers for prediction of heterosis and combining ability" in Genetika, 50, no. 2 (2018):359-368,
https://doi.org/10.2298/GENSR1802359G .,
conv_985 .
1
1
1

Biochemical and physical kernel properties of a standard maize hybrid in different TopCross (TM) Blends

Vančetović, Jelena; Ignjatović-Micić, Dragana; Delić, Nenad; Božinović, Sofija; Nikolić, Ana; Kostadinović, Marija; Trbović, Dejana

(Univ Sao Paolo, Cerquera Cesar, 2017)

TY - JOUR
AU - Vančetović, Jelena
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Delić, Nenad
AU - Božinović, Sofija
AU - Nikolić, Ana
AU - Kostadinović, Marija
AU - Trbović, Dejana
PY - 2017
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/684
AB - A pilot experiment was undertaken in order to examine high oil populations of maize (Zea mays L.) to be used as pollinators in TopCross blends with commercial ZP341 standard hybrid. Five high oil populations (HOPs) from the Maize Research Institute (MRI) gene bank were chosen for this research, according to their high grain oil content, synchrony between silking of ZP341 and anthesis of the populations and good agronomic performances in 2012. Selfing of ZP341 and HOPs, as well as crosses of ZP341 cmsS sterile x HOPs were carried out in 2013. Oil content, fatty acid composition, protein and tryptophan content, and physical characteristics of the obtained kernels were measured. Four HOPs showed significant positive influence on the oil content in the TopCrosses (TC), 16.85 g kg(-1) on average. Oleic acid, which is the principal monounsaturated fatty acid, was significantly lower in all HOPs and all TCs, while selfed ZP341 had almost twice the average value typical for standard maize. However, this decrease in TCs was in a narrow range from 1 % (in TC-3) to 5 % (in TC-4) and the oleic content of TCs was on average higher by 60 % compared to the typical standard maize. Different favorable and unfavorable significant changes were detected in fatty acid compositions, protein and tryptophan contents and physical kernel properties for each potential TC combination. Results indicate differences in gene effects present in different TC combinations and underscore the need to examine each potential TC blend by conducting similar simple experiments.
PB - Univ Sao Paolo, Cerquera Cesar
T2 - Scientia Agricola
T1 - Biochemical and physical kernel properties of a standard maize hybrid in different TopCross (TM) Blends
VL - 74
IS - 6
SP - 461
EP - 468
DO - 10.1590/1678-992X-2016-0302
UR - conv_959
ER - 
@article{
author = "Vančetović, Jelena and Ignjatović-Micić, Dragana and Delić, Nenad and Božinović, Sofija and Nikolić, Ana and Kostadinović, Marija and Trbović, Dejana",
year = "2017",
abstract = "A pilot experiment was undertaken in order to examine high oil populations of maize (Zea mays L.) to be used as pollinators in TopCross blends with commercial ZP341 standard hybrid. Five high oil populations (HOPs) from the Maize Research Institute (MRI) gene bank were chosen for this research, according to their high grain oil content, synchrony between silking of ZP341 and anthesis of the populations and good agronomic performances in 2012. Selfing of ZP341 and HOPs, as well as crosses of ZP341 cmsS sterile x HOPs were carried out in 2013. Oil content, fatty acid composition, protein and tryptophan content, and physical characteristics of the obtained kernels were measured. Four HOPs showed significant positive influence on the oil content in the TopCrosses (TC), 16.85 g kg(-1) on average. Oleic acid, which is the principal monounsaturated fatty acid, was significantly lower in all HOPs and all TCs, while selfed ZP341 had almost twice the average value typical for standard maize. However, this decrease in TCs was in a narrow range from 1 % (in TC-3) to 5 % (in TC-4) and the oleic content of TCs was on average higher by 60 % compared to the typical standard maize. Different favorable and unfavorable significant changes were detected in fatty acid compositions, protein and tryptophan contents and physical kernel properties for each potential TC combination. Results indicate differences in gene effects present in different TC combinations and underscore the need to examine each potential TC blend by conducting similar simple experiments.",
publisher = "Univ Sao Paolo, Cerquera Cesar",
journal = "Scientia Agricola",
title = "Biochemical and physical kernel properties of a standard maize hybrid in different TopCross (TM) Blends",
volume = "74",
number = "6",
pages = "461-468",
doi = "10.1590/1678-992X-2016-0302",
url = "conv_959"
}
Vančetović, J., Ignjatović-Micić, D., Delić, N., Božinović, S., Nikolić, A., Kostadinović, M.,& Trbović, D.. (2017). Biochemical and physical kernel properties of a standard maize hybrid in different TopCross (TM) Blends. in Scientia Agricola
Univ Sao Paolo, Cerquera Cesar., 74(6), 461-468.
https://doi.org/10.1590/1678-992X-2016-0302
conv_959
Vančetović J, Ignjatović-Micić D, Delić N, Božinović S, Nikolić A, Kostadinović M, Trbović D. Biochemical and physical kernel properties of a standard maize hybrid in different TopCross (TM) Blends. in Scientia Agricola. 2017;74(6):461-468.
doi:10.1590/1678-992X-2016-0302
conv_959 .
Vančetović, Jelena, Ignjatović-Micić, Dragana, Delić, Nenad, Božinović, Sofija, Nikolić, Ana, Kostadinović, Marija, Trbović, Dejana, "Biochemical and physical kernel properties of a standard maize hybrid in different TopCross (TM) Blends" in Scientia Agricola, 74, no. 6 (2017):461-468,
https://doi.org/10.1590/1678-992X-2016-0302 .,
conv_959 .
2
2

Relationship between genetic distance, specific combining abilities and heterosis in maize (Zea mays l.)

Pavlov, Jovan; Delić, Nenad; Ristić, Danijela; Čamdžija, Zoran; Stevanović, Milan; Tolimir, Miodrag; Zivanović, Tomislav

(Društvo genetičara Srbije, Beograd, 2016)

TY - JOUR
AU - Pavlov, Jovan
AU - Delić, Nenad
AU - Ristić, Danijela
AU - Čamdžija, Zoran
AU - Stevanović, Milan
AU - Tolimir, Miodrag
AU - Zivanović, Tomislav
PY - 2016
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/647
AB - Six maize inbred lines for which we assumed that have a similar genetic background were selected for the study. Inbred lines were crossed according to incomplete diallel design and fifteen hybrid combinations were obtained. Hybrid combinations and their parental lines were used in our study. The objective of the study was to examine genetic polymorphism of parental lines, as well as to determine relationships between SSR genetic distance and values of high parent heterosis and specific combining abilities for grain yield. By using 19 SSR primers we classified inbred lines in two groups. First cluster consists of inbred lines L1, L2, L3, L4 and L5, while inbred line L6 formed second cluster, indicating different heterotic background in comparison to the other five inbred lines. The Spearman's correlation coefficients between SSR based genetic distance and specific combining abilities for grain yield had a value of (r=0,53*), while positive correlation were also found between genetic distance and high parent heterosis (r=0,57*).
PB - Društvo genetičara Srbije, Beograd
T2 - Genetika
T1 - Relationship between genetic distance, specific combining abilities and heterosis in maize (Zea mays l.)
VL - 48
IS - 1
SP - 165
EP - 172
DO - 10.2298/GENSR1601165P
UR - conv_929
ER - 
@article{
author = "Pavlov, Jovan and Delić, Nenad and Ristić, Danijela and Čamdžija, Zoran and Stevanović, Milan and Tolimir, Miodrag and Zivanović, Tomislav",
year = "2016",
abstract = "Six maize inbred lines for which we assumed that have a similar genetic background were selected for the study. Inbred lines were crossed according to incomplete diallel design and fifteen hybrid combinations were obtained. Hybrid combinations and their parental lines were used in our study. The objective of the study was to examine genetic polymorphism of parental lines, as well as to determine relationships between SSR genetic distance and values of high parent heterosis and specific combining abilities for grain yield. By using 19 SSR primers we classified inbred lines in two groups. First cluster consists of inbred lines L1, L2, L3, L4 and L5, while inbred line L6 formed second cluster, indicating different heterotic background in comparison to the other five inbred lines. The Spearman's correlation coefficients between SSR based genetic distance and specific combining abilities for grain yield had a value of (r=0,53*), while positive correlation were also found between genetic distance and high parent heterosis (r=0,57*).",
publisher = "Društvo genetičara Srbije, Beograd",
journal = "Genetika",
title = "Relationship between genetic distance, specific combining abilities and heterosis in maize (Zea mays l.)",
volume = "48",
number = "1",
pages = "165-172",
doi = "10.2298/GENSR1601165P",
url = "conv_929"
}
Pavlov, J., Delić, N., Ristić, D., Čamdžija, Z., Stevanović, M., Tolimir, M.,& Zivanović, T.. (2016). Relationship between genetic distance, specific combining abilities and heterosis in maize (Zea mays l.). in Genetika
Društvo genetičara Srbije, Beograd., 48(1), 165-172.
https://doi.org/10.2298/GENSR1601165P
conv_929
Pavlov J, Delić N, Ristić D, Čamdžija Z, Stevanović M, Tolimir M, Zivanović T. Relationship between genetic distance, specific combining abilities and heterosis in maize (Zea mays l.). in Genetika. 2016;48(1):165-172.
doi:10.2298/GENSR1601165P
conv_929 .
Pavlov, Jovan, Delić, Nenad, Ristić, Danijela, Čamdžija, Zoran, Stevanović, Milan, Tolimir, Miodrag, Zivanović, Tomislav, "Relationship between genetic distance, specific combining abilities and heterosis in maize (Zea mays l.)" in Genetika, 48, no. 1 (2016):165-172,
https://doi.org/10.2298/GENSR1601165P .,
conv_929 .
2
4
5

Identification of characteristic organic molecules in kernels of maize (Zea mays L.) hybrid grain using infrared spectroscopy

Radenović, Čedomir; Maksimov, Georgij; Tyutyaev, Evgenij V.; Shutova, Vitalina V.; Delić, Nenad; Čamdžija, Zoran; Pavlov, Jovan; Jovanović, Života

(2016)

TY - JOUR
AU - Radenović, Čedomir
AU - Maksimov, Georgij
AU - Tyutyaev, Evgenij V.
AU - Shutova, Vitalina V.
AU - Delić, Nenad
AU - Čamdžija, Zoran
AU - Pavlov, Jovan
AU - Jovanović, Života
PY - 2016
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/634
AB - Modern biophysical methods have provided a breakthrough in investigations of the status and functions of the intact plants at the molecular level. The infrared (IR) spectroscopy allows us to analyze the molecular composition and structure by recording the absorption of infrared radiation as a function of frequency of valent and deformation vibrations (wavenumber, cm-1) for chemical bonds. We used the IR Fourier spectroscopy method (IR spectra with Fourier Transformation,) to investigated the grain composition in maize hybrids - ZP 341, ZP 434 and ZP 505 created at Maize Research Institute (Zemun Polje, Belgrade, Serbia). The resulted spectra differed in peak number and intensity, and in oscillation frequency. Particularly, there are 20 to 23 peaks and characteristic spectral bands within the wavenumber range of 400 to 4000 cm-1. Characteristic spectral bands were analyzed for each hybrid with regard to absorption intensity in %, experimentally determined wavenumber in cm-1, and published wavenumber range. A comparison of these peaks to reference IR spectra from databases revealed biogenic organic molecules: alcohols, amines, esters, alkanes, carboxylic acids, alkenes, aldehydes, ketones and esters in the studied grain hybrids. In a typical IR spectrum of maize hybrid ZP 341 there were three most distinct bands with wavenumbers of 3400, 2900 and 1000 cm-1. Four peaks (3400, 2950, 1700 and 1000 cm-1) were characteristic of the ZP 434 hybrid, and eight major peaks of 3400, 2900, 2850, 1750, 1700, 1450, 1150 and 1000 cm-1 were observed in ZP 505. That is, the grain charterisics in ZP 505 slightly differ from those in ZP 341 and ZP 434, whereas in ZP 341 and ZP 434 the grain structure is more similar. In general, Serbian hybrids are characterized by high quality, productivity and technological suitability. The developed methodology for IR spectra recording and analysis in grain allows to reveal the composition and structure of biogenic compounds. It is important not only for diagnosis and breeding, but also for the development of biotechnological screening methods, or the estimation of grain storage time.
T2 - Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya
T1 - Identification of characteristic organic molecules in kernels of maize (Zea mays L.) hybrid grain using infrared spectroscopy
VL - 51
IS - 5
SP - 645
EP - 653
DO - 10.15389/agrobiology.2016.5.645eng
UR - conv_1018
ER - 
@article{
author = "Radenović, Čedomir and Maksimov, Georgij and Tyutyaev, Evgenij V. and Shutova, Vitalina V. and Delić, Nenad and Čamdžija, Zoran and Pavlov, Jovan and Jovanović, Života",
year = "2016",
abstract = "Modern biophysical methods have provided a breakthrough in investigations of the status and functions of the intact plants at the molecular level. The infrared (IR) spectroscopy allows us to analyze the molecular composition and structure by recording the absorption of infrared radiation as a function of frequency of valent and deformation vibrations (wavenumber, cm-1) for chemical bonds. We used the IR Fourier spectroscopy method (IR spectra with Fourier Transformation,) to investigated the grain composition in maize hybrids - ZP 341, ZP 434 and ZP 505 created at Maize Research Institute (Zemun Polje, Belgrade, Serbia). The resulted spectra differed in peak number and intensity, and in oscillation frequency. Particularly, there are 20 to 23 peaks and characteristic spectral bands within the wavenumber range of 400 to 4000 cm-1. Characteristic spectral bands were analyzed for each hybrid with regard to absorption intensity in %, experimentally determined wavenumber in cm-1, and published wavenumber range. A comparison of these peaks to reference IR spectra from databases revealed biogenic organic molecules: alcohols, amines, esters, alkanes, carboxylic acids, alkenes, aldehydes, ketones and esters in the studied grain hybrids. In a typical IR spectrum of maize hybrid ZP 341 there were three most distinct bands with wavenumbers of 3400, 2900 and 1000 cm-1. Four peaks (3400, 2950, 1700 and 1000 cm-1) were characteristic of the ZP 434 hybrid, and eight major peaks of 3400, 2900, 2850, 1750, 1700, 1450, 1150 and 1000 cm-1 were observed in ZP 505. That is, the grain charterisics in ZP 505 slightly differ from those in ZP 341 and ZP 434, whereas in ZP 341 and ZP 434 the grain structure is more similar. In general, Serbian hybrids are characterized by high quality, productivity and technological suitability. The developed methodology for IR spectra recording and analysis in grain allows to reveal the composition and structure of biogenic compounds. It is important not only for diagnosis and breeding, but also for the development of biotechnological screening methods, or the estimation of grain storage time.",
journal = "Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya",
title = "Identification of characteristic organic molecules in kernels of maize (Zea mays L.) hybrid grain using infrared spectroscopy",
volume = "51",
number = "5",
pages = "645-653",
doi = "10.15389/agrobiology.2016.5.645eng",
url = "conv_1018"
}
Radenović, Č., Maksimov, G., Tyutyaev, E. V., Shutova, V. V., Delić, N., Čamdžija, Z., Pavlov, J.,& Jovanović, Ž.. (2016). Identification of characteristic organic molecules in kernels of maize (Zea mays L.) hybrid grain using infrared spectroscopy. in Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya, 51(5), 645-653.
https://doi.org/10.15389/agrobiology.2016.5.645eng
conv_1018
Radenović Č, Maksimov G, Tyutyaev EV, Shutova VV, Delić N, Čamdžija Z, Pavlov J, Jovanović Ž. Identification of characteristic organic molecules in kernels of maize (Zea mays L.) hybrid grain using infrared spectroscopy. in Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya. 2016;51(5):645-653.
doi:10.15389/agrobiology.2016.5.645eng
conv_1018 .
Radenović, Čedomir, Maksimov, Georgij, Tyutyaev, Evgenij V., Shutova, Vitalina V., Delić, Nenad, Čamdžija, Zoran, Pavlov, Jovan, Jovanović, Života, "Identification of characteristic organic molecules in kernels of maize (Zea mays L.) hybrid grain using infrared spectroscopy" in Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya, 51, no. 5 (2016):645-653,
https://doi.org/10.15389/agrobiology.2016.5.645eng .,
conv_1018 .
5
2

Effects of alkaline cooking and sprouting on bioactive compounds, their bioavailability and relation to antioxidant capacity of maize flour

Žilić, Slađana; Janković, Marijana; Delić, Nenad; Vančetović, Jelena; Ignjatović-Micić, Dragana; Basić, Zorica

(Vup Food Research Inst, Bratislava, Bratislava 26, 2015)

TY - JOUR
AU - Žilić, Slađana
AU - Janković, Marijana
AU - Delić, Nenad
AU - Vančetović, Jelena
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Basić, Zorica
PY - 2015
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/590
AB - The contents of total and available niacin, carotenoids, tocopherols, as well as soluble free, conjugated and insoluble bound phenolic compounds was determined in untreated, alkaline-cooked and sprouted kernels of white, sweet and yellow maize. Antioxidant capacity of untreated maize kernels and processed flours was evaluated, too. There was a considerable increase in soluble free and conjugated phenolic compounds contents of maize flour after alkaline cooking and sprouting. The content of total soluble free and conjugated phenolics in maize masa flour and sprouted flour was increased by 35% to 56% and by 46% to 92% as compared to the contents originally present in untreated kernels, respectively. Contrary, conditions of alkaline cooking had strong effect on the loss of bound phenolic compounds, as well as niacin, carotenoids and tocopherols in maize flour. Despite of this, our findings imply that both alkaline cooking and sprouting enhance the antioxidant capacity of maize kernels. According to our results, sprouting is a more effective method to release bound phenolics as well as to enhance the nutritional and functional value of the maize flour. Therefore, sprouted maize, as a rich source of bioavailable phytochemicals, can be used to develop functional maize-based foods.
PB - Vup Food Research Inst, Bratislava, Bratislava 26
T2 - Journal of Food and Nutrition Research
T1 - Effects of alkaline cooking and sprouting on bioactive compounds, their bioavailability and relation to antioxidant capacity of maize flour
VL - 54
IS - 2
SP - 155
EP - 164
UR - conv_911
ER - 
@article{
author = "Žilić, Slađana and Janković, Marijana and Delić, Nenad and Vančetović, Jelena and Ignjatović-Micić, Dragana and Basić, Zorica",
year = "2015",
abstract = "The contents of total and available niacin, carotenoids, tocopherols, as well as soluble free, conjugated and insoluble bound phenolic compounds was determined in untreated, alkaline-cooked and sprouted kernels of white, sweet and yellow maize. Antioxidant capacity of untreated maize kernels and processed flours was evaluated, too. There was a considerable increase in soluble free and conjugated phenolic compounds contents of maize flour after alkaline cooking and sprouting. The content of total soluble free and conjugated phenolics in maize masa flour and sprouted flour was increased by 35% to 56% and by 46% to 92% as compared to the contents originally present in untreated kernels, respectively. Contrary, conditions of alkaline cooking had strong effect on the loss of bound phenolic compounds, as well as niacin, carotenoids and tocopherols in maize flour. Despite of this, our findings imply that both alkaline cooking and sprouting enhance the antioxidant capacity of maize kernels. According to our results, sprouting is a more effective method to release bound phenolics as well as to enhance the nutritional and functional value of the maize flour. Therefore, sprouted maize, as a rich source of bioavailable phytochemicals, can be used to develop functional maize-based foods.",
publisher = "Vup Food Research Inst, Bratislava, Bratislava 26",
journal = "Journal of Food and Nutrition Research",
title = "Effects of alkaline cooking and sprouting on bioactive compounds, their bioavailability and relation to antioxidant capacity of maize flour",
volume = "54",
number = "2",
pages = "155-164",
url = "conv_911"
}
Žilić, S., Janković, M., Delić, N., Vančetović, J., Ignjatović-Micić, D.,& Basić, Z.. (2015). Effects of alkaline cooking and sprouting on bioactive compounds, their bioavailability and relation to antioxidant capacity of maize flour. in Journal of Food and Nutrition Research
Vup Food Research Inst, Bratislava, Bratislava 26., 54(2), 155-164.
conv_911
Žilić S, Janković M, Delić N, Vančetović J, Ignjatović-Micić D, Basić Z. Effects of alkaline cooking and sprouting on bioactive compounds, their bioavailability and relation to antioxidant capacity of maize flour. in Journal of Food and Nutrition Research. 2015;54(2):155-164.
conv_911 .
Žilić, Slađana, Janković, Marijana, Delić, Nenad, Vančetović, Jelena, Ignjatović-Micić, Dragana, Basić, Zorica, "Effects of alkaline cooking and sprouting on bioactive compounds, their bioavailability and relation to antioxidant capacity of maize flour" in Journal of Food and Nutrition Research, 54, no. 2 (2015):155-164,
conv_911 .
5
9

Maize (Zea mays L.) inbred lines and hybrids of serbian selection with high efficiency of photosynthesis, rich in pigment content and increased nutritive value

Radenović, Čedomir; Delić, Nenad; Sečanski, Mile; Jovanović, Života; Stanković, Goran; Popović, Aleksandar

(2015)

TY - JOUR
AU - Radenović, Čedomir
AU - Delić, Nenad
AU - Sečanski, Mile
AU - Jovanović, Života
AU - Stanković, Goran
AU - Popović, Aleksandar
PY - 2015
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/601
AB - This paper presents results of several different studies that confirm the hypothesis that maize inbred lines rich in proteins and with exceptional nutritive values can be bred. This is also supported by a medicinal standpoint of programmed need for maize-based food and feed. With such an experimental approach, the maize inbred lines ZPPL 146 and ZPPL 159 and hybrids derived from them (ZP 633, ZP 735 and ZP 737) rich in proteins have been systematically tested. Based on concrete results the following we can be conclude as follows. Selected maize inbred lines ZPPL 146 and ZPPL 159, rich in carotenoids, yellow pigments, also have significant amounts of other relevant bioactive compounds. Observed inbred lines have erect top leaves and are classified into a group of maize inbreds with significant properties of the photosynthesis model, are resistant to high temperatures and tolerant to drought. Spectral bands pointing to conformational characteristics of molecules of carotenoids but also of other compounds (phosphates, glutens and amides III) were established by the resonance Raman spectroscopy method applied to the leaf of the maize inbred line ZPLL 146. Physiological, biochemical and biophysical traits of elite maize inbred lines and their hybrids were observed in this study with a special emphasis on their efficiency of photosynthesis, productivity and suitability for broad use of nutrient values of grain and other essential biogenic matters, first of all pigments that express antioxidative properties. Relevant traits, properties and parameters of observed maize inbred lines that can be used in the process of selection are presented. These prestigious maize inbred lines were used to develop high-yielding and high-quality maize hybrids (ZP 633, ZP 735 and ZP 737) that are recognisable for their quality in human nutrition (children and the elderly), that are confirmed by medical observations related to their use in food and feed. Relevant agronomic and morphological traits of maize hybrids are presented. Moreover, results on grain structure and yields obtained in the regions of south-eastern Europe are also displayed.
T2 - Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya
T1 - Maize (Zea mays L.) inbred lines and hybrids of serbian selection with high efficiency of photosynthesis, rich in pigment content and increased nutritive value
VL - 50
IS - 5
SP - 600
EP - 610
DO - 10.15389/agrobiology.2015.5.600eng
UR - conv_1022
ER - 
@article{
author = "Radenović, Čedomir and Delić, Nenad and Sečanski, Mile and Jovanović, Života and Stanković, Goran and Popović, Aleksandar",
year = "2015",
abstract = "This paper presents results of several different studies that confirm the hypothesis that maize inbred lines rich in proteins and with exceptional nutritive values can be bred. This is also supported by a medicinal standpoint of programmed need for maize-based food and feed. With such an experimental approach, the maize inbred lines ZPPL 146 and ZPPL 159 and hybrids derived from them (ZP 633, ZP 735 and ZP 737) rich in proteins have been systematically tested. Based on concrete results the following we can be conclude as follows. Selected maize inbred lines ZPPL 146 and ZPPL 159, rich in carotenoids, yellow pigments, also have significant amounts of other relevant bioactive compounds. Observed inbred lines have erect top leaves and are classified into a group of maize inbreds with significant properties of the photosynthesis model, are resistant to high temperatures and tolerant to drought. Spectral bands pointing to conformational characteristics of molecules of carotenoids but also of other compounds (phosphates, glutens and amides III) were established by the resonance Raman spectroscopy method applied to the leaf of the maize inbred line ZPLL 146. Physiological, biochemical and biophysical traits of elite maize inbred lines and their hybrids were observed in this study with a special emphasis on their efficiency of photosynthesis, productivity and suitability for broad use of nutrient values of grain and other essential biogenic matters, first of all pigments that express antioxidative properties. Relevant traits, properties and parameters of observed maize inbred lines that can be used in the process of selection are presented. These prestigious maize inbred lines were used to develop high-yielding and high-quality maize hybrids (ZP 633, ZP 735 and ZP 737) that are recognisable for their quality in human nutrition (children and the elderly), that are confirmed by medical observations related to their use in food and feed. Relevant agronomic and morphological traits of maize hybrids are presented. Moreover, results on grain structure and yields obtained in the regions of south-eastern Europe are also displayed.",
journal = "Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya",
title = "Maize (Zea mays L.) inbred lines and hybrids of serbian selection with high efficiency of photosynthesis, rich in pigment content and increased nutritive value",
volume = "50",
number = "5",
pages = "600-610",
doi = "10.15389/agrobiology.2015.5.600eng",
url = "conv_1022"
}
Radenović, Č., Delić, N., Sečanski, M., Jovanović, Ž., Stanković, G.,& Popović, A.. (2015). Maize (Zea mays L.) inbred lines and hybrids of serbian selection with high efficiency of photosynthesis, rich in pigment content and increased nutritive value. in Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya, 50(5), 600-610.
https://doi.org/10.15389/agrobiology.2015.5.600eng
conv_1022
Radenović Č, Delić N, Sečanski M, Jovanović Ž, Stanković G, Popović A. Maize (Zea mays L.) inbred lines and hybrids of serbian selection with high efficiency of photosynthesis, rich in pigment content and increased nutritive value. in Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya. 2015;50(5):600-610.
doi:10.15389/agrobiology.2015.5.600eng
conv_1022 .
Radenović, Čedomir, Delić, Nenad, Sečanski, Mile, Jovanović, Života, Stanković, Goran, Popović, Aleksandar, "Maize (Zea mays L.) inbred lines and hybrids of serbian selection with high efficiency of photosynthesis, rich in pigment content and increased nutritive value" in Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya, 50, no. 5 (2015):600-610,
https://doi.org/10.15389/agrobiology.2015.5.600eng .,
conv_1022 .
1

A diallel cross among drought tolerant maize populations

Vančetović, Jelena; Božinović, Sofija; Ignjatović-Micić, Dragana; Delić, Nenad; Kravić, Natalija; Nikolić, Ana

(Springer, Dordrecht, 2015)

TY - JOUR
AU - Vančetović, Jelena
AU - Božinović, Sofija
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Delić, Nenad
AU - Kravić, Natalija
AU - Nikolić, Ana
PY - 2015
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/587
AB - A complete diallel without reciprocals was investigated among six drought tolerant maize (Zea mays L.) landraces from MRI Zemun Polje gene bank. Trials with parental populations, their crosses and three check hybrids were conducted at three locations in 2012 and five locations in 2013 in Serbia. The aim was to determine potential heterotic patterns for reciprocal recurrent selection (RRS) among them. The average grain yield reached 4.832 and 5.864 t ha(-1) for the populations and population crosses, respectively. Mipdarent heterosis (MPH) for grain yield ranged from 10.0 to 36.7 %, with the average value of 21.3 %. Entry x environment interactions did not show significance for any trait, reflecting a broader adaptation of the material to different environments. The new heterotic pattern proposed for RRS was Iranian dent POP. N-425 x Argentinean flint ARZM 06-020, which had the highest grain yield (6.871 t ha(-1)) and MPH value (36.7 %). This cross confirms the hypotesis that broader geographical origin, as well as dent x flint type of cross, is in positive correlation with high MPH for grain yield in maize. The cluster analysis based on MPH was not in accordance with the single sequence repeat (SSR) analysis of parental populations. Since both of the populations have some undesirable agronomic traits (high moisture, root and stalk lodging, bareness), two to three cycles of intrapopulation selection for improving them before starting the RRS program should be performed. In some additional grain quality research, these populations showed favorable value-added traits (high tryptophan, oil, and saturated fatty acids), indicating the possibility of improving grain quality besides grain yield in this newly discovered heterotic pattern.
PB - Springer, Dordrecht
T2 - Euphytica
T1 - A diallel cross among drought tolerant maize populations
VL - 205
IS - 1
SP - 1
EP - 16
DO - 10.1007/s10681-015-1372-9
UR - conv_914
ER - 
@article{
author = "Vančetović, Jelena and Božinović, Sofija and Ignjatović-Micić, Dragana and Delić, Nenad and Kravić, Natalija and Nikolić, Ana",
year = "2015",
abstract = "A complete diallel without reciprocals was investigated among six drought tolerant maize (Zea mays L.) landraces from MRI Zemun Polje gene bank. Trials with parental populations, their crosses and three check hybrids were conducted at three locations in 2012 and five locations in 2013 in Serbia. The aim was to determine potential heterotic patterns for reciprocal recurrent selection (RRS) among them. The average grain yield reached 4.832 and 5.864 t ha(-1) for the populations and population crosses, respectively. Mipdarent heterosis (MPH) for grain yield ranged from 10.0 to 36.7 %, with the average value of 21.3 %. Entry x environment interactions did not show significance for any trait, reflecting a broader adaptation of the material to different environments. The new heterotic pattern proposed for RRS was Iranian dent POP. N-425 x Argentinean flint ARZM 06-020, which had the highest grain yield (6.871 t ha(-1)) and MPH value (36.7 %). This cross confirms the hypotesis that broader geographical origin, as well as dent x flint type of cross, is in positive correlation with high MPH for grain yield in maize. The cluster analysis based on MPH was not in accordance with the single sequence repeat (SSR) analysis of parental populations. Since both of the populations have some undesirable agronomic traits (high moisture, root and stalk lodging, bareness), two to three cycles of intrapopulation selection for improving them before starting the RRS program should be performed. In some additional grain quality research, these populations showed favorable value-added traits (high tryptophan, oil, and saturated fatty acids), indicating the possibility of improving grain quality besides grain yield in this newly discovered heterotic pattern.",
publisher = "Springer, Dordrecht",
journal = "Euphytica",
title = "A diallel cross among drought tolerant maize populations",
volume = "205",
number = "1",
pages = "1-16",
doi = "10.1007/s10681-015-1372-9",
url = "conv_914"
}
Vančetović, J., Božinović, S., Ignjatović-Micić, D., Delić, N., Kravić, N.,& Nikolić, A.. (2015). A diallel cross among drought tolerant maize populations. in Euphytica
Springer, Dordrecht., 205(1), 1-16.
https://doi.org/10.1007/s10681-015-1372-9
conv_914
Vančetović J, Božinović S, Ignjatović-Micić D, Delić N, Kravić N, Nikolić A. A diallel cross among drought tolerant maize populations. in Euphytica. 2015;205(1):1-16.
doi:10.1007/s10681-015-1372-9
conv_914 .
Vančetović, Jelena, Božinović, Sofija, Ignjatović-Micić, Dragana, Delić, Nenad, Kravić, Natalija, Nikolić, Ana, "A diallel cross among drought tolerant maize populations" in Euphytica, 205, no. 1 (2015):1-16,
https://doi.org/10.1007/s10681-015-1372-9 .,
conv_914 .
7
13
15

Path analysis for morphological traits in maize (Zea mays l.)

Pavlov, Jovan; Delić, Nenad; Marković, Ksenija; Crevar, Miloš; Čamdžija, Zoran; Stevanović, Milan

(Društvo genetičara Srbije, Beograd, 2015)

TY - JOUR
AU - Pavlov, Jovan
AU - Delić, Nenad
AU - Marković, Ksenija
AU - Crevar, Miloš
AU - Čamdžija, Zoran
AU - Stevanović, Milan
PY - 2015
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/586
AB - Six inbred lines were crossed according to incomplete diallel method. In this way fifteen hybrid combinations were obtained. Hybrid combinations derived from these parental components were used in this work. The objective of study was to estimate direct and indirect effects of five morphological traits on grain yield by the application of the simple coefficient correlation and path coefficient analysis. The trait number of leaves above the top ear with the value of 0.736 has the strongest direct positive effect on grain yield. Positive direct effects on grain yield were also observed for height to tassel base and plant height, while negative direct effects were observed for ear height and total number of leaves. As far as indirect effects were considered, a positive effect of the ear position height on yield over the total plant height stands out. The evaluation of the proportion of mutual effects of five observed morphological traits on grain yield, expressed by the coefficient of multiple determination (R-y12345(2)) amounted to 0.7881.
PB - Društvo genetičara Srbije, Beograd
T2 - Genetika
T1 - Path analysis for morphological traits in maize (Zea mays l.)
VL - 47
IS - 1
SP - 295
EP - 301
DO - 10.2298/GENSR1501295P
UR - conv_908
ER - 
@article{
author = "Pavlov, Jovan and Delić, Nenad and Marković, Ksenija and Crevar, Miloš and Čamdžija, Zoran and Stevanović, Milan",
year = "2015",
abstract = "Six inbred lines were crossed according to incomplete diallel method. In this way fifteen hybrid combinations were obtained. Hybrid combinations derived from these parental components were used in this work. The objective of study was to estimate direct and indirect effects of five morphological traits on grain yield by the application of the simple coefficient correlation and path coefficient analysis. The trait number of leaves above the top ear with the value of 0.736 has the strongest direct positive effect on grain yield. Positive direct effects on grain yield were also observed for height to tassel base and plant height, while negative direct effects were observed for ear height and total number of leaves. As far as indirect effects were considered, a positive effect of the ear position height on yield over the total plant height stands out. The evaluation of the proportion of mutual effects of five observed morphological traits on grain yield, expressed by the coefficient of multiple determination (R-y12345(2)) amounted to 0.7881.",
publisher = "Društvo genetičara Srbije, Beograd",
journal = "Genetika",
title = "Path analysis for morphological traits in maize (Zea mays l.)",
volume = "47",
number = "1",
pages = "295-301",
doi = "10.2298/GENSR1501295P",
url = "conv_908"
}
Pavlov, J., Delić, N., Marković, K., Crevar, M., Čamdžija, Z.,& Stevanović, M.. (2015). Path analysis for morphological traits in maize (Zea mays l.). in Genetika
Društvo genetičara Srbije, Beograd., 47(1), 295-301.
https://doi.org/10.2298/GENSR1501295P
conv_908
Pavlov J, Delić N, Marković K, Crevar M, Čamdžija Z, Stevanović M. Path analysis for morphological traits in maize (Zea mays l.). in Genetika. 2015;47(1):295-301.
doi:10.2298/GENSR1501295P
conv_908 .
Pavlov, Jovan, Delić, Nenad, Marković, Ksenija, Crevar, Miloš, Čamdžija, Zoran, Stevanović, Milan, "Path analysis for morphological traits in maize (Zea mays l.)" in Genetika, 47, no. 1 (2015):295-301,
https://doi.org/10.2298/GENSR1501295P .,
conv_908 .
3
4
3

Maize core collection for increased grain quality

Vančetović, Jelena; Ignjatović-Micić, Dragana; Božinović, Sofija; Delić, Nenad

(Maydica-Ist Sper Cerealicoltur, Bergamo, 2015)

TY - JOUR
AU - Vančetović, Jelena
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Božinović, Sofija
AU - Delić, Nenad
PY - 2015
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/578
AB - Formation of the maize (Zea mays L) core collection for increased macronutrient content is presented. Among 3,443 populations from Maize Research Institute (MRI), Zemun Polje (ZP), a total of 352 accessions (around 10.2%) were chosen for the core collection. The criteria were increased protein, oil and/or starch content in the kernel of the accessions, as well as good combining ability (CA) that was tested with two Lancaster and one each BSSS and Iodent testers. Average values for protein, oil and starch content for the whole collection were 11.5%, 4.2% and 68.9%, respectively. On the other hand, averages for the core collection were 13.6% for proteins, 7.7% for oil and 74.1% for starch, and they were significantly higher than for the whole collection (p lt 0.001). Small negative, but highly significant correlations were found for protein content and latitude (-0.119; p lt 0.01), as well as for starch content and altitude (-0.090; p lt 0.01) of the collection sites for Western Balkan landraces. Positive small significant correlations were obtained for oil and altitude (0.069; p lt 0.05) and starch and latitude of (0.077; p lt 0.05) collection site, while medium highly significant positive correlation was found for protein content and altitude of collection site (0.237; p lt 0.01). Eighteen populations with increased protein and/or oil content and with good universal combining ability (with Lancaster, BSSS, and Iodent testers) were chosen to form the mini-core collection for grain quality, and they are planned for further detailed biochemical, phenotypic and genetic characterisation.
PB - Maydica-Ist Sper Cerealicoltur, Bergamo
T2 - Maydica
T1 - Maize core collection for increased grain quality
VL - 60
IS - 4
UR - conv_931
ER - 
@article{
author = "Vančetović, Jelena and Ignjatović-Micić, Dragana and Božinović, Sofija and Delić, Nenad",
year = "2015",
abstract = "Formation of the maize (Zea mays L) core collection for increased macronutrient content is presented. Among 3,443 populations from Maize Research Institute (MRI), Zemun Polje (ZP), a total of 352 accessions (around 10.2%) were chosen for the core collection. The criteria were increased protein, oil and/or starch content in the kernel of the accessions, as well as good combining ability (CA) that was tested with two Lancaster and one each BSSS and Iodent testers. Average values for protein, oil and starch content for the whole collection were 11.5%, 4.2% and 68.9%, respectively. On the other hand, averages for the core collection were 13.6% for proteins, 7.7% for oil and 74.1% for starch, and they were significantly higher than for the whole collection (p lt 0.001). Small negative, but highly significant correlations were found for protein content and latitude (-0.119; p lt 0.01), as well as for starch content and altitude (-0.090; p lt 0.01) of the collection sites for Western Balkan landraces. Positive small significant correlations were obtained for oil and altitude (0.069; p lt 0.05) and starch and latitude of (0.077; p lt 0.05) collection site, while medium highly significant positive correlation was found for protein content and altitude of collection site (0.237; p lt 0.01). Eighteen populations with increased protein and/or oil content and with good universal combining ability (with Lancaster, BSSS, and Iodent testers) were chosen to form the mini-core collection for grain quality, and they are planned for further detailed biochemical, phenotypic and genetic characterisation.",
publisher = "Maydica-Ist Sper Cerealicoltur, Bergamo",
journal = "Maydica",
title = "Maize core collection for increased grain quality",
volume = "60",
number = "4",
url = "conv_931"
}
Vančetović, J., Ignjatović-Micić, D., Božinović, S.,& Delić, N.. (2015). Maize core collection for increased grain quality. in Maydica
Maydica-Ist Sper Cerealicoltur, Bergamo., 60(4).
conv_931
Vančetović J, Ignjatović-Micić D, Božinović S, Delić N. Maize core collection for increased grain quality. in Maydica. 2015;60(4).
conv_931 .
Vančetović, Jelena, Ignjatović-Micić, Dragana, Božinović, Sofija, Delić, Nenad, "Maize core collection for increased grain quality" in Maydica, 60, no. 4 (2015),
conv_931 .
2
2

Diagnosing sonformational and functional characteristics of prestigious maize inbred lines grain using infrared spectra

Radenović, Čedomir; Maximov, Georgiy V.; Tyutyaev, Evgeniy V.; Shutova, Vitalina V.; Delić, Nenad; Sečanski, Mile; Popović, Aleksandar

(Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd, 2014)

TY - JOUR
AU - Radenović, Čedomir
AU - Maximov, Georgiy V.
AU - Tyutyaev, Evgeniy V.
AU - Shutova, Vitalina V.
AU - Delić, Nenad
AU - Sečanski, Mile
AU - Popović, Aleksandar
PY - 2014
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/555
AB - This paper discusses the application of the infrared (IR) spectroscopy method to grain of prestigious maize inbred lines to determine its conformational and functional properties. The IR spectra of prestigious maize inbred lines grain has been registered in: ZPPL 186, ZPPL 225 and M1-3-3 Sdms. The existence of spectral bands varying in both, number and intensity and their shape, frequency and kinetics has been determined. Infrared spectral bands are determined by transmittance (%) and frequency (cm-1) of chemical bonds' valence oscillations and deformation oscillations in functional groups: alkanes, alkenes, alcines, alcohols, ethers, carboxylic acids, esters, aldehydes and ketones that are characteristic for biogenic compounds of carbohydrates, vitamins, pigments and dietary fibres. By analyzing IR spectral bands, conformational and functional properties of bio-genic compounds can be detected in grain of observed prestigious maize inbred lines.
AB - U ovom radu razmatra se primena metode infracrvene spektroskopije pri istraživanju zrna elitnih inbred linija kukuruza radi utvrđivanja konformacionih i funkcionalnih svojstava zrna. Registrovani su infracrveni spektri zrna inbred linija kukuruza: ZPPL 186, ZPPL 225 i M1- 3-3 Sdms. Utvrđeno je da kod infracrvenih spektara postoje različite spektralne trake koje se međusobno razlikuju kako po svojoj brojnosti u spektru i po svom intenzitetu, tako i po svojem obliku, svojoj frekvenciji i svojoj kinetici. Svaka spektralna traka definisana je intenzitetom apsorpcije infracrvenog zračenja, tj. transmi-tancom u (%) i frekvencijom oscilacija u (cm-1) valentnih i deformacionih oscilacija hemijskih veza koje postoje kod sledećih funkcionalnih grupa: alkana, alkena, alkina, alkohola, etra, karboksilne kiseline, estra, aldehida i ketona. Te funkcionalne grupe su karakteristične za biogena jedinjenja iz sastava ugljovodonika, vitamina, pigmenata i dijetetskih vlakana. Analizirajući trake infracrvenih spektara mogu se dijagnostikovati konformaciona i funkcionalna svojstva zrna ispitivanih inbred linija kukuruza.
PB - Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd
T2 - Selekcija i semenarstvo
T1 - Diagnosing sonformational and functional characteristics of prestigious maize inbred lines grain using infrared spectra
T1 - Diagnosticirovanie konformacionnyh i funkcional'nyh svojstv zerna ëlitnyh inbrednyh linij kukuruzy s pomošč'ju infrakrasnyh spektrov
T1 - Dijagnostikovanje konformacionih i funkcionalnih svojstava zrna elitnih inbred linija kukuruza pomoću infracrvenih spektara
VL - 20
IS - 2
SP - 13
EP - 31
DO - 10.5937/SelSem1402013R
UR - conv_296
ER - 
@article{
author = "Radenović, Čedomir and Maximov, Georgiy V. and Tyutyaev, Evgeniy V. and Shutova, Vitalina V. and Delić, Nenad and Sečanski, Mile and Popović, Aleksandar",
year = "2014",
abstract = "This paper discusses the application of the infrared (IR) spectroscopy method to grain of prestigious maize inbred lines to determine its conformational and functional properties. The IR spectra of prestigious maize inbred lines grain has been registered in: ZPPL 186, ZPPL 225 and M1-3-3 Sdms. The existence of spectral bands varying in both, number and intensity and their shape, frequency and kinetics has been determined. Infrared spectral bands are determined by transmittance (%) and frequency (cm-1) of chemical bonds' valence oscillations and deformation oscillations in functional groups: alkanes, alkenes, alcines, alcohols, ethers, carboxylic acids, esters, aldehydes and ketones that are characteristic for biogenic compounds of carbohydrates, vitamins, pigments and dietary fibres. By analyzing IR spectral bands, conformational and functional properties of bio-genic compounds can be detected in grain of observed prestigious maize inbred lines., U ovom radu razmatra se primena metode infracrvene spektroskopije pri istraživanju zrna elitnih inbred linija kukuruza radi utvrđivanja konformacionih i funkcionalnih svojstava zrna. Registrovani su infracrveni spektri zrna inbred linija kukuruza: ZPPL 186, ZPPL 225 i M1- 3-3 Sdms. Utvrđeno je da kod infracrvenih spektara postoje različite spektralne trake koje se međusobno razlikuju kako po svojoj brojnosti u spektru i po svom intenzitetu, tako i po svojem obliku, svojoj frekvenciji i svojoj kinetici. Svaka spektralna traka definisana je intenzitetom apsorpcije infracrvenog zračenja, tj. transmi-tancom u (%) i frekvencijom oscilacija u (cm-1) valentnih i deformacionih oscilacija hemijskih veza koje postoje kod sledećih funkcionalnih grupa: alkana, alkena, alkina, alkohola, etra, karboksilne kiseline, estra, aldehida i ketona. Te funkcionalne grupe su karakteristične za biogena jedinjenja iz sastava ugljovodonika, vitamina, pigmenata i dijetetskih vlakana. Analizirajući trake infracrvenih spektara mogu se dijagnostikovati konformaciona i funkcionalna svojstva zrna ispitivanih inbred linija kukuruza.",
publisher = "Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd",
journal = "Selekcija i semenarstvo",
title = "Diagnosing sonformational and functional characteristics of prestigious maize inbred lines grain using infrared spectra, Diagnosticirovanie konformacionnyh i funkcional'nyh svojstv zerna ëlitnyh inbrednyh linij kukuruzy s pomošč'ju infrakrasnyh spektrov, Dijagnostikovanje konformacionih i funkcionalnih svojstava zrna elitnih inbred linija kukuruza pomoću infracrvenih spektara",
volume = "20",
number = "2",
pages = "13-31",
doi = "10.5937/SelSem1402013R",
url = "conv_296"
}
Radenović, Č., Maximov, G. V., Tyutyaev, E. V., Shutova, V. V., Delić, N., Sečanski, M.,& Popović, A.. (2014). Diagnosing sonformational and functional characteristics of prestigious maize inbred lines grain using infrared spectra. in Selekcija i semenarstvo
Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd., 20(2), 13-31.
https://doi.org/10.5937/SelSem1402013R
conv_296
Radenović Č, Maximov GV, Tyutyaev EV, Shutova VV, Delić N, Sečanski M, Popović A. Diagnosing sonformational and functional characteristics of prestigious maize inbred lines grain using infrared spectra. in Selekcija i semenarstvo. 2014;20(2):13-31.
doi:10.5937/SelSem1402013R
conv_296 .
Radenović, Čedomir, Maximov, Georgiy V., Tyutyaev, Evgeniy V., Shutova, Vitalina V., Delić, Nenad, Sečanski, Mile, Popović, Aleksandar, "Diagnosing sonformational and functional characteristics of prestigious maize inbred lines grain using infrared spectra" in Selekcija i semenarstvo, 20, no. 2 (2014):13-31,
https://doi.org/10.5937/SelSem1402013R .,
conv_296 .

Determination relevant breeding criteria by the path and factor analysis in maize

Filipović, Milomir; Babić, Milosav; Delić, Nenad; Babić, Vojka; Bekavac, Goran

(Društvo genetičara Srbije, Beograd, 2014)

TY - JOUR
AU - Filipović, Milomir
AU - Babić, Milosav
AU - Delić, Nenad
AU - Babić, Vojka
AU - Bekavac, Goran
PY - 2014
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/545
AB - In the process of plant breeding the application of relevant breeding criteria is very important. The Path analysis is broadly applied with the aim to define yield components that mostly determine the yield and that can be used as quality breeding criteria. However, the significance of revealed relationships between yield and yield components can be affected by various factors, such as diverse genetic material that is observed, traits included into analysis, environments in which the material is observed, as well as, the applied statistic approach to determine the nature of the relationships itself. The interrelationships of yield and yield components of 15 commercial maize hybrids were observed using the Path and factor analyses. According to results of Path analysis, plant height, ear diameter and grain moisture had highly significant genetic and phenotypic direct effects on grain yield. At the same time, factor analysis points out significant effects of two factors on grain yield. Factor 1 was mostly determined by ear length and number of kernels per row, while grain moisture content, ear and cob diameter mostly determined Factor 2.
PB - Društvo genetičara Srbije, Beograd
T2 - Genetika
T1 - Determination relevant breeding criteria by the path and factor analysis in maize
VL - 46
IS - 1
SP - 49
EP - 58
DO - 10.2298/GENSR1401049F
UR - conv_881
ER - 
@article{
author = "Filipović, Milomir and Babić, Milosav and Delić, Nenad and Babić, Vojka and Bekavac, Goran",
year = "2014",
abstract = "In the process of plant breeding the application of relevant breeding criteria is very important. The Path analysis is broadly applied with the aim to define yield components that mostly determine the yield and that can be used as quality breeding criteria. However, the significance of revealed relationships between yield and yield components can be affected by various factors, such as diverse genetic material that is observed, traits included into analysis, environments in which the material is observed, as well as, the applied statistic approach to determine the nature of the relationships itself. The interrelationships of yield and yield components of 15 commercial maize hybrids were observed using the Path and factor analyses. According to results of Path analysis, plant height, ear diameter and grain moisture had highly significant genetic and phenotypic direct effects on grain yield. At the same time, factor analysis points out significant effects of two factors on grain yield. Factor 1 was mostly determined by ear length and number of kernels per row, while grain moisture content, ear and cob diameter mostly determined Factor 2.",
publisher = "Društvo genetičara Srbije, Beograd",
journal = "Genetika",
title = "Determination relevant breeding criteria by the path and factor analysis in maize",
volume = "46",
number = "1",
pages = "49-58",
doi = "10.2298/GENSR1401049F",
url = "conv_881"
}
Filipović, M., Babić, M., Delić, N., Babić, V.,& Bekavac, G.. (2014). Determination relevant breeding criteria by the path and factor analysis in maize. in Genetika
Društvo genetičara Srbije, Beograd., 46(1), 49-58.
https://doi.org/10.2298/GENSR1401049F
conv_881
Filipović M, Babić M, Delić N, Babić V, Bekavac G. Determination relevant breeding criteria by the path and factor analysis in maize. in Genetika. 2014;46(1):49-58.
doi:10.2298/GENSR1401049F
conv_881 .
Filipović, Milomir, Babić, Milosav, Delić, Nenad, Babić, Vojka, Bekavac, Goran, "Determination relevant breeding criteria by the path and factor analysis in maize" in Genetika, 46, no. 1 (2014):49-58,
https://doi.org/10.2298/GENSR1401049F .,
conv_881 .
13
10
17

Effects of extrusion, infrared and microwave processing on Maillard reaction products and phenolic compounds in soybean

Žilić, Slađana; Delić, Nenad; Mogol, Burce Atac; Akillioglu, Gul; Serpen, Arda; Gokmen, Vural

(Wiley-Blackwell, Hoboken, 2014)

TY - JOUR
AU - Žilić, Slađana
AU - Delić, Nenad
AU - Mogol, Burce Atac
AU - Akillioglu, Gul
AU - Serpen, Arda
AU - Gokmen, Vural
PY - 2014
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/540
AB - BACKGROUNDThe Maillard reaction indicators furosine, hydroxymethylfurfural (HMF), acrylamide and color were determined to evaluate heat effects induced during extrusion, infrared and microwave heating of soybean. In addition, the present paper aimed to study changes in the phenolic compounds, as well as in the overall antioxidant properties of different soybean products in relation to heating at 45-140 degrees C during the processes. RESULTSSoybean proteins were highly sensible to Maillard reaction and furosine was rapidly formed under slight heating conditions during extrusion and infrared heating. Microwave heating at lower temperatures for a longer time yielded lower acrylamide levels in the final soybean products, as a result of its partial degradation. However, during infrared heating, acrylamide formation greatly increased with decreasing moisture content. After a short time of extrusion and infrared heating at 140 degrees C and microwave heating at 135 degrees C for 5min, concentrations of HMF increased to 11.34, 26.21 and 34.97 mu gg(-1), respectively. CONCLUSIONThe heating conditions caused formation of acrylamide, HMF and furosine in high concentration. The results indicate that the complex structure of soybeans provides protection of phenolic compounds from thermal degradation, and that Maillard reaction products improved the antioxidant properties of heat-treated soybean. (c) 2013 Society of Chemical Industry
PB - Wiley-Blackwell, Hoboken
T2 - Journal of the Science of Food and Agriculture
T1 - Effects of extrusion, infrared and microwave processing on Maillard reaction products and phenolic compounds in soybean
VL - 94
IS - 1
SP - 45
EP - 51
DO - 10.1002/jsfa.6210
UR - conv_859
ER - 
@article{
author = "Žilić, Slađana and Delić, Nenad and Mogol, Burce Atac and Akillioglu, Gul and Serpen, Arda and Gokmen, Vural",
year = "2014",
abstract = "BACKGROUNDThe Maillard reaction indicators furosine, hydroxymethylfurfural (HMF), acrylamide and color were determined to evaluate heat effects induced during extrusion, infrared and microwave heating of soybean. In addition, the present paper aimed to study changes in the phenolic compounds, as well as in the overall antioxidant properties of different soybean products in relation to heating at 45-140 degrees C during the processes. RESULTSSoybean proteins were highly sensible to Maillard reaction and furosine was rapidly formed under slight heating conditions during extrusion and infrared heating. Microwave heating at lower temperatures for a longer time yielded lower acrylamide levels in the final soybean products, as a result of its partial degradation. However, during infrared heating, acrylamide formation greatly increased with decreasing moisture content. After a short time of extrusion and infrared heating at 140 degrees C and microwave heating at 135 degrees C for 5min, concentrations of HMF increased to 11.34, 26.21 and 34.97 mu gg(-1), respectively. CONCLUSIONThe heating conditions caused formation of acrylamide, HMF and furosine in high concentration. The results indicate that the complex structure of soybeans provides protection of phenolic compounds from thermal degradation, and that Maillard reaction products improved the antioxidant properties of heat-treated soybean. (c) 2013 Society of Chemical Industry",
publisher = "Wiley-Blackwell, Hoboken",
journal = "Journal of the Science of Food and Agriculture",
title = "Effects of extrusion, infrared and microwave processing on Maillard reaction products and phenolic compounds in soybean",
volume = "94",
number = "1",
pages = "45-51",
doi = "10.1002/jsfa.6210",
url = "conv_859"
}
Žilić, S., Delić, N., Mogol, B. A., Akillioglu, G., Serpen, A.,& Gokmen, V.. (2014). Effects of extrusion, infrared and microwave processing on Maillard reaction products and phenolic compounds in soybean. in Journal of the Science of Food and Agriculture
Wiley-Blackwell, Hoboken., 94(1), 45-51.
https://doi.org/10.1002/jsfa.6210
conv_859
Žilić S, Delić N, Mogol BA, Akillioglu G, Serpen A, Gokmen V. Effects of extrusion, infrared and microwave processing on Maillard reaction products and phenolic compounds in soybean. in Journal of the Science of Food and Agriculture. 2014;94(1):45-51.
doi:10.1002/jsfa.6210
conv_859 .
Žilić, Slađana, Delić, Nenad, Mogol, Burce Atac, Akillioglu, Gul, Serpen, Arda, Gokmen, Vural, "Effects of extrusion, infrared and microwave processing on Maillard reaction products and phenolic compounds in soybean" in Journal of the Science of Food and Agriculture, 94, no. 1 (2014):45-51,
https://doi.org/10.1002/jsfa.6210 .,
conv_859 .
47
36
48

Genotypic and environmental variation of bread and durum wheat proteins and antioxidant compounds

Hadži-Tašković-Šukalović, Vesna; Dodig, Dejan; Žilić, Slađana; Kandić, Vesna; Delić, Nenad; Basić, Zorica; Miritescu, Mihai

(Natl Agricultural Research & Development Inst, Fundulea, 2013)

TY - JOUR
AU - Hadži-Tašković-Šukalović, Vesna
AU - Dodig, Dejan
AU - Žilić, Slađana
AU - Kandić, Vesna
AU - Delić, Nenad
AU - Basić, Zorica
AU - Miritescu, Mihai
PY - 2013
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/471
AB - The objective of this study was to determine effects of the genotype, environment and genotype by environment interaction on the several quality and antioxidant-related traits of six bread and durum wheat genotypes bred at the Maize Research Institute, Serbia. Trials were conducted in two successive years under contrasting temperature and moisture conditions during spring growing season, thus, the environmental effects consider the influence of "hot/dry" and "cool/wet" season. On average, 1000-seed weight, protein, wet gluten and yellow pigment contents were higher in durum than in bread wheat in both years. On the other hand, the average content of alpha-, beta+gamma- and total tocopherols was higher in bread than in durum wheat. The content of total phenolics and antioxidant capacity was similar for both species. Higher temperatures and lower precipitations resulted in larger kernels, higher total protein content, as well as gluten, but negatively influenced antioxidant properties, total phenolics and lipid soluble antioxidants content. Based on ANOVA (analysis of variance), all sources of variation for each of the nine quality- and antioxidant-related traits were highly significant (P lt 0.01). Average variances of studied traits associated with environmental factors were generally larger (41.6%) than those for genetic factors (23.9%) and genotype by environmental interaction effects (33.6%). Especially high environment variance was recorded for antioxidant capacity. Both, genotype and genotype by environment interaction had significant effects on wet gluten and lipid soluble antioxidants.
PB - Natl Agricultural Research & Development Inst, Fundulea
T2 - Romanian Agricultural Research
T1 - Genotypic and environmental variation of bread and durum wheat proteins and antioxidant compounds
VL - 30
SP - 125
EP - 134
UR - conv_873
ER - 
@article{
author = "Hadži-Tašković-Šukalović, Vesna and Dodig, Dejan and Žilić, Slađana and Kandić, Vesna and Delić, Nenad and Basić, Zorica and Miritescu, Mihai",
year = "2013",
abstract = "The objective of this study was to determine effects of the genotype, environment and genotype by environment interaction on the several quality and antioxidant-related traits of six bread and durum wheat genotypes bred at the Maize Research Institute, Serbia. Trials were conducted in two successive years under contrasting temperature and moisture conditions during spring growing season, thus, the environmental effects consider the influence of "hot/dry" and "cool/wet" season. On average, 1000-seed weight, protein, wet gluten and yellow pigment contents were higher in durum than in bread wheat in both years. On the other hand, the average content of alpha-, beta+gamma- and total tocopherols was higher in bread than in durum wheat. The content of total phenolics and antioxidant capacity was similar for both species. Higher temperatures and lower precipitations resulted in larger kernels, higher total protein content, as well as gluten, but negatively influenced antioxidant properties, total phenolics and lipid soluble antioxidants content. Based on ANOVA (analysis of variance), all sources of variation for each of the nine quality- and antioxidant-related traits were highly significant (P lt 0.01). Average variances of studied traits associated with environmental factors were generally larger (41.6%) than those for genetic factors (23.9%) and genotype by environmental interaction effects (33.6%). Especially high environment variance was recorded for antioxidant capacity. Both, genotype and genotype by environment interaction had significant effects on wet gluten and lipid soluble antioxidants.",
publisher = "Natl Agricultural Research & Development Inst, Fundulea",
journal = "Romanian Agricultural Research",
title = "Genotypic and environmental variation of bread and durum wheat proteins and antioxidant compounds",
volume = "30",
pages = "125-134",
url = "conv_873"
}
Hadži-Tašković-Šukalović, V., Dodig, D., Žilić, S., Kandić, V., Delić, N., Basić, Z.,& Miritescu, M.. (2013). Genotypic and environmental variation of bread and durum wheat proteins and antioxidant compounds. in Romanian Agricultural Research
Natl Agricultural Research & Development Inst, Fundulea., 30, 125-134.
conv_873
Hadži-Tašković-Šukalović V, Dodig D, Žilić S, Kandić V, Delić N, Basić Z, Miritescu M. Genotypic and environmental variation of bread and durum wheat proteins and antioxidant compounds. in Romanian Agricultural Research. 2013;30:125-134.
conv_873 .
Hadži-Tašković-Šukalović, Vesna, Dodig, Dejan, Žilić, Slađana, Kandić, Vesna, Delić, Nenad, Basić, Zorica, Miritescu, Mihai, "Genotypic and environmental variation of bread and durum wheat proteins and antioxidant compounds" in Romanian Agricultural Research, 30 (2013):125-134,
conv_873 .
7
9

The identification of bands related to yields and stability in maize hybrids and their parental components

Babić, Vojka; Prodanović, Slaven; Babić, Milosav; Delić, Nenad; Anđelković, Violeta

(Društvo genetičara Srbije, Beograd, 2013)

TY - JOUR
AU - Babić, Vojka
AU - Prodanović, Slaven
AU - Babić, Milosav
AU - Delić, Nenad
AU - Anđelković, Violeta
PY - 2013
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/508
AB - Geneticists have been trying to explain adaptability and stability of a genotype in terms of a desirable combination of alleles expressed via epistasis. Stability determined in one set of data is very often stability of a genotype to a prevalent stress factor in a moment of carrying out the experiment. However, grain stability of a certain genotype can be a result of different factors, such as tolerance to drought, or to some important diseases and pests. Yield and yield stability of 15 maize hybrids were observed in 24 environments. The level of the interaction effect of studied maize hybrids was identified by the AMMI analysis, while a number of bands positively related to yield and stability of studied maize hybrids were identified by a genetic characterization by RAPD markers. Bands positively related to yields were present to a greater extent in parents originating from the BSSS population, while bands positively related to stability were more present in parents originating from the Lancaster population.
AB - Gentičari pokušavaju da objasne adaptabilnost i stabilnost genotipa u smislu poželjne kombinacije alela ispoljenih kroz epistazu. Međutim, stabinost definisana u jednom setu podataka je vrlo često zapravo stabilnost genotipa na dominantni stresni faktor u momentu izvođenja ogleda. Stoga, stabilnost rodnosti određenog genotipa može biti rezultat različitih faktora kao što su tolerantnost na sušu ili neku značajnu bolest ili štetočinu. U ovom radu ispitivan je nivo i stabilnost prinosa 15 hibrida kukuruza u 24 poljne sredine. Nivo interakcijskog efekta definisan je AMMI analizom. Genetička karakterizacija je urađena RAPD markerima. Trake pozitivno vezane za visok nivo prinosa su najčešće bile prisutne u roditeljima koji vode poreklo iz BSSS populacije dok su trake pozitivno vezane za stabilnost bile u značajnom procentu prisutne kod roditelja Lancaster populacije.
PB - Društvo genetičara Srbije, Beograd
T2 - Genetika
T1 - The identification of bands related to yields and stability in maize hybrids and their parental components
T1 - Identifikovanje traka vezanih za prinos i stabilnost hibrida kukuruza i njihovih roditeljskih komponenti
VL - 45
IS - 2
SP - 589
EP - 599
DO - 10.2298/GENSR1302589B
UR - conv_482
ER - 
@article{
author = "Babić, Vojka and Prodanović, Slaven and Babić, Milosav and Delić, Nenad and Anđelković, Violeta",
year = "2013",
abstract = "Geneticists have been trying to explain adaptability and stability of a genotype in terms of a desirable combination of alleles expressed via epistasis. Stability determined in one set of data is very often stability of a genotype to a prevalent stress factor in a moment of carrying out the experiment. However, grain stability of a certain genotype can be a result of different factors, such as tolerance to drought, or to some important diseases and pests. Yield and yield stability of 15 maize hybrids were observed in 24 environments. The level of the interaction effect of studied maize hybrids was identified by the AMMI analysis, while a number of bands positively related to yield and stability of studied maize hybrids were identified by a genetic characterization by RAPD markers. Bands positively related to yields were present to a greater extent in parents originating from the BSSS population, while bands positively related to stability were more present in parents originating from the Lancaster population., Gentičari pokušavaju da objasne adaptabilnost i stabilnost genotipa u smislu poželjne kombinacije alela ispoljenih kroz epistazu. Međutim, stabinost definisana u jednom setu podataka je vrlo često zapravo stabilnost genotipa na dominantni stresni faktor u momentu izvođenja ogleda. Stoga, stabilnost rodnosti određenog genotipa može biti rezultat različitih faktora kao što su tolerantnost na sušu ili neku značajnu bolest ili štetočinu. U ovom radu ispitivan je nivo i stabilnost prinosa 15 hibrida kukuruza u 24 poljne sredine. Nivo interakcijskog efekta definisan je AMMI analizom. Genetička karakterizacija je urađena RAPD markerima. Trake pozitivno vezane za visok nivo prinosa su najčešće bile prisutne u roditeljima koji vode poreklo iz BSSS populacije dok su trake pozitivno vezane za stabilnost bile u značajnom procentu prisutne kod roditelja Lancaster populacije.",
publisher = "Društvo genetičara Srbije, Beograd",
journal = "Genetika",
title = "The identification of bands related to yields and stability in maize hybrids and their parental components, Identifikovanje traka vezanih za prinos i stabilnost hibrida kukuruza i njihovih roditeljskih komponenti",
volume = "45",
number = "2",
pages = "589-599",
doi = "10.2298/GENSR1302589B",
url = "conv_482"
}
Babić, V., Prodanović, S., Babić, M., Delić, N.,& Anđelković, V.. (2013). The identification of bands related to yields and stability in maize hybrids and their parental components. in Genetika
Društvo genetičara Srbije, Beograd., 45(2), 589-599.
https://doi.org/10.2298/GENSR1302589B
conv_482
Babić V, Prodanović S, Babić M, Delić N, Anđelković V. The identification of bands related to yields and stability in maize hybrids and their parental components. in Genetika. 2013;45(2):589-599.
doi:10.2298/GENSR1302589B
conv_482 .
Babić, Vojka, Prodanović, Slaven, Babić, Milosav, Delić, Nenad, Anđelković, Violeta, "The identification of bands related to yields and stability in maize hybrids and their parental components" in Genetika, 45, no. 2 (2013):589-599,
https://doi.org/10.2298/GENSR1302589B .,
conv_482 .
2
2
3